مقاله ترجمه شده نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی: نقش رهبری تحول گرا سبز و مدیریت منابع انسانی سبز

دسته بندی:

قیمت: 33000 تومان

تعداد نمایش: 159 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M993

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Technological Forecasting & Social Change

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰:  نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی: نقش رهبری تحول گرا سبز و مدیریت منابع انسانی سبز

عنوان کامل انگلیسی:

Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management

چکیده فارسی:

ما در این مطالعه با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه توانایی ، انگیزه و فرصت ، به بررسی این موضوع پرداختیم که چگونه مدیریت منابع انسانی سبز اثر متقابل بر روابط بین رهبری تحول گرا سبز ، نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی دارد. داده های سه گویه ای از ۳۰۹ شرکت های تولیدی کوچک و متوسط ​​(SMEs) ، با استفاده از پرسشنامه پیمایشی جمع آوری شده است. در این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کواریانس (SEM) استفاده کردیم. نتایج نشان داد که اقدامات HRM سبز ،نقش میانجی گر در تأثیر رهبری تحول گرا سبز بر نوآوری سبز ایفا می کند. ما همچنین دریافتیم که HRM سبز به طور غیر مستقیم از طریق نوآوری سبز بر عملکرد زیست محیطی شرکت تأثیر می گذارد. به طور کلی ، یافته های پژوهش ما از تمامی فرضیه های تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم پشتیبانی می کند و دارای چندین پیامد نظری و عملی است. در نهایت ، مطالعه ما به طور چشمگیری نظریه را توسعه می دهد و نشان می دهد که رابطه عملکرد و HRM نه به تأثیر افزایشی رهبری تحول گرا سبز و نوآوری سبز به ترتیب به عنوان پیش بین و میانجی گر بستگی دارد و نه بر اثر تعاملی آنها ، بلکه ترکیبی از هر دو شکل (به عنوان مثال ، افزایشی و تعاملی) برای تأثیرگذاری بر عملکرد زیست محیطی شرکت است. به طور کلی ، مطالعه ما موجب توسعه و پیشرفت مطالعات قبلی می شود که در آن رهبری نقش مهمی در اثرگذاری بر اقدامات مدیریت منابع انسانی دارد و به نوبه خود پیش بینی کننده نوآوری سبز در سازمان است.

 واژه‌های کلیدی: رهبری تحول گرا سبز ، مدیریت منابع انسانی سبز ، نوآوری سبز ، عملکرد زیست محیطی ، SEM ، رویکرد SMEها

Abstract

Drawing upon the resource-based view and the ability-motivation-opportunity theory, we examined how green human resource management interplays on to the linkages amongst green transformational leadership, green innovation and environmental performance. Using a survey questionnaire, we collected triadic data from 309 manufacturing sector small and medium-sized enterprises (SMEs). We used covariance-based structural equation modeling (SEM) to examine hypotheses in this study. Results of the study suggest that green HRM practices mediates the influence of green transformational leadership on green innovation. We also found that green HRM indirectly through green innovation influences firm’s environmental performance. Overall, the findings of our study support all hypotheses of direct and indirect effects and have several theoretical and practical implications. Finally, our study significantly advances theory and suggests that HRM-performance relationship neither depends upon the additive effect of green transformational leadership and green innovation as antecedent and mediator, respectively, nor on their interactive effect but a mix of both combinational forms (ie., additive and interactive) to affect firm environmental performance. Overall, our study contributes and advances the previous studies wherein in leadership plays critical role to influence the HRM practices and that in turn to predict green innovation in the organization.

Keywords: Green transformational leadership, Green human resource management ,Green innovation,Environmental performance ,SEM approach ,SMEs