مقاله انگلیسی ترجمه شده :  شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R3

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا

عنوان انگلیسی:

Early identification: Language skills and social functioning in deaf and hard of hearing preschool children

چکیده فارسی:

اهداف: آسیب شنوایی دائمی در دوران کودکی اغلب منجر به مشکلاتی در گفتار و زبان می شود که البته  این مشکلات از اوایل کودکی وجود داشته اند. مطالعات پیشین نشان داده اند بین مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی هیجانی کودکان رابطه بارزی وجود دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی سطوح مهارت های زبانی و ارتباطی بعد از ارائه خدمات شناسایی زودهنگام و رابطه آن با عملکرد اجتماعی و مشکلات رفتاری در کودکان ناشنوا و کم شنوا می باشد.

طرح پژوهش: مطالعه مقطعی در سطح ملی بر روی کوهورت متشکل از ۸۵ کودک پیش دبستانی که به صورت زودهنگام ناشنوایی یا کم شنوایی آنها تشخیص داده شده است (میانگین سنی ۶۶-۳۰ ماه).

روش: والدین ار نظر قابلیت های ارتباطی کودکان (پرسشنامه رشد ارتباطی مک آرتور-بیت ۳)، عملکرد اجتماعی و بروز مشکلات رفتاری (پرسشنامه توانمندی ها و مشکلات) مورد بررسی قرار گرفتند. مهارت های زبان دریافتی و بیانی نیز با استفاده از مقیاس رشد زبان Reynell و آزمون زبان بیانی Schlichting مورد سنجش قرار گرفتند که این داده ها از طریق گزارش پزشکی کودکان تهیه شدند.

نتایج: مهارت های زبانی و ارتباطی کودکان کم شنوا و ناشنوایی که به صورت زودهنگام تشخیص داده شده اند، برابر با همسالان شنوا نیست. در مقایسه با نمرات هنجار کودکان شنوا، والدین کودکان کم شنوا و ناشنوا نمرات کمتری از نظر عملکرد اجتماعی و مشکلات رفتاری بیشتری گزارش کردند. مهارت های ارتباطی بالاتر با عملکرد اجتماعی بهتر و مشکلات رفتاری کمتر مرتبط است. همچنین هیچ رابطه ای بین میزان ناشنوایی و سن تقویت، تقویت یک جانبه یا دو جانبه، نحوه برقراری ارتباط و عملکرد اجتماعی و مشکلات رفتاری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بهبود مهارت های ارتباطی کودکان شنوا و کم شنوا می تواند منجر به بهبود عملکرد اجتماعی-هیجانی آنها شود.

۱- مقدمه

آسیب شنوایی دائمی در کودکان (PCHI) به عنوان یک معلولیت مزمن، در تقریبا ۱٫۳-۱ از هر ۱۰۰۰ تولد زنده مشاهده می شود (۱،۲). با توجه به کاهش دروندادهای شنوایی، آسیب های شنوایی منجر به بروز مشکلاتی در گفتار و زبان می شود (۶-۳). این مشکلات منجر به کاهش توانایی کودک جهت برقراری ارتباط و درک ظرافت های زبان اجتماعی می شود (۷).

پژوهش گسترده در مورد کودکان شنوا حاکی از رابطه بارز میان تاخیر در رشد زبان و اکتساب ضعیف شایستگی های اجتماعی و هیجانی است که نتیجه این فرآیند بروز مشکلات رفتاری است (۱۱-۵،۸). هم رشد مختل زبان و هم مشکلات اجتماعی-هیجانی با مهارت های اجتماعی ضعیف و عملکرد تحصیلی ضعیف در رابطه هستند (۱۱،۸). به گفته سایر پژوهشگران این رابطه در کودکان ناشنوا و کم شنوا نیز وجود دارد (۱۲). علاوه بر مشکلات زبان، این کودکان در مقایسه با همتایان شنوای خود مشکلات هیجانی و اجتماعی بیشتری دارند (۱۷-۱۳). به عنوان مثال، کودکان DHH کیفیت زندگی پایینی داشته و مشکلات روانی بیشتری نظیر اضطراب و افسردگی و همچنین مشکلات رفتاری بیشتری نسبت به همتایان شنوای خود تجربه می کنند (۲۷-۱۸). با این حال، تمامی این مطالعات قبل از ارائه خدمات شناسایی زودهنگام انجام شده اند.

شناسایی زودهنگام و اجرای برنامه های مداخلاتی باهث بهبود رشد زبان و گفتار کودکان DHH می شود (۷، ۲۸، ۲۹). انتظار بر این است که این روند رو به بهبود در توانایی کودک جهت برقراری ارتباط با دیگران و همچنین ابراز وجود و تعامل با سایر همسالان تاثیر مثبتی داشته باشد. با این حال، فعلا مشخص نیست که آیا رشد توانایی برقراری ارتباط و حضور در جهان پر سر و صدای انسان ها بر عملکرد اجتماعی و پیشگیری از بروز مشکلات رفتاری تاثیر دارد یا خیر. در این مطالعه ملی، سطوح زبان و مهارت های برقراری ارتباط بعد از ارائه خدمات شناسایی زودهنگام و همچنی ارتباط آن با عملکرد اجتماعی و مشکلات رفتاری در کودکان DHH مورد بررسی قرار گرفته است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد