مقاله ترجمه شده روابط بین ویژگی های شرکت حسابرسی و شاخص های ویژه کیفیت حسابرسی

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 404 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H471

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  روابط بین ویژگی های شرکت حسابرسی و شاخص های ویژه کیفیت حسابرسی: یک متا آنالیز

عنوان انگلیسی:

The associations between audit firm attributes and audit quality-specific indicators: A meta-analysis

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مطالعه بررسی روابط بین ویژگی های شرکت حسابرسی (به عنوان مثال اندازه شرکت حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی ، تخصص صنعتی حسابرس و دوره تصدی حسابرس) و شاخص های ویژه کیفیت حسابرسی می باشد. همچنین بررسی این موضوع است که آیا این روابط با عوامل دیگری مانند سیستم حقوقی و محیط کاری در آمریکا و غیر آمریکا تعدیل می شوند.

طراحی / روش شناسی / روش: روش هانتر و همکاران. (۱۹۸۲) به عنوان یک روش متاآنالیز برای آزمون فرضیه های پژوهش و دستیابی به اهداف مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. مجموعه ای از ۷۱ مقاله منتشر شده از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: بین تمام ویژگی های شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، رابطه ی بین تمام ویژگی های شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی توسط شاخص های کیفیت حسابرسی تعدیل می شود. به علاوه ، این روابط با متغیرهای دیگر نظیر مطالعات آمریکایی و غیر آمریکایی، دوره های قبل از SOX و پس از SOX، سیستم حقوقی، قدرت حسابرسی و استانداردهای گزارشگری و طبقه بندی کشور (کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه) تعدیل می شوند.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: تعداد مطالعات برای برخی از متغیرها کافی نیست و بنابراین نتایج باید با احتیاط تعمیم داده شوند. علاوه بر این، مطالعاتِ تجزیه و تحلیل شامل چندین شاخص است ، پس تعداد مطالعات برای الحاق سایر عوامل در متاآنالیز (مثلا تجربه و اعتبار  شرکت حسابرسی) ناکافی است.

اصالت / ارزش: این مطالعه با ارائه شواهد تجربی از روابط بین مجموعه ای از ویژگی های شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی با استفاده از روش متا آنالیز، به تحقیقات مرتبط با کیفیت حسابرسی کمک می کند. مهمتر از همه، این مطالعه شواهدی را در مورد عواملی که این روابط را تعدیل می کنند، ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: تخصص صنعتی حسابرس، کیفیت حسابرسی، اندازه شرکت حسابرسی، متا آنالیز، خدمات غیر حسابرسی، دوره ی تصدی مشتری و حسابرس

Abstract:

Purpose: This study aims to investigate the associations between audit firm attributes (i.e. audit firm size, non-audit services, auditor industry specialization and auditor-client tenure) and specific indicators of audit quality. It also aims to test whether these relationships are moderated by a set of other factors like legal system and US versus non-US settings.

Design/methodology/approach: The method of Hunter et al. (1982) is used as a meta-analysis technique to test the study hypotheses and achieve the study aims. A total of 71 published papers from 1992 to 2017 are included.

Findings: There are significant positive relationships between all audit firm attributes and audit quality. Additionally, the associations between all audit firm attributes and audit quality are moderated by proxies for audit quality. Furthermore, these associations are moderated by other variables, such as US and non-US studies, pre-SOX and post-SOX periods, the legal system, the strength of auditing and reporting standards and country classification (developed or developing country).

Research limitations/implications: The number of studies is insufficient for some variables, and therefore, the results should be interpreted with caution. In addition, the analyzed studies include several proxies, and thus, the number of studies is inadequate for the incorporation of other factors in the meta-analysis (e.g. audit firm experience and audit firm reputation).

Originality/value: This study contributes to audit quality research by providing empirical evidence of the associations between a specific set of audit firm attributes and audit quality using the meta-analysis method. More importantly, the study provides evidence on factors that moderate these associations.

Keywords:: Auditor industry specialization, Audit quality, Audit firm size, Meta-analysis, Non-audit services, Auditor-client tenure