مقاله انگلیسی مدیریت : چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 756 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۱۵ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M687

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ :  چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی

عنوان انگلیسی:

How emotional intelligence relates to job satisfaction and burnout in public service jobs

چکیده فارسی

کارکنان خدمات دولتی مستلزم سطوح بالاتری از هوش هیجانی هستند زیرا اکثر مشاغل خدمات دولتی دربردارنده­ی کار شدید هیجانی هستند که بر خدمت به عموم مردم متمرکزند. علاوه بر این، چنین کار هیجانی ممکن است منجر به میزان بالایی از فرسودگی شغلی و عدم رضایت شغلی شود که مستقیما با پیامدهای سازمانی درارتباط است. مطالعه حاضر با تمرکز بر کارکنان خدمات دولتی، روابط میان ابعاد هوش هیجانی و رضایت شغلی از یک طرف و از طرف دیگر، ابعاد هوش هیجانی و فرسودگی شغلی را بررسی میکند. یافته­های این تحقیق در نمونه ۱۶۷تایی از کارکنان خدمات دولتی در ایالات متحده و با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری، نشان دادند که تنظیم هیجانی بصورت معنادار و منفی با فرسودگی شغلی درارتباط است و خودآگاهی هیجانی بطورمعنادار و مثبت با رضایت شغلی ارتباط دارد.

نکات تحقیق برای شاغلین

این مطالعه به درک ارتباط میان بعد هوش هیجانی و فرسودگی شغلی و بعد هوش هیچانی و رضایت شغلی در مشاغل خدمات دولتی کمک میکند. هوش هیجانی، نقش مهمی برای کارکنان خدمات دولتی که کارشان دربردارنده­ی خصوصیات شغلی به شدت هیجانی است، بازی میکند. یافته­ها نشان می­دهند که آموزش توانایی­های هوش هیجانی ممکن است رضایت شغلی را افزایش دهد و فرسودگی را کاهش دهد. شاغلین و متخصصینی که در مدیریت و اداره دولتی کار میکنند باید معیارهای هوش هیجانی مخصوصا خودآگاهی هیجانی و تنظیم هیجان را در فرآیند انتخاب لحاظ کنند تا کارجویان موثر بالقوه­ای را انتخاب نمایند.

کلیدواژگان: فرسودگی، هوش هیجانی، رضایت شغلی، کارکنان خدمات دولتی

مقدمه

افرادی که در مشاغل خدمات دولتی کار میکنند، مستلزم سطح بالاتری از مدیریت هیجانی هستند زیرا آنها با شهروندان درتعامل هستند و شهروندان اغلب طی بدترین لحظات بدترین روز زندگی­شان، به دنبال کمک دولتی هستند(گای و لی،۲۰۱۵). چنین کار هیجانی ممکن است منجر به بالاترین درجه فرسودگی و عدم رضایت شغلی شود. از آن مهمتر اینکه فرسودگی و رضایت شغلی مستقیما با پیامدهای سازمانی شامل نیت ترک کار، غیبت، عملکرد کاری و کیفیت خدمت ارتباط دارد. پیامدهای سازمانی منفی ممکن است بر کیفیت، پیگیری و ثبات خدمات مشتری تاثیر بگذارد و منجر به مشکلات جدی در سازمانها شود(کیم و استونر،۲۰۰۸؛ مور باراک و دیگران،۲۰۰۱). برعکس، نگرشها و هیجانات مثبت کارمندان خدمات دولتی میتواند محیط کاری مطلوب را تقویت نماید، رضایت شغلی را افزایش دهد و تاثیر مطلوبی برای شهروندان خلق نماید (اشکنازی و دیگران،۲۰۰۲؛ حسینیان و دیگران،۲۰۰۸؛ لی و اک،۲۰۱۲).