مقاله انگلیسی ترجمه شده بیانیه سود، واکنش قیمت سهام و بازده بازار

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H483

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :  بیانیه سود، واکنش قیمت سهام و بازده بازار: مطالعه موردی عربستان سعودی

عنوان انگلیسی:

Earnings announcements, stock price reaction and market efficiency – the case of Saudi Arabia

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مطالعه بررسی واکنش بازار سهام در برابر بیانیه های سود سه ماهه می باشد که به صورت تجربی با استفاده از روش مطالعه رویدادی مورد آزمون قرار گرفته است.همچنین فرضیه های بازار کارآمد (EMH) در بورس اوراق بهادار عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفته است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: مدل بازار برای کمک به اندازه گیری بازده مورد انتظار و نشان دادن بازده غیر طبیعی در پیرامون تاریخ رویداد مورد استفاده قرار گرفته است.

یافته ها: نتایج نشان داد که بازار سهام عربستان سعودی تحمل فرضیه های بازار کارآمد نیمه قدرتمند را ندارد. بازار سعودی با انعکاس شواهدی از بازده غیر طبیعی قابل توجه، و انحراف پس از بیانیه سود در پیرامون تاریخ های بیانیه سود، بسیار کارآمد نشان داده می شود.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: نویسندگان از پیش بینی تحلیلگران در مورد سود مورد انتظار استفاده نمی کنند،که یک محدودیت است. همانطور که قبلا ذکر شد، نویسندگان سودهای سه ماهه سال گذشته را به عنوان یک شاخص استفاده کردند که این شاخص را می توان با پیش بینی تحلیلگران جایگزین کرد. محدودیت دیگر این است که حجم تبادلات در رویداد در نظر گرفته نشده است.

مفاهیم عملی: رفتار بازار سهام عربستان سعودی بسیار نگران کننده است و مطالعه این موضوع با چشم انداز EMH از مفاهیم عملی این مقاله است.

مفاهیم اجتماعی: همه سهامداران به دقت بیانیه های سود و تغییرات قیمت سهام خود را در پیرامون تاریخ بیانیه کنترل می کنند. اخیرا عربستان سعودی درب های خود را برای سرمایه گذاران خارجی باز کرده و سرمایه گذاران بزرگ خارجی وارد بازار سرمایه عربستان شده اند و پس از ورود آنها رفتار بازار می تواند متفاوت باشد. از نظر نویسندگان، این زمان برای مطالعه کارایی بازار سعودی قبل از ورود سرمایه گذاران خارجی، مناسب است.

اصالت / ارزش: این مطالعه بر اساس شکاف ایجاد شده توسط EMH از بازار عربستان با استفاده از روش مطالعه رویدادی، و در نظر گرفتن ادبیات موجود، به ادبیات کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی: کارایی بازار، مطالعه رویداد، اعلامیه های سود، واکنش های قیمت سهام

Abstract:

Purpose: This study aims to find the response by stock market against the announcements of quarterly earnings is empirically tested by exploiting event study methodology. Efficient market hypothesis (EMH) on Saudi stock exchange is also tried on.

Design/methodology/approach: The market model is applied to help gauge the expected returns and to illustrate abnormal returns around the event date.

Findings: The results established that Saudi Stock Market does not bear semi-strong form of EMH. How efficient is the Saudi market is also reflected through evidence of significant abnormal returns and post-earnings announcement drift around earning announcements dates.

Research limitations/implications: The authors have not used analysts’ forecast as the expected earnings which are the limitation. As mentioned earlier, the authors used the quarterly earnings of the previous year as a proxy and that proxy could have been replaced by analysts’ forecast. Another limitation is that the trading volume in the event window is not considered.

Practical implications: The behavior of Saudi capital market is of much concern, and the study of this with a perspective of EMH is the significance of this paper.

Social implications: All stakeholders closely watch earnings announcements and its share price movement around the announcement date. Recently, Saudi Arabia has opened its doors to foreign investors, and big foreign investors are going to enter into Saudi capital market, and after their entry, the behavior of market could be different. In the authors’ opinion, this is the right time to study the efficiency of Saudi market before the entry of foreign investors.

Originality/value: This study is based on the gap created by EMH of Saudi market using event methodology, observed in the existing literature, and it will be a contribution to literature.

Keywords: Market efficiency, Event study, Earnings announcements, Stock price reactions

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد