مقاله ترجمه شده درک ویژگی های شغلی و سازمانی به عنوان سیگنال های آگهی های استخدام

مشخصات محصول
قیمت:36000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1140

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Indian Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  درک ویژگی های شغلی و سازمانی به عنوان سیگنال های آگهی های استخدام

عنوان کامل انگلیسی:

Understanding job and organizational attributes as signals from recruitment advertisement

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مطالعه درک تأثیرات سیگنالینگ دو محتوای اصلی آگهی های (ad) استخدامی – یعنی ویژگی های شغلی و ویژگی های سازمانی (OA) – بر ادراکات و قصد ارائه درخواست (AI) جویندگان بالقوه کار می باشد.

طراحی / روش / رویکرد – آگهی استخدام فرضی برای استخدام اعضای هیئت علمی بر اساس آگهی های واقعی موجود به عنوان محرک طراحی شده و واکنش ها نسبت به آگهی از ۲۷۰ جوینده کار در حوزه علمی در هند جمع آوری شده است. برای آزمون روابط فرضی از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.

یافته ها – با استفاده از مفهوم تئوری سیگنالینگ و چارچوب نماد- ابزار ، نتایج نشان داد که ویژگی های شغلی و OA ،سیگنال های قوی نشان می دهند که نتایج ادراکی زیر را در یک جوینده کار ایجاد می کنند – جذابیت سازمانی ، نگرش و تناسب سازمان- شخص. این پیامدهای ادراکی به طور موثری برای تحریک AI در یک جوینده کار میانجی گری می کند. سیگنال های دریافت شده از اطلاعات ویژگی های شغلی تأثیر معنادارتری بر روی جویندگان کار نسبت به سیگنال های دریافت شده از اطلاعات OA داشتند.

مفاهیم عملی – نتایج مطالعه دستورالعمل هایی را به محققان ، استخدام کنندگان نهادی و کاریابی ها در ارسال آگهی شغلی موثر ارائه می دهد.

ابتکار / ارزش –  این اولین مقاله ای است که در هند، استراتژی های متمایز آگهی شغلی را که در ارتباطات استخدامی موسسات دانشگاهی اجرا می شود ارائه می دهد.

کلمات کلیدی نگرش ، نظریه سیگنالینگ ، تناسب سازمان – شخص ، جذابیت سازمانی ، ویژگی های شغلی ، چارچوب نماد – ابزار ، ویژگی های سازمانی ، قصد ارائه درخواست

Abstract 

Purpose: The study aims to understand the signaling effects of two major recruitment advertisement (ad) contents – job attributes and organizational attributes (OA) – on the perceptions and application intentions (AIs) of potential job seekers.

Design/methodology/approach: A fictitious faculty job ad based on existing real ads was created as a stimulus and the responses to the ad were collected from 270 job seekers of the academic domain in India. The partial least square-structural equation modeling was used to test the hypothetical relationships.

Findings: Drawing from the concept of signaling theory and instrumental-symbolic framework, the results revealed that job attributes and OA exhibit strong signals that generate the following perceptual outcomes in a job seeker – organizational attractiveness, attitude and person-organization fit. These perceptual outcomes mediated effectively to induce an AI in a job seeker. Signals from information on job attributes had a more significant effect on the job seeker than signals from information on OA.

Practical implications: The outcome of the study provides preparatory guidelines to academicians, institutional recruiters and recruitment agencies in posting an effective job ad.

Originality/value: From an Indian context, this is the first paper to present distinctive job advertising strategies to be implemented in the academic institutional recruitment communication.

Keywords: Attitude, Signaling theory, Person-organization fit, Organizational attractiveness, Job attributes, Instrumental-symbolic framework, Organizational attributes, Application intention

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد