مقاله ترجمه شده : رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران

دسته بندی: - -

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 563 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R23

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران: یک چارچوب پیشنهادی

عنوان انگلیسی:

The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework

چکیده فارسی:

هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران در مالزی می باشد تا چارچوبی مفهومی برای پژوهش های آینده فراهم شود. این مقاله هم چنین درباره ی پژوهش های قبلی در زمینه ی هوش هیجانی، مهارتهای ارتباطی بین فردی و مدیریت بحران در مالزی می باشد که این چارچوب مفهومی را می سازد. هدف اصلی این چارچوب، بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران در مالزی است.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، مهارتهای ارتباطی بین فردی، مدیریت بحران

  1. مقدمه

مدیریت بحران را می توان کارکرد مدیریتی دانست که درباره ی ایجاد چارچوب درون اجتماعات برای کاهش آسیب پذیری برای پرداختن به بحران می باشد. چهار اصل مدیریت بحران عبارتند از: جامع بودن، تدریجی بودن، حرفه ای و منسجم بودن. ریو (۲۰۱۱) توضیح می دهد که اولین اصل در مدیریت بحران این است که مدیران بحران باید تمامی مخاطرات، تمامی مراحل، تمامی ذی نفعان و تمامی تاثیرات مرتبط با فجایع را در نظر بگیرند. دومین اصل درباره ی پیش بینی مدیران بحران از فجایع آینده برای اقدامات پیشگیرانه و مقدماتی برای ساختن اجتماعات مقاوم و انعطاف پذیر در برابر بحران هامی باشدو سومین اصل درباره ی کارهای مدیر بحران برای تضمین انسجام تلاش ها در بین تمامی سطوح دولت و عناصر اجتماع است. اصل نهایی مدیریت بحران، ارزش مدیر بحران را در رهیافت دانش و علم مبنا در آموزش، تجربه، کاربست اخلاقی، نظارت عمومی و بهبود مستمر نشان می دهد. هدف این اصل مدیریت بحران تضمین این است که آژانس های بحران و جامعه می توانند با هم کار کنند تا از اثر بحران رهایی یابند و این بر ابعاد روانشناختی و کالبدی جامعه تاثیرگذار می باشد.

در مالزی سه سطح مدیریت بحران بر بمنای شورای امنیت ملی اصل شماره ۲۰ و قوانین عملیاتی ثابت PTO وجود دارد. در هر سطح، سازمانهایی هستند که کارهای خاصی دارند. در بین سازمانها یا بخش هایی که درگیر می باشند می توان از بخش رفاه اجتماعی DOSW، شورای امنیت ملی NSC و وزارت دفاع نام برد. در سطح ۱، سازمانها تضمین می کنند که اقدامات مشترک و ظرفیت انسانی برای فراهم کردن اخبار برای رسانه ها وجود دارد. در سطح ۲ سازمانها باید بتوانند کمک هایی همانند کمک مالی، حمایت اجتماعی و منابع انسانی را برای اجتماع فراهم کنند. در سطح سوم، سازمانها یا بخش ها باید سیاست، امور مالی، دارایی ها و منابع انسانی مدیریت بحران ملی را تعیین کنند.