مقاله ترجمه شده توسعه منابع انسانی به عنوان عنصری از منابع انسانی پایدار – با تمرکز بر مهندسان تولید

دسته بندی: -

قیمت: 45000 تومان

تعداد نمایش: 343 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1036

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  توسعه منابع انسانی به عنوان عنصری از منابع انسانی پایدار – با تمرکز بر مهندسان تولید

عنوان کامل انگلیسی:

Human resources development as an element of sustainable HRM – with the focus on production engineers

چکیده فارسی:

مفهوم پایداری در حال کسب تاثیرگذاری و اهمیت روز افزون در ایجاد رویکردی نسبت به کارکنان است که از آن به عنوان HRM پایدار (SHRM) یاد می شود. توسعه منابع انسانی یکی از اصول SHRM است که باید به طور مداوم همراه با سایر اصول SHRM اجرا شود ، به این معنی که ، به عنوان مثال ، توسعه کارمندان باید با در نظر گرفتن یک چشم انداز بلند مدت انجام شود. دستیابی به شایستگی در  آینده به عنوان زیربنای اجرای ایده صنعت ۴٫۰ بسیار مهم است.

هدف این مقاله ارائه طرح توسعه پتانسیل منابع انسانی در یک سازمان در برابر سایر اصول دقیق HRM پایدار است ، که به دنبال تقابل با نظریه و نتایج تحقیقات در مورد توسعه شایستگی های آینده با اشاره به مهندسان صنایع در لهستان به عنوان گروه حرفه ایِ مسئول اجرای ایده تولید پاک و صنعت ۴٫۰ می باشد. نتایج سه پروژه تحقیقاتی بر اساس روش نظرسنجی و داده های به دست آمده از  Eurostat و Statistics لهستان تجزیه و تحلیل شده است.

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که شرکت های صنعتی در لهستان دیدگاه  بسیارکوته بینانه ای در مورد توسعه پتانسیل مهندسان دارند. روش های توسعه منابع انسانی که فقط بر نیازهای جاری تمرکز دارند با اصول SHRM در زمینه انعطاف پذیری و رویکرد بلند مدت مطابقت ندارند. همچنین عدم مشارکت کارمندان در روند تصمیم گیری های مرتبط با آموزش ،که یکی دیگر از اصول HRM پایدار می باشد، یک کاستی مشهود است. علاوه بر این ، پایