مقاله ترجمه شده نوآوری گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای و خلق ارزش مشترک

مشخصات محصول
قیمت:25000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M983

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰:  نوآوری گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای و خلق ارزش مشترک: مطالعه ای بر روی بسترهای (وب سایت) آنلاین نظیر به نظیر در اقامتگاه اشتراکی

عنوان کامل انگلیسی:

Tourism innovation through relationship marketing and value co-creation: A study on peer-to-peer online platforms for sharing accommodation

چکیده فارسی:

این پژوهش به بحث و گفتگو درمورد نوآوری گردشگری می پردازد که توسط میزبانان اقامتگاه اشتراکی توسعه یافته و براساس نتایج حاصل از خلق ارزش مشترک میهمانان می باشد. در این فرآیند، بازاریابی رابطه ای جنبه اصلی مدل های کسب وکار همتا به مهتا می باشد که به عنوان شتاب دهنده  نوآوری تجزیه و تحلیل می شود.

 نویسندگان ۳۰ مصاحبه جامع با میزبانان پرتغالی اقامتگاه های Airbnb برای درک ادغام خلق ارزش مشترک مهمانان از طریق سازوکار های رابطه ای در نوآوری کسب و کارهایشان ، انجام دادند.

این نتایج حاکی از آن است که در طول اقامت میهمانان یک بازاریابی رابطه ای نزدیک با آنها برقرار شده است. این واقعیت برای خلق مشترک تجربه گردشگری و برای افزایش نوآوری در خدمات اقامتگاه مهم می باشد. نتایج اصلی نوآوری تدریجی هستند و مربوط به تجهیزات و امکانات ارائه شده و مشارکت با سایر کسب و کارها می شوند. این فقط از طریق کاربری که محتوای بررسی های آنلاین را ایجاد کرده رخ نمی دهد، بلکه با رابطه بین فردی ثابت بین میزبان ها و مهمان ها نیز ایجاد می شود.

کلمات کلیدی: اقامتگاه نظیر به نظیر، خلق ارزش مشترک، بررسی های آنلاین، گردشگری با نوآوری باز، Airbnb .

Abstract

This paper discusses tourism innovation developed by hosts of sharing accommodation, based on the outcomes of guests’ value co-creation. In this process, relationship marketing is a central aspect of peer-to-peer business models, analysed as a catalyst of innovation.

The authors conducted thirty in-depth interviews with Portuguese hosts of Airbnb accommodations in order to understand the integration of guests’ value co-creation through relational mechanisms in the innovation of their businesses.

The results evidence that it is established a close relationship marketing with guests during their stay. This fact is considered critical for the co-creation of the tourism experience and to increment innovation in the accommodation services. The main innovation outcomes are incremental and connected to the provided facilities, amenities and partnerships with other businesses. This happens not only through the user generated contents of online reviews, but also with the constant interpersonal contact established between guests and hosts.

Keywords: Peer-to-peer accommodation, Value Co-Creation , Online reviews ,Tourism open innovation, Airbnb

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد