مقاله ترجمه شده افزایش وفاداری: هنگام بهبود مسائل مرتبط با لذت و رضایت مشتری

مشخصات محصول
قیمت:35000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M821

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  افزایش وفاداری: هنگام بهبود مسائل مرتبط با لذت و رضایت مشتری

عنوان انگلیسی:

Enhancing loyalty: When improving consumer satisfaction and delight matters

چکیده فارسی:

تحقیقات پیشین اهمیت لذت و رضایت مشتری برای تشریح وفاداری مصرف کنندگان را تایید کرده است. این مطالعه دانش ما را در مورد اینکه چگونه رضایت و لذت بردن (به صورت غیر خطی) بروفاداری مصرف کننده تاثیر میگذارد، گسترش می دهد. این مقاله یک رابطه درجه ی دو منفی بین رضایت و نیات وفاداری و همچنین رابطه درجه سه منفی بین لذت و نیات وفاداری را توضیح می دهد. بر خلاف رضایت، لذت تأثیر کامل خود را در سطوح پایین تر نشان می دهد، اما تنها پس از آنکه از یک سطح مشخصی فراتر می رود. مانند رضایت، اثر لذت در سطوح بسیار بالا، اشباع می شود. علاوه بر این، هر دو اثر لذت و رضایت با افزایش تجربه های مصرف قبلی کم می شوند. بنابراین، زمانی که مدیران در لذت و رضایت سرمایه گذاری می کنند،باید تاثیرات نا چیز فردی  خود را بر وفاداری و تمایز بین مصرف کنندگانی که تجربه مصرف قبلی داشتند ،در نظر بگیرند.

واژه‌های کلیدی: لذت ، رضایت ، وفاداری ، تجربه مصرف قبلی ، PLS-SEM ، اثرات غیرخطی

Abstract        

Prior research has validated the importance of consumer delight and satisfaction for explaining consumer loyalty. This study extends our existing knowledge of how delight and satisfaction affect (in a nonlinear way) consumer loyalty. It explains a negative quadratic relationship between satisfaction and loyalty intentions, as well as a negative cubic relationship between delight and loyalty intentions. Contrary to satisfaction, delight unfolds its full impact at lower levels, but only after a threshold level is exceeded. Like satisfaction, the delight effect becomes saturated at very high levels. Furthermore, both delight and satisfaction effects weaken with increased prior consumption experiences. Thus, when they invest in delight and satisfaction, managers should consider their individual marginal impacts on loyalty and distinguish between consumers with reference to their prior consumption experiences.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد