مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 499 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M112

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

عنوان انگلیسی:

Firm resources and entrepreneurial orientation as determinants for collaborative entrepreneurship

چکیده فارسی:

هدف-  هدف این مقاله بررسی عواملی است که منجر به کارآفرینی مشارکتی می شود. برای چنین کاری نویسندگان تاثیر مشترک منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی بر تصمیم ایجاد اتحادهای  بین سازمانی را بررسی می کنند. این مقاله متغیرهای جدیدی را که احتمال دارد تعیین کننده این پدیده باشند در نظر می گیرد.

طرح/روش شناسی/رویکرد- براساس یک نمونه تصادفی ، نویسندگان مطالعه ای میان بخشی را در ۸۴ شرکت پرتقالی انجام دادند. داده ها از طریق یک پرسشنامه آنلاین با لینکی شخصی و کدهای کنترل جواب جمع آوری شدند.  برای تحلیل داده نویسندگان از آمارهای توصیفی و رگرسیون لجستیک( مدل logit) استفاده کردند.

یافته ها- نتایج نشان می دهند که منابع متعدد و ابعاد گوناگونی از گرایش کارآفرینی با کارآفرینی مشارکتی مرتبط شده اند اما تاثیرات نسبتا ترکیب شده اند. به ویژه به نظر می رسد منابع مالی، تجاری و اداری به مانند  پتانسیل نوآوری و ظرفیت مشارکت  به تعهد و اشتغال اتحاد بسیار مرتبط باشند.

اصالت/ارزش- این مطالعه به فهم بهترکارآفرینی مشارکتی کمک می کند. شناسائی نیروهای محرک در پس این پدیده به مشارکت هر چه فعالتر سازمان ها در همکاری بین سازمانی کمک می کند.

واژگان کلیدی- کارآفرینی، کارآفرینی مشارکتی، اتحادیه ها، منابع، گرایش کارآفرینی، پرتقال، کار تیمی

 ۱-مقدمه

سازمان ها با محیط های کسب و کار متلاطم ، پیچیده و رقابتی ای مواجه هستند. در این مفهوم، کارآفرینی به عنوان ابزاری برای حفظ تداوم و رشد کسب و کار در نظر گرفته می شود. در مفهومی گسترده تر، این پدیده نامحدود، فرض می شود که دائما به دنبال کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کسب و کار جدید می باشد.  (Kirzner, 1973; Shane and Venkataraman, 2000; Venkataraman, 1997).

شناسائی فرصت ها شامل فعالیت هائی چون بررسی محیط خارجی برای بازارهای جدید، نیازهای برآورده نشده، مشکلات موجود در فرآیندهای کاری و ایده های محصول جدید می شود. (Sandberg, 1991; Sayles and Stewart, 1995)

 

در اینجا سازمان هائی که رفتار کارآفرینی از خود نشان می دهند سودآوری و رشد بیشتری از آنهائی دارند که از سیستم های کارآفرینی استفاده نمی کنند. (Antoncic, 2007) در نهایت امروزه کارآفرینی تفکری دائمی است که سازمان ها باید آن را توسعه دهند. (Dess et al., 2008)

در این دیدگاه مشارکتی از کارآفرینی۱۹۹۰),، Stevenson and  Jarillo) مشارکت برای جذب شایستگی های مفید دیگران به منظور افزایش سطح دانش سازمان و بهبود پتانسیل نوآوری امری حیاتی محسوب می شود.

همانطور که(۲۰۰۷) Gundry and  Kickul بیان کردند این مهم نیازمند همکاری و مشارکت میان اکثریت شرکا می باشد. از یک طرف، مشارکت در سازمان و بین کارمندان و تیم هائی که اطلاعات و تلاش ها را تسهیم می کنند در قالب” کارآفرینی مشارکتی ” تعریف می شود. از طرف دیگر، سازمان ها در صورتی که خودشان را با ایجاد روابط مشارکتی با شرکا خارجی، نوآور و پیش فعال نشان دهند نیز کارآفرین محسوب می شوند. (Antoncic, 2007) به این ظرفیت “کارآفرینی مشارکتی” گفته می شود (Ribeiro Soriano and Urbano, 2009) و زمینه ای را برای آنچه این مقاله بر آن واقع شده ارائه می کند. مفهوم کارآفرینی مشارکتی برپایه ی ایجاد ارزش اقتصادی، برخاسته از ایده های خلق شده ی مشترک و جدید که از تسهیم اطلاعات و دانش پدید آمده، می باشد. Mujtaba, 2007). (Gupta and Govindarajan, 2000; Kenney and در کل پذیرفته شده که مدیریت دانش اثربخش، به طور گسترده به توانائی همکاری خارج از سازمان بستگی دارد. (Ribeiro Soriano and Urbano, 2009)