مقاله انگلیسی ترجمه شده تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H391

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۹ :  تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

عنوان انگلیسی:

Analysing of exchange rate and gross domestic product (GDP) by adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS)

چکیده فارسی:

در این مقاله، تاثیر “گذر از نرخ ارز” (میزان واکنش قیمت های بین المللی به تغییرات نرخ ارز) بر قیمت های وارداتی کل بررسی شده  است. نتایج نشان داد گذر از نرخ ارز در بلند مدت مشاهده نشده است. نتایج تحقیق ما، نتایج بررسی های قبلی را تایید کرده که طبق آن گذر از نرخ ارز  تاحدی در کشورهای درحال تغییر نسبت به کشورهای توسعه یافته بالاتر بوده و میزان گذر از نرخ ارز نیز درحال کاهش است. سپس تاثیر نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (ANFIS) بررسی شد. مجموعه داده از پایگاه داده EUROSTAT برای ۳۷ کشور جمع آوری شده. این مجموعه داده به دو مجموعه برای آموزش و آزمایش مدل ANFIS تقسیم شد. هدف کلی، پیش بینی GDP در ارتباط با نرخ ارز است. مدل ANFIS با ۳ تابع عضویت Bell شکلی ایجاد شد هرچند بهترین مدل طبق نتایج بدست آمده، می باشد. از توابع عضویت خطی برای خروجی استفاده شده. نتایج نشان داده که مدل ANFIS می تواند برای پیش بینی GDP براساس مقادیر نرخ ارز استفاده شود.

کلمات کلیدی: نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، ANFIS

Abstract                                                                                                     

In this paper was investigated the effect of exchange rate pass-through (ERPT) into aggregate import prices. The results shown in the long run pass-through was not observed. The results of our research confirm the results of previous investigations according to which pass-through is somewhat higher in transition countries than in developed ones and the pass-through degree is declining. Afterwards exchange rate effect on gross domestic product (GDP) was investigated by adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). Dataset was collected from EUROSTAT database for 37 countries. The dataset was divided into two sets, for training and for testing of the ANFIS model. The main goal was to predict GDP in relation to exchange rate. ANFIS model was created by three Bell shaped membership functions since it was the best model according to the obtained results. Linear membership functions was used for output. Results shown that the ANFIS model can be used for GDP prediction based on exchange rate values.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد