مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 699 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱   صفحه word

(دانلود  رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M225

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم

عنوان انگلیسی:

The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مقاله آگاهی از این موضوع است که در حرفه پرستاری،‌ از خودبیگانگی شغلی با توجه به سن،‌ باعث تضعیف و تخریب قابلیت های کاری میشود. از مجموعه پرستارانی که در بررسی مورد نظر شرکت کردند یک نمونه ۲۷۱۴۶ تایی از پرستاران انتخاب شدند. علاوه بر سن “تقاضای شغل”‌، ” کنترل شغل” و “اذیت و آزار در محیط کار” بعنوان عوامل تعیین کننده از خودبیگانگی شغلی در نظر گرفته شدند. “تعهدات زیاد”،‌” عدم اطمینان در مورد درمان بیماران”‌و “‌معنای کار” بعنوان علائم ازخودبیگانگی شغلی استفاده شد. در نهایت شاخص های توان کاری (WAI) بعنوان متغیر خروجی استفاده شد. مدل معادله ساختاری برای آزمون فرضیه های ازخودبیگانگی شغلی استفاده شد. که این مدل متناسب با داده هاست. تعهد بالا،‌ عدم اطمینان در مورد درمان بیماران و مفهوم کار اثر مستقیمی بر شاخص توان کاری داشتند. تقاضای بالای شغل،‌ اذیت و آزار در محیط کار، کنترل پایین شغلی و سن هم اثرات مستقیم و غیرمستقیمی ( از طریق تعهد بسیار بالا،‌ عدم اطمینان از درمان بیمار و معنار کار) بر روی شاخصهای توان کاری داشتند. توانایی پایین کاری در پرستاران مسن تر ناشی از کهولت سن و افزایش تعهد حاصل از تقاضای بالای شغل، کنترل کم شغل و سختی کار است. در مقابل،‌ در بین پرستاران زیر۵۰ سال، ‌کاهش شاخص توان کاری بیشتر بخاطر عدم اطمینان از درمان بیمار و بی معنی کار است که هر دو امکان دستیابی به توان شغلی بیشتر و پیشرفت تخصص شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

کلید وا ژه ها: پرستاری از خودبیگانگی شغلی،  سالخوردگی ( کهولت)، توانایی کاری، مدل معادله ساختاری

  1. مقدمه

برطبق چارچوب تئوری ما، احساس از خودبیگانگی شغلی، ممکن است به عنوان یک اختلال تکراری در تصمیم گیری درکار، مورد ملاحظه قرار گیرد؛ به سبب فقدان زمان و اطلاعات مناسب برای پردازش کافی، که میتواند به احساس عدم مالکیت در ابعاد زندگی آینده و رفاه خود فرد منجر شود. تصمیم گیری آسیب دیده و تضعیف شده ممکن است در ارتباط با کار ناسازگار و شرایط سازمان رخ دهد، همچون اجتماع کاری ضعیف، تقاضاهای شغلی بالا و کنترل شغلی پایین، و میتواند به کاهش قابلیت کاری اشخاص و شرایط استخدام منجر شود که این امر میتواند به ترک زودرس حرفه بینجامد. بخصوص در پرستاری، از خودبیگانگی شغلی باید اجتناب شود، چرا که  فرآیند کمبود کارکنان پیش می آید که این روزها به شدت بر این حرفه تاثیرگذار است. ایجاد گرایش به شرایط شغلی خوب، یعنی وی‍ژگیها و رفتارهایی از کارمندان در مورد شرایط شغلی خودشان، برای از عهده برآمدن تقاضاهای بازار بیکاری،‌ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در طی گذر زمان، گزینه های کاری و زندگی اشخاص با سابقه تر میتواند طول عمر و بهبود بیشتری یابد. در مقابل، این عوامل ممکن است به عملکرد پایین منجرشود، که نشاندهنده تطبیق ضعیف مزد است و به امتناع سریع وی منجر میشود. بویژه محیط کاری نامناسب یک شخص، میتواند به علت فقدان رقابت منجر به فرسودگی و حالات روحی بد شود. در این میان، خودخوری برای آن کسانی که علاقمند به مطالعه روابط بین اضطراب و آسیب شناسی هستند یک مساله مهم است، چرا که شرایط از خودبیگانگی شغلی را توصیف میکند که همراه با خشم و رنجش شدید است.