مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 535 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M22

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک

عنوان انگلیسی:

The Design of Dynamic Coordination Architecture and Supporting Platform for Agile Supply Chain

چکیده فارسی:

یکپارچگی پویای زنجیره تأمین چابک مبتنی بر صورت بندی و فروپاشی سریع بازسازی و تنظیم است. یکپارچگی زنجیرۀ تأمین چابک می تواند مکانیسم هماهنگی بین شرکت ها و رابطۀ تأمین – تقاضا راارتقاء دهد، اطلاعات مستقیم بازار و کانالهای فروش گسترده را تأمین کند و کارآیی کلی شرکت ها راارتقاء دهد.همکنشی پویای زنجیرۀ تأمین چابک عامل مهمی است که پیشرفتش و سرویسهای شبکه مبتنی بر کاغذ براساس چارچوبی برای همفکری پویا را محدود می کند، و از سیستم استفاده کرد تا برنامه خدمات دانش را به قصد استفادۀ بهتر از دانش زنجیرۀ تأمین چابکطراحی کند تا برای شرکت ها، مزایایی را به ارمغان آورد.

کلمات کلیدی : زنجیره تامین چابک – خدمات وب – SOA; SOAP

مقدمه

با ورود به قرن ۲۱، با توجه به توسعۀ سریع جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی اطلاعات، رقابت بین شرکت ها شدیدتر شده است، همکاری های چندملیتی و منطقه ای در حال افزایش و قوی تر شدن هستند. محیط پیرامونی تحت چنین شرایطی چالش جدیدی را پیشاروی مدیریت زنجیرۀ تأمین سنتی قرار می دهد، زنجیرۀ تأمین سنتی نمی تواند با تغییرات سریع محیط بیرونی و درونی تطبیق یابد و تعداد شرکت های همکاری کننده را محدود می کند.در مقایسه با زنجیرۀ تأمین سنتی، زنجیرۀ تأمین چابک مبتنی بر خدمات، مزیت هایی چون معماری، پویایی، چابکی و توسعۀ شرکتی راضی کننده تر را دارد.این مقاله همکاری پویای زنجیرۀ تأمین چابک که مبتنی بر سرویس های شبکه است و چارچوب پشتیبانی سرویس زنجیرۀ تأمین چابک مبتنی بر سرویس وب را طراحی می کند، را بررسی می کند.