مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 815 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۰ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M340

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان

عنوان انگلیسی:

The influence of ERP system implementation on the operational performance of an organization

چکیده فارسی:

ما تغییراتی که در نتیجه اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بودند را در عملکرد عملیاتی بررسی کردیم. یک مدل مبتنی بر پیشینه و تئوری محور به بررسی رابطه های بین موقعیت اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و عملکرد عملیاتی، ایجاد شده است. اطلاعاتی از طریق بررسی میدانی برای آزمایش روابط فرض شده، جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اجرا برای هر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP بر اندازه گیری عملکرد عملیاتی به طور متفاوتی تاثیر میگذارد. علاوه بر این نتایج برجسته از اجرای سیستم ERP به طور کامل، بر روی اندازه گیری عملکرد عملیاتی اثرات متفاوتی می گذارد. یافته های ما نشان می دهد که اگر محققان و مدیران تغییرات را در عملکرد عملیاتی در هر برنامه ریزی و سطوح سیستم ارزیابی کنند، می توان درک بهتری از سهم سیستم های ERP به عملکرد عملیاتی بدست آورد.

کلید واژه ها:، ERP، وضعیت اجرای سیستم ERP، عملکرد عملیاتیERP

  1. ۱. مقدمه

بازارهای جهانی در برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) دارای رشد قابل توجهی در دو دهه گذشته بودند. (بونسرا , ۲۰۰۰ ; مابرت , سونی و ونکاتارامانان, ۲۰۰۰ ; ریلی , ۲۰۰۵) درآمد بازار جهانی ERP 65 میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹، ۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ تخمین زده شده است. (دی آکویلا شپ هرد و فریسکیا , ۲۰۰۹) اجرای اولیه سیستم ERP مدل هایی را که مستقر میکردند که عمدتا فعالیت درون شرکت را در امور مالی، تدارکات و عملکرد منابع انسانی از سازمانها را مد نظر داشتند. (هرناندز , ۱۹۹۸ ; مابرت همکاران. , ۲۰۰۰; میسنر ,۲۰۰۰) به خاطر اجراهای ERP تثبیت شده درونی، شرکت ها مدل هایی را اضافه کردند که فعالیت های درون شرکت را مد نظر داشتند. (بندولی وجاکوب , ۲۰۰۵ ; هندریکس, سینگال, واستراتمن , ۲۰۰۷; ام سی گاگلی وگونسکاران , ۲۰۰۷) . به دلیل گسترش تقاضای مشتریان، فروشندگان ERP به اضافه کردن خطوط تولید خود توسط ارائه ی سیستم های عمیق، پیچیده و برنامه ریزی های یکپارچه ادامه دادند.

سرمایه گذاری در سیستم های ERP از بین رفته است و نتیاج اجزای سیستم ERP در بهبودهای عملکرد عملیاتیی توسط مطالعات نشان داده شده است. (کوتلیر , ۲۰۰۶; مابرت, سونی وونکاتارامانان , ۲۰۰۱; ام سی افی , ۲۰۰۲) مابرت و همکارش ام سی افی کشف کردند که سیستم داخلی ERP قادر به استاندارد های استوار، یکپارچه، ساده کردن اطلاعات و فرایند جریان های خود هستند. همچنین جریانات اطلاعات مهم لازم برای تصمیم گیری های موثر تهییه مینمایند. شرکت های ریز تنظیم تاسیسات های خودشان و اطلاعات ERP نفوذ پذیر به بهبودی در زمینه های از قبل مدیریت موجود و مدیریت سفارش اثر میگذارد. شرکت ها به طور معمول اضافه میکنند برنامه ریزی هایی که سیستم ERP را فراتر از سرمایه گذاری یه تامین کنندگان و مشتریان گسترش میدهند. در حال انجام فرایند تثبیت، ریز تنظیم ها و گسترش سیستم ها ی ERP برای بهبود بیشتر عملکرد عملیاتی یافت شده اند. (بندولی, روزنزگی, واسترتمن, ۲۰۰۹; گاتیکاروگادهو, ۲۰۰۵; استرتمن, ۲۰۰۷) .

با رشد مداوم در دامنه و سطح پیچیدگی سیستم های ERP، افزایش های جالبی در نفوذ این سیستم ها روی عملکرد عملیاتی در سطوح ماژول ها و در سطح سیستم ها وجود دارد. محققین مانند گاتیکار و گادهو، (۲۰۰۴) کوتیلر و بندولی (۲۰۰۶) و استرتمن) توجه داشتند که یک سیستم ERP بیشتر از مجموعه ای از ماژول های پردازش اطلاعات است که از فعالیت های درون و بین شرکت های مختلف حمایت میکند. آنها استدلال میکنند که یک مفهوم سیستمیک (مثل آنچه مربوط به یک سیستم است.) زمینه ماژولهای ERP و ارتباط وابستگی بین ماژول ها باعث یهیود عملکرد عملیاتیی میشود. بیشتر تحقیقات گذشته نشان میدهد که ؛ در طول زمان، عملکرد عملیاتیی مانند کارکنان به استفاده از سیستم ERP در راه های مختلف و منحصر به فردی به منظور ارتقا وظایف و پردازش ها بهبود میبخشد. در این مقاله، ما به دنبال پیشبرد این جریانهای پژوهشی توسط اولین آزمونها هستیم کهاینکه موقعیت هایی اجرا هریک از ماژول های ERP بر عملکرد عملیاتی تاثیر میگذارد. سپس، ما بررسی میکنیم که ایا موقعیت های اجرا هر سیستم ERP به عنوان کلی (مجموعه ای از برنامه ریزی هایی که درون و بین شرکت ها قرار میگیرد) عملکرد عملیاتیی را تحت تاثیر قرار میدهد. ما متعقدیم که تحقیقات ما انفرادی و اجرای سیستمتیک ERP میتوان یک تصویر بهتری از روش هر سیستم ERP به شرکت ارائه دهد.

