مقاله انگلیسی ترجمه شده محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 553 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه انگلیسی:۳۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M372

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت

عنوان انگلیسی:

Drivers of and barriers to management accounting change

چکیده فارسی:

بررسی های تجربی،  شکافی را بین مفاهیم نظری حسابداری مدیریت و فعالیت های اصلی در سازمان ها نشان می دهد.  به طور مشخص،  تحقیقات نسبتا کمی در ارتباط با فاکتورهای خاص وجود دارد که منجر به تحریک و حذف پذیرش اصول پیچیده حسابداری مدیریت می گردد.  در این مقاله به تجزیه و تحلیل محرک ها و عوامل بازدارنده تغییرات حسابداری مدیریت از جنبه های مدیریتی می پردازیم.  مدل تحقیق ما بر مبنای پذیرش نظریه رفتار برنامه ریزی شده،  و اقدامات مستدل می باشد.  بر مبنای داده های ارزیابی شده،  ۱۶۱ بانک در کشورهایی که به زبان آلمانی صحبت می کنند،  نشان می دهیم که تغییرات حسابداری مدیریت تحت تاثیر پیش بینی ها،  شفاف سازی و سودآوری می باشد.  قابلیت های فناوری اطلاعات و کنترل رفتار باعث ایجاد تغییرات می گردد.  تنها تغییرات سازمانی مانع پذیرش روش های پیچیده تر می گردد.  هزینه های عامل تولید و کارکنان دارای تاثیر قابل توجهی بر روی نگرش مدیر نمی باشد.  علاوه بر این،  در تجزیه و تحلیل های گروهی،  به این ت تحلیل می پردازیم که آیا اهمیت موانع و محرک ها بین بانک ها با تمرکز بر روی اقدامات مالی پیچیده تر در مقایسه با بانکها با تمرکز بر روی مجموعه گسترده ای از اقدامات غیرمالی،  متفاوت می باشد.  ما در یافته ایم که بانک هایی که توسط اقدامات مالی مدیریت می گردند دارای قابلیت سوددهی بیشتری با دلگرم کردن مدیران و هیئت مدیره،  می باشند،  بانک هایی که از اقدامات غیرمالی استفاده می کنند،   باعث افزایش شفاف سازی شده اما با تغییرات مدیریتی مقابله می کنند.

کلیدواژه.  حسابداری مدیریت، تغییرات حسابداری،  بانک،  بررسی میدانی

  1. ۱. مقدمه

اندازه گیری عملکرد در بانکداری در دو دهه گذشته تغییرات قابل توجهی را داشته است.  در دهه ۱۹۹۰ اگاهی بیشتری در ارتباط با نیاز برای اقدامات مناسب تر در زمینه ریسک پذیری وجود داشته است.  علاوه بر این بانک ها با فرایند به کارگیری عملکرد اندازه گیری نوع آوری بر مبنای سودآوری اقتصادی به جای درآمد های حاصل از حسابداری،  مواجه بوده اند.  هدف اصلی،  پذیرش هزینه های مربوط به دارایی در حسابداری بوده است.  به هر حال بانک ها از قبول این عملکردهای ابتکاری سر باز زدند.  به طور خاص چندین بررسی نشان داد که فاصله ای بین نظریه و فعالیت در به کارگیری روش های مالی وجود دارد.  این فرایند به تایید این موضوع می پردازد که روش حسابداری مدیریتی همیشه منطقی نمی باشد و حسابداری مدیریتی می بایست به عنوان یک قانون سازماندهی شده و رویکرد باشد که طراحی آن بستگی به مراحل تغییر آن دارد

این مقاله سوالاتی را در این زمینه مطرح می کند که چه فاکتورهایی بانک ها را تحت تاثیر قرار داده و یا مانع ان ها از پذیرش اقدامات عملکردی می گردد. همان طور که توسط کاپ و همکارانش مطرح شده است. مدیرانی که دارای مسئولیت حسابداری مدیریتی می باشند، زمانی که به ارزیابی تغییرات می پردازند،  نفش مهمی را ایفا می کنند.

به عنوان یک سازمان دهنده، آن ها فرایند تغییر را شروع کرده،  اما بدون نقش مدیریتی آن ها،  این فرایند تغییر در مواجهه به موانع دچار لغزش هایی می گردد.

بنابراین ما به طور آشکار به تجزیه و تحلیل محرک ها و موانع در ارتباط با تغییرات حسابداری مدیریتی از نقطه نظر مدیریتی می پردازیم.  به ویژه ما به تجزیه و تحلیل  تاثیر محرک ها و موانع بر روی نگرش مدیران و تمایل آن ها برای انطباق روش های حسابداری پیچیده تر می پردازیم.

ص ۲

بنابراین سوال اول ما این می باشد که :

تاثیر محرک ها و موانع بر روی تصمیم مدیر برای استفاده از روش های پیچیده تر در حسابداری مدیریت چه می باشد؟

بررسی های قبلی بین انطباق ارزیابی های مالی و غیر مالی در حسابداری مدیریت تغییراتی را ایجاد می کند.  در حالی که آن ها به ارزیابی فاکتورهای تاثیر اقدامات متغیر غیر مالی می پردازند، ما فقدان ارزیابی هایی را مورد بررسی قرار می دهیم که به مقایسه فاکتورهای موثر انطباق اقدام های مالی و غیرمالی می پردازد.  بنابراین در این مقاله، ما پرسش های تحقیقی دومی را مطرح می کنیم.

چگونه تاثیر محرک ها و موانع بر روی تصمیم مدیر برای استفاده از روش های پیچیده تر در حسابداری مدیریت بین بانک های متفاوت می باشد که تمرکز را بر روی اقدامات مالی و غیر مالی پیچیده قرار می دهد؟

سوالات مورد بررسی با استفاده از مدل معادلات ساختاری بر بمنای اطلاعات مورد بررسی از صنایع بانکداری می باشد.  بر مبنای ۱۶۱ واکنش از بانک ها در کشورهایی که به زبان آلمانی صحبت می کنند ما شش مورد را مد نظر قرار می دهیم.

۱- پیش بینی های هیئت، شفافیت، سوددهی، مشکلات نمایندگی، کیفیت اطلاعات، حمایت های کاربردی فناوری اطلاعات، و انگیزه های فردی به طور مثبتی نگرش مدیران را در ارتباط با پذیرش روش های پیچیده تر تحت تاثیر قرار می دهد.

۲- تغییرات سازمانی به طور منفی بر روی نگرش مدیران در ارتباط با نطباق روش های پیچیده تر تحت تاثیر قرار می دهد.

ص ۳

۳- نگرش مدیران در ارتباط با انطباق روش های پیچیده تر، کنترل عملکردی مدیران، و فاکتورهای محیطی دارای تاثیر مهمی بر روی تمایل برای پذیرش روش های پیچیده تر وجود دارد.

۴- سوددهی، پیش بینی هیئت و انگیزه های شخصی دارای تاثیرات مثبت بیشتری بر روی انطباق اقدامات مالی حسابداری پیچیده تر می باشد.

۵- شفافیت دارای تاثیرا مثبت بیشتر و تغییرات سازمانی باعث تغییر تاثیرات منفی بر روی اقدامات پیچیده غیرمالی مورد توافق می باشد.

ساختار بقیه مقاله ما به صورت زیر می باشد: بخش بعدی به مرور بررسی های مربوطه و توسعه نظریه ما و همچنین مدل تحقیقی ما می پردازد.  بعد از آن ما به بررسی جمع آوری اطلاعات و ارزیابی روش ها می پردازیم.  بخش چهارم به گزارش نتایج توصیفی، تجزیه و تحلیل pls و بررسی نیرومند بودن یافته هایمان می پردازد.  در بخش پنج ما به برسی نتایج می پردازیم.  مقاله ما با بیان خلاصه و پیشنهادی در اتباط با بررسی های بیشتر پاین می یابد.

۲- مرور تحقیق و ایجاد نظریات.

  1. ۱ تحقیقات قبلی در ارتباط با تغییرات حسابداری مدیریتی. از زمانی که هاپوود درخواستی را برای تحقیقات بیشتر در ارتباط با تغییرات حسابداری داده است، چندین بررسی به تجزیه وتحلیل جنبه های مربوط به تغییر حسابداری مدیریتی پرداخته است. لیبی و واترهاس نشان داده اند که موارد کمی در ارتباط با نیروهایی که به تحریک یا اقدامی برای مانع شدن در برابر تغییر سیستم حسابداری، وجود دارد. اتکینسون و همکارانش یک حوزه مناسبی را برای تحقیق در ارتباط با درخواست های سیستماتیک و موانع مطرح کرده اند.