مقاله انگلیسی ترجمه شده :بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی  شرکت

دسته بندی: -

قیمت: 30000 تومان

تعداد نمایش: 789 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۲۳ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M700

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ :  بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی  شرکت های (بنگاه های کوچک و متوسط )عرضه شده و عرضه نشده در بورس

عنوان انگلیسی:

Investigating the Impact of Firm Characteristics on Capital Structure of Quoted and Unquoted SMEs

چکیده

این مطالعه در نظر دارد تا شناخت ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط در مصر را افزایش دهد. این مطالعه تاثیر ساختار دارایی، اندازه، سودآوری، نقدینگی، رشد، عمر، ساختار مالکیت را به عنوان متغیرهای مستقل بر نسبت اهرم مالی (اتکا به وام) می سنجد. سه متغیر جایگزین به عنوان متغیر ساختگی اهرم مالی، ، اهرم کل، اهرم بلندمدت و اهرم کوتاه مدت استفاده می شود. این مطالعه اهمیت روابط بین بخش اقتصادی به عنوان یک متغیر کنترل و سه نسبت اهرم را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه برای ایجاد مدلهای توضیحی برای دو نمونه شرکتهای کوچک و متوسط استفاده می شود. نمونه اول شامل ۲۸ شرکت کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس تا ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ است که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ را پوشش می دهد. نمونه دوم شامل اطلاعات ۹۵ شرکت متوسط و کوچک پذیرفته نشده در بورس است. مدل کلی توصیه می کند که همه متغیرهای مستقل و کنترل به طور معناداری تصمیمات ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط مصری را توجیه می کند. نتایج این دو نمونه شباهتهای زیادی را نشان می دهد. مالکیت مدیریتی همبستگی منفی با اهرم مالی کوتاه مدت دارد در حالی که مالکیت عمده همبستگی مثبتی با اهرم کل و کوتاه مدت دارد. علاوه بر این، این بخش ارتباط معناداری را با ساختار سرمایه نشان می دهد نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهترین توجیه رفتار شرکتهای کوچک و متوسط مصری نظریه سلسله مراتبی است. در پایان این مطالعه توصیه های مفیدی برای سیاست گذاران و مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط مصری ارائه می دهد.

عبارات کلیدی: ویژگیهای شرکت، شرکتهای کوچک و متوسط، پذیرفته شده در بورس، پذیرفته نشده در بورس و مصر

از زمان مطالعه اولیه مودیلیانی و میلر (M & M) در سال ۱۹۵۸، گزینه های تامین مالی به عنوان یکی از مهمترین و پر کاربردترین زمینه های تحقیقی در تامین مالی در نظر گرفته می شود. مطالعات زیادی درباره این موضوع انجام شده است. با این حال، همانند مایرز (۲۰۰۱) اکثر مطالعات ساختار سرمایه  بر شرکتهای دولتی متمرکز است. در نتیجه، فهم ما از گزینه های تامین مالی سایر شرکتها محدود است. تحقیقات علمی درباره ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط زمینه اخیر بررسی ها است. مطالعات اولیه عمدتا توصیفی و بر کشورهای توسعه یافته متمرکز بود. در نتیجه، کمبود مطالعات تجربی که به بررسی ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط کشورهای در حال توسعه احساس می شد. این مطالعه جدای از بررسی شرکتهای بزرگ و پذیرفته شده در بورس یک زمینه تحقیقی جدید را ارائه می دهد. مطالعه ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط نسبتا مهم تر است زیرا شرکتهای کوچک و متوسط قوه محرکه اقتصاد مصر هستند. آنها دارند قدرت بیشتری به دست می آورند و در جبران کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصاد را حمایت می کنند. با اعلام بانک مرکزی مصر (CBE) تعداد شرکتهای کوچک و متوسط مصر حدود ۵‌.۲ میلیون شرکت رسیده است که ۹۵% شرکتهای بخش خصوصی را تشکیل می دهد که ۷۵% نیروی کار بخش خصوصی را به کار گرفته اند. این مطالعه در نظر دارد تا شناخت ما از الگوی تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط را افزایش دهد و اشاره می کند که شرکتهای کوچک و متوسط با شکاف مالی در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه مواجه هستند. رادوان و لطفی (۲۰۰۸) توضیح دادند که شرکتهای کوچک و متوسط مصری از شکاف مالی رنج می برند که در درجه اول شامل شکاف های دانش و عرضه است. با اعلام بانک مرکزی مصر از سرشماری کامل شرکتهای کوچک و متوسط تنها ۴۷% شرکتهای کوچک و متوسط با بانکها داد و ستد دارند که  ۲۲% از آنها به تامین مالی بدهی دسترسی دارند. مطالعات تجربی همانند مطالعات مک و بایرد (۲۰۱۰) نشان می دهد که ساختارهای سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط به واسطه ویژگیهای شرکت و مالک مشخص می شود. با توجه به این بیان مسئله خواهد بود: کشف عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط مصر. این مطالعه برای تجزیه و تحلیل مجموعه داده ها یک مدل رگرسیون را به کار می گیرد تا به بررسی: