مقاله ترجمه شده رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی

دسته بندی: - -

قیمت: 11000 تومان

تعداد نمایش: 174 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M952

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۶ :  رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی

عنوان کامل انگلیسی:

Relationships between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence

چکیده فارسی:

هوش فرهنگی در تحقیقات بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر هوش فرهنگی ، در مطالعات بر شایستگی ارتباطات بین فرهنگی نیز تأکید می شود. رابطه بین هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های شخصیتی بسیار متغیر هستند زیرا افراد دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی می باشند. این تفاوت بر هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی تأثیرگذار می باشد. مطالعه ما به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ، هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی تمرکز دارد. این تحقیق بر روی ۴ کارمند ارشد دو شرکت فعال در صنعت خودرو سازی در ترکیه انجام شده است. برای بررسی روابط ، مصاحبه با ۳ کارمند ارشد شاغل در شرکت اصلی آلمانی و ۱ کارمند ارشد شاغل در شرکت اصلی کره جنوبی انجام شد. داده های به دست آمده از مصاحبه ها از طریق بررسی دقیق ارزیابی می شوند. یافته ها نشان داد که هوش فرهنگی بر شایستگی ارتباطات بین فرهنگی و همچنین ویژگی های شخصیتی بر هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی تأثیر مثبت دارد. همچنین فرض ما بر این است ، زمانی که هوش فرهنگی به وضوح در نظر گرفته شود، احتمالا تاثیر ویژگی های شخصیتی بر روی شایستگی ارتباطات بین فرهنگی کاهش پیدا میکند.

کلمات کلیدی: ویژگی های شخصیتی، هوش فرهنگی، شایستگی ارتباطات بین فرهنگی

Abstract

Cultural intelligence has been subject to so many studies in literature. Besides cultural intelligence, intercultural communication competence is emphasized in literature. Relationship between cultural intelligence and intercultural communication competence is presented in literature. Personality traits are very changeable as individuals have different personality traits. This difference influence cultural intelligence and intercultural communication competence. Our study focuses on the relationship between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence. The study is conducted on 4 senior employees of two firms operating in automotive industry in Turkey. To examine the relations, interviews was done with 3 senior employees working in German origin firm and 1 senior employee working in South Korean origin firm. The obtained data from the interviews are evaluated through the depth examination. Findings revealed that cultural intelligence has positively influence on intercultural communication competence and also personality traits on the cultural intelligence and intercultural communication competence. Also it is supposed that effect of personality traits decrease on intercultural communication competence when cultural intelligence is clearly considered.

Keywords: Personality traits, Cultural intelligence, Intercultural communication competence