مقاله ترجمه شده چارچوب منابع انسانی واکنش گرا برای طراحی و ساخت پروژه های بزرگ توسعه مسکن در مصر

مشخصات محصول
قیمت:69000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1081

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Ain Shams Engineering Journal

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  چارچوب منابع انسانی واکنش گرا برای طراحی و ساخت پروژه های بزرگ توسعه مسکن در مصر

عنوان کامل انگلیسی:

Responsive human resource framework for design and building of mega housing development projects in Egypt

چکیده فارسی:

طراحی و ساخت پروژه ها بزرگ توسعه مسکن (MHDP) به دلیل تأثیر مثبت آنها بر رشد مداوم جمعیت ، تسریع شهرسازی ، وضعیت اقتصادی و تعهد(دلبستگی) نیروی کار ، به یکی از اهداف مهم کشورهای پیشرفته تبدیل شده است. کشورهای در حال توسعه در راستای پیاده سازی MHDP گام برداشته اند ، به طوری که اهداف مصر تا سال  ۲۰۳۰ ساخت MHDP با چشم انداز خاص است. اگرچه انتظار می رود MHDP فرصت هایی را برای منابع انسانی ارائه دهد ، اما چالش هایی نیز ایجاد می کند. هدف از این مقاله طراحی یک چارچوب واکنش گرا نسبت به عوامل HR ناشی از محیط های داخلی و خارجی MHDP است. این مقاله بر اساس بررسی چالش ها و فرصت های HR در طراحی و ساخت MHDP می باشد ، که با تجزیه و تحلیل کیفی مطالعات موردی از کشورهای نزدیک به مصر دنبال می شود. سرانجام ، یک پرسشنامه نظر سنجی اجرا شد که ذینفعان دخیل در MHDP را هدف قرار داده است. مهمترین چالش های خارجی کشورهای در حال توسعه شامل امنیت برای منابع انسانی فعال در زمینه طراحی و ساخت ، محدودیت در انتقال فن آوری از سرزمین اصلی به سازمان ، سیستم های ناپایدار حاکمیتی و عدم هماهنگی می باشد. چالش برانگیزترین عوامل پیش روی کشورهای در حال توسعه شامل ارائه خدمات برای سازمانها در حین ساخت MHDP جدید ، برنامه ریزی انعطاف پذیرتر استراتژی های تامین مالی برای انعطاف پذیری بیشتر محیط اقتصادی ساخت و ساز ، جلوگیری از تغییر مداوم سیستم های دولتی و تصمیم گیری های جهت دار ، بهبود دانش تحصیلی در زمینه موانع ساخت و سازها به منظور بهبود نوآوری و مشارکت بیشتر کارکنان در ایجاد فعالیتهای MHDP می باشد. در این مقاله یک چارچوب واکنش گرا و یک  فهرست طبقه بندی شده ریسک ایجاد شده است که برای MHDP در مصر مناسب تر است. استراتژی های فرصت های داخلی منابع انسانی در مرحله طراحی شامل “بهره برداری” ، “اشتراک” و “تقویت” است. هدف استراتژی “بهره برداری” ، اطمینان از شناسایی فرصت و وقوع قطعی فرصت می باشد. در مورد چالش های منابع انسانی ، استراتژی های واکنش گرا شامل “اجتناب” ، “انتقال” ، “تقلیل-تسهیل” یا “پذیرش” هستند. این مقاله رویکردهای مدیریت چالش ها و فرصت های HR در MHDP در مصر را بهبود می بخشد.

واژه های کلیدی: پروژه های بزرگ توسعه مسکن (MHDP) ، طراحی و ساخت (DB) ، منابع انسانی (HR) ، مدیریت پروژه (PM)

Abstract                                                                                                     

Design and building of Mega Housing Development Projects (MHDP) has become one of the targets of developed countries, due to their positive impact on continuous population growth, rapid urbanisation, economic situation and working force engagement. Developing countries are moving towards the establishment of MHDP, where Egypt 2030 plan aims at constructing MHDP with specific vision. Although MHDP are expected to offer HR opportunities, they will generate challenges. The purpose of this paper is to design a responsive framework to HR factors arising from the internal and external MHDP environments. The paper undergoes a review for HR challenges and opportunities in design and building of MHDP, which was followed by a qualitative analysis of case studies from countries near to Egypt. Finally, a survey questionnaire was implemented, targeting stakeholders involved in MHDP. Most external challenges facing developing countries included security for HR working in design and building, shortage in access to technology in supply from a country to organization, Governance instability systems and lack of coordination. The most challenging factors facing the developing countries include providing services for organizations during construction of new MHDP, planning more flexible funding strategies for more flexible economic construction environment, avoiding continuous change of governmental systems and biased decision making, improving educational knowledge for constructions’ obstacles to improve innovation, and Engaging more employees into the construction of MHDP activities. The paper developed a responsive framework and a risk register which better suits MHDP in Egypt. Strategies for HR internal opportunities at the design stage included “exploit”, “share”, and “enhance”. “Exploit” strategy aims to ensure that the opportunity is recognized and make the opportunity definitely happen. Regarding HR Challenges, responsive strategies include “Avoid”, “Transfer”, “Mitigate”, or “Accept”. The paper improves management practice of challenges and opportunities for HR in MHDP in Egypt.

Keywords: Mega Housing Development Projects (MHDP), Design and Build (DB), Human Resource (HR), Project Management (PM)

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد