مقاله انگلیسی ترجمه شده : ویروس ها ، کرم ها و تروژان ها چه هستند؟

سال نشر: —–

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M257

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده :  ویروسها ، کرمها وتروژانها چه هستند؟

عنوان انگلیسی:

What are viruses, worms, and Trojans?

چکیده فارسی:

ویروسها ، کرمها وتروژانها برنامه های بدی هستند که می توانند باعث خطر برای کامپیوتر شما واطلاعات آن شوند. آنها می توانند سرعت اینترنت را پایین بیاورند وآنها حتی ممکن است از کامپیوترشما برای بخش کردن خودشان برای دوستانتان، آشنایان، شرکت محل کار استفاده کنند ودرآدرس مجازی باقی بمانند. خبرهای خوب آن است که با یک جلوگیری اندک وتعدادی مفهوم رایج خوب شما احتمالا کمترقربانی اینها هستید . به نظر می رسد این پیش قدم شدن شما برای جلوگیری تمام فامیل شما را محافظت می کند. بخوانید برای یادگرفتن درباره مشخصه ها وتفاوتهای ویروسها ، کرمها وتروژانها .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد