مقاله ترجمه شده ارتباط بین ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و خوانایی موضوعات کلیدی حسابرسی

مشخصات محصول
قیمت:82000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H921

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Asian Journal of Accounting Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  ارتباط بین ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و خوانایی موضوعات کلیدی حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

The association between audit firm attributes and key audit matters readability

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ویژگی‌های مؤسسات حسابرسی (BIG4، حق‌الزحمه حسابرسی، فصل شلوغی موسسه، تصدی مؤسسه حسابرسی و جنسیت شریک حسابرسی) و تأثیر این ویژگی‌ها بر خوانایی موضوعات کلیدی حسابرسی (KAM) در مالزی می باشد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – گزارش‌های حسابرس و داده‌های مالی از نمونه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در فهرست FTSE 100 مالزی برای سال‌های مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۹، متشکل از ۲۵۸ مشاهده، تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل رگرسیون پانلی برای ارزیابی ارتباط احتمالی بین ویژگی‌های شرکت حسابرسی و خوانایی KAM انجام شد. امتیاز سهولت خوانایی Flesch و شاخص کلمن-لیو برای اندازه گیری خوانایی KAM استفاده شد.

یافته ها – یافته ها نشان می دهد که شرکای حسابرسی زن به طور معناداری بر خوانایی KAM تأثیر می گذارند. تجزیه و تحلیل بیشتر همچنین نشان داد که شرکت‌هایی که توسط ۴ مؤسسه حسابرسی بزرگ حسابرسی می‌شوند و حق الزحمه حسابرسی بالاتری دارند، تمایل دارند KAM خواناتری را در FTSE 100 در مالزی گزارش کنند.

نوآوری/ارزش – نتایج رگرسیون، شواهد تجربی از تأثیر ویژگی های مؤسسه حسابرسی بر خوانایی KAM را ارائه می دهد. این مطالعه همچنین به بررسی بازیگران مهم حاکمیت شرکتی، مانند حسابرسان خارجی و کسانی که مسئولیت حاکمیت را بر عهده دارند و در هنگام تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده تغییرات گزارش KAM در مالزی، ویژگی های کمیته حسابرسی را تشکیل می دهند،می‌پردازد.

کلمات کلیدی: موضوعات کلیدی حسابرسی، حسابرس خارجی، خوانایی KAM، گزارش حسابرسی، ویژگی های موسسه حسابرسی، مالزی

Abstract

Purpose – This study aims to examine the relationship between the attributes of audit firms (Big 4, audit fees, busy season, audit firm tenure and audit partner gender) and the impact of these attributes on key audit matters (KAM) readability in Malaysia.

Design/methodology/approach – The auditor’s reports and financial data were analysed from a sample of FTSE 100 Malaysia-listed companies for the fiscal years 2017–۲۰۱۹, consisting of 258 observations. Panel regression analyseswere conducted to evaluate the possible associations between audit firmattributes and KAM readability. The Flesch reading ease score and Coleman–Liau index were applied to measure KAM readability.

Findings – The findings show that female audit partners significantly impact KAM readability; further analysis also revealed that companies audited by Big 4 audit firms and higher audit fees tend to report a more readable KAM disclosure in the FTSE 100 in Malaysia.

Originality/value – The regression results provide empirical evidence of the influence of audit firm attributes on KAM readability. This study also examined important corporate governance players, such as external auditors and those charged with governance, who form the audit committee’s qualities when analysing the determinants of KAM reporting variations in Malaysia.

Keywords: Key audit matter, External auditor,KAMreadability, Audit report, Audit firm attributes, Malaysia

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد