مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده استراتژی تولید درپس زمینه ی:محیط استراتژی رقابتی واستراتژی تولیدی

دسته بندی:

قیمت: 24000 تومان

تعداد نمایش: 769 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۰

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M403

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده استراتژی تولید درپس زمینه ی:محیط استراتژی رقابتی واستراتژی تولیدی

عنوان انگلیسی:

Manufacturing strategy in context: environment, competitive strategy and manufacturing strategy

چکیده فارسی:

استراتژی تولیدی درمفهوم گسترده خود،اکثراً در ادبیات استفاده شده  وبه نسبت درمطالعات تجربی کمتر مورد توجه بوده است. درنتیجه غالب مدل های مفهومی استراتژی تولیدی، امتحان نشده باقی مانده است. این تحقیق یک مدل مفهومی استراتژی تولید را توسعه می دهد وآن را توسط داده های جمع آوری شده ازسه صنعت آمریکا تست می کند. این تحقیق استراتژی تولیدی را ازچهار طریق دراستراتژی تولیدمشارکت می دهد.اول ، به صورت تجربی یک مدل استراتژی تولیدی که اغلب درادبیات مفهومی کاربرددارد رااثبات می کند. دوم نشان می دهد که پیوندهای استراتژیک درتولیدبین عملکردخوب وعملکردبدواضح ترند .سوما این تحقیق پیشنهاد می دهد که استراتژی رقابتی به عنوان یک واسط بین استراتژی رقابتی وعملکرد ازطریق استراتژی تولیدی است.این دویافته آخرکاربرد مهمی درتحقیقات آتی درمورد استراتژی تولید دارند.

۱-مقدمه

تحقیقات درمدیریت عملیات درسال های اخیر به سمت مطالعه استراتژی تولیدی با استفاده ازروش های تجربی گرایش پیداکرده است. مروری براین مباحث نشان میدهد که اکثرمطالعات تجربی برروی هماهنگی داخلی استراتژی تولیدی(مانندبرنامه ها واولویت ها)  وپیامدهای آن روی عملکرد متمرکز بوده اند. درمزالعات تجربی اشاره ای به رابطه استراتژی تولیدی، سطح استراتژی رقابتی کسب وکار ومحیط رقابتی مورد توجه سازمان شده است. علارغم تمرکز زیادی که درمدل های مفهومی این موضوعات است  ،درنتیجه اغلب مدل های مفهومی استراتژی تولیدی که استراتژی تولیدی را درپس زمینه سازمان در نظرگرفته اند به صورت گسترده ای بدون اثباتند، چون به اندازه کافی تست نشده اند.

مابا آزمایش تجربی یک مدل مفهومی مورد قبول استراتژی تولید درتعدادی سازمان مونه سعی دردرود به این ناحیه نسبتا دست نخورده را داریم . بااین دیدگاه مادرسه موضوع وارد می شویم . ابتدا بررسی می کنیم که آیا داده های جمع آوری شده ازصنایع نمونه با مدل که توسط ادبیات مفهومی تایید می شود هماهنگی دارد یاخیر. که آن را درقسمت ۲توضیح می دهیم.دوم بررسی می کنیم که آیا استراتژی تولیدی تاثیری برروی استراتژی محیطی ورقابت سازمان دارد به عبارت دیگر، ماامتحان می کنیم که آیا رابطه ای بین استراتژی تولیدی وعملکرد تجاری وجوددارد. درحالیکه تاثیر محیط وسطح استراتژی رقابتی همزمان در نظرگرفته شده اند .سوم مابه بیان شکل رابطه محیط واستراتژی تولیدی می پردازیم. به طورخاص نشان می دهیم که استراتژی رقابتی رابط بین پویایی محیطی واستراتژی تولیدی است.

پویایی محیطی  به میزان تطاطم درمحصول ، تکنولوژی وتقاضای محصول دربازار گفته می شود. منظور ما ازاستراتژی رقابتی تمام روش هایی است که سازمان برای ایجادمزیت استفاده می کند مانندهزینه یا تمایزواستراتژی تولیدی به معنی گرایش های تولیدی برای بردن رقباست.

اگرچه که تاثیر واسطه ای استراتژی رقابتی بررابطه پویایی محیط واستراتژی تولیدی قبلا تست نشده است اما محیط ازقدیم به عنوان یک عامل احتمالی مهم تاثیرگذار درمطالعات مفهومی وتجربی بر استراتژی رقابتی وتولید درنظرگرفته شده است. برای پرداختن به این موضوعات ما از۱۰۱تولید کننده درسه صنعت امریکا داده جمع آوری کرده وبا استفاده از آنالیز کواریانس یک مدل به دست آوردیم .ما با استفاده ازخوداظهاری مقدار کارایی، نمونه ها را به دودسته باعملکرد با لاوعملکرد پایین تقسیم کردیم ،البته به نقایص ذاتی این چنین داده هایی واقف بودیم .

۲-مدل استراتژی تولیدی

بامروری برادبیات حول این موضوع، مدل مفهومی استراتژی تولیدی که درشکل ۱نشان داده شده است به دست می آید. این مدل بیان می کند که پویایی محیط هم براستراتژی رقابتی وهم براستراتژی تولیدی اثرمی گذارد .استراتژی رقابتی نقش رابط را دراین روابط بازی می کند چون همه براستراتژی تولید وهم برپویایی محیط اثرمی گذارد(دن کاتران ۱۹۵۹) این مدل همچنین نشان می دهد که استراتژی رقابتی به طورمستقیم برروی استراتژی تولیدی اثر می گذارد. به علاوه محیط، استراتژی رقابتی واستراتژی تولیدی را به عملکرد ربط می دهد واشاره می کند که رابطه مستقیمی بین استراتژی ها وعملکرد وجوددارد. تعداد فلش های شکل یک به فرض هایی که درادامه توضیح داده می شوند اشاره دارند.