بقیه مقاله یه شرح ذیل سازماندهی میشود: در بخش ۲ ما رویکرد های نظری از زمینه های پیاده سازی سیستمیکERP را بررسی میکنیم. در بخش ۳ ما بر روی مدل های پژوهشی و قیاس های منطقی بحث میکنیم. بخش ۴ روش های تحقیق را توصیف میکند. در بخش ۵ ما جزییات روی آنالیز ها و نتایج گزارش شده را ارائه میدهیم. بخش ۶ ما بر روی یافته ها، مفاهیم و محدودیت های این مقاله بحث میکنیم. سرانجام بخش ۷، خلاصه ای از مقاله و روش هایی برای تحقیقات آینده پیشنهاد میکند.

  1. پیشینه نظری

شواهد اساسی تحقیقات که ویژگی سیستم ERP را یه اندازه گیری عملکرد مرتبط میکند، یه زمینه ای از رویکرد ساخت اشاره شده است. با این حال، یک منطق نظری به خوبی بیان شده برای این رابطه وجود ندارد. برای تحقیقاتی که اجرای سیستم ERP مورد خطاب است کاملا صدق میکند. در تلاش برای حرکت رو به جلو در این زمینه، ما پیشرفت های خود را با ارائه دادن یک منطق اصلی نظری برای ارتباط بین اجرای سیستم ERP و عملکرد عملیاتی شروع میکنیم.

رویکرد سیتمیک در تئوری سیستم های عمومی ریشه دارد. یا توجه به این مکتب فعلی، سیستم (مانند سیستم ERP) بر اساس ترکیبی از بخش های وابسته به یکدیگر (مثل ; برنامه ریزی سیستم) که از نتیجه جریان این قسمت ها در سیستم است، مشخص میشود. در میان جریان هایی که لینک بخشی از یک سیستم، جریان اطلاعات به عنوان مهم ترین بخش مشاهده شده است (اسکات ۲۰۰۳) . از این رو درک درستی از جریان های اطلاعات برای یهره برداری از قدرت هر یک از قطعات (مثل ماژول ERP) و سیستم یه صورت کانل (سیستم ERP) لازم است.

تئوری پردازش اطلاعات سازمانی (OIPT) ، یک رویکرد احتمالی خاص که همچنین ریشه در نظریه سیستم عمومی دارد. برای توضیح پدیده های پردازش اطلاعات توسعه شده بودند. تئوری پردازش اطلاعات سازمانی (OIPT) ، یک رویکرد احتمالی خاص که همچنین ریشه در نظریه سیستم عمومی دارد، برای توضیح پدیده های پردازش اطلاعات توسعه نشده بود. (مانند مدل های مختلف ERP) ، ما باتحقیقات قبلی. ERP (چاهو وچانگ , ۲۰۰۸; گاتیکار وگادهو , ۲۰۰۴, ۲۰۰۵) موافق هستیم که OIPT یک لنز مناسب نظری است که یک رویکردسیستمیکی به بررسی اجرای سیستمERP و تاثیر آن بروی عملکرد عملیاتی طول می کشد. بحث بعدی با استفاده از OIPTبه عنوان زیربنای نظری از ارتباط بین اجراهای ERP و عملکرد عملیاتی استفاده می کند.

OIPT بر روی توانایی محدودی از سازمان ها به پردازش اطلاعات تمرکز می کند. تردید یک مفهوم اصلی در این تئوری است که از احتیاجات را برای پردازش اطلاعات درایو بندی می کند. هنگامیکه تردید پایین است، شرکتها معمولاً ۴مکانیسم برای افزایش هماهنگی بین وظایف سازمانی وابسته به یکدیگر استفاده می کنند. سلسله مراتبی از قدرت، قوانین و تنظیم برنامه ها، برنامه ریزی و هدف و محدوده ای باریکی از کنترل است. با این حال، هنگامی که عدم قطعیت بالاست، شرکت ها تمایل دارند به دردو روش مقابله کنند. یک رویکرد این است که احتیاجات برای اطلاعات را کاهش میدهند که از طریق استفاده از فقدان منابع، جامع وظایف یا مدیریت محیط زیست پردازش می شود. روش دیگر افزایش ظرفیت پردازش اطلاعات از طریق استفاده از سیستم های اطاعاتی (IS) یا روابط جانبی (گابریت ۱۹۹۷) محیط های غیرقابل اطمینان پایین یک ناهنجاری در جهان امروز هستند و از این رو تمرکزهای ما بر روی انتخابی از سیستم های ERP خواهد بود که شرکت را در محیط های با عدم قطعیت بالا فراهم میکند.