مقاله ترجمه شده بررسی پارادایم فلسفی نظریه سیستم های خاکستری به عنوان یک نظریه پست مدرن

مشخصات محصول
قیمت:37000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R116

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Foundations of Science

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بررسی پارادایم فلسفی نظریه سیستم های خاکستری به عنوان یک نظریه پست مدرن

عنوان کامل انگلیسی:

Exploring the Philosophical Paradigm of Grey Systems Theory as a Postmodern Theory

چکیده فارسی:

هر جنبش علمی یا عقلانی بر اساس فرضیات و گزاره های اساسی ای شکل می گیرد که فلسفه تعیین شده خاص آن را تشکیل می دهند. این مطالعه به دنبال کشف و تبیین زیرساخت های اساسی فلسفی نظریه سیستم های خاکستری (GST) و همچنین الگوی حاکم بر فرضیه های آن است. این مطالعه ، به طور خاص ، اصول اساسی GST را از منظر فلسفه پست مدرن بررسی می کند. برای تحقق این امر ، معرفت شناسی ، هستی شناسی ، ذات انسانی و روش شناسی GST به طور بنیادین در پرتو فلسفه پست مدرن بررسی می شود. این مطالعه با استفاده از چارچوب بورل و مورگان برای آشکار کردن الگوی بنیادین فلسفه GST انجام شده است. نتایج نشان می دهد که GST یک نظریه ضد واقع گرایانه ، ضد مثبت گرایی و غیر قطعی است که ذاتاً چند قطبی و اندیش نگارانه  است. بر اساس اصول GST ، تغییر، یک بعد ضروری از حدس و گمان انسان در مورد جهان و سیستم ها می باشد و با جمع آوری اطلاعات جدید ، دانش به طور مداوم بازتولید می شود. در نتیجه ، دانش ، روایت ها ، نظریه ها و قوانین علمی به طور پویا تغییر می کنند. بنابراین GST ، به طرز چشمگیری با مبانی تفکر پست مدرن سازگار است و می توان آن را نظریه ای پست مدرن دانست که با الگویی انسان گرایانه اداره می شود.

کلمات کلیدی نظریه سیستم های خاکستری · سیستم های غیر قطعی · فلسفه نظریه سیستم های خاکستری · پست مدرنیسم · پارادایم ها · فرضیات اساسی

Abstract

Every scientific or intellectual movement is founded upon basic assumptions and hypotheses that shape its specifically formulated philosophy. This study seeks to explore and explicate the basic philosophical underpinnings of grey systems theory (GST), as well as the paradigm governing its postulates. The study, more specifically, scrutinizes the underlying principles of GST from the perspective of postmodern philosophy. To accomplish this, the epistemology, ontology, human nature, and methodology of GST are substantially investigated in the light of postmodern philosophy. The study draws on Burrell and Morgan’s framework to reveal the paradigm underlying the philosophy of GST. Results demonstrate that GST is an anti-realistic, anti-positivistic, and non-deterministic theory which is inherently pluralistic and ideographic. Based on the principles of GST, change is an indispensable dimension of human speculation about the world and systems, and knowledge is ceaselessly reproduced as new information is collected. As a result, knowledge, narratives, theories and scientific laws are dynamically changed. GST, then, is remarkably compatible with the foundations of postmodern thought and it could be regarded as a postmodern theory governed by a humanistic paradigm.

Keywords Grey systems theory · Uncertain systems · Philosophy of grey systems theory · Postmodernism · Paradigms · Basic assumptions

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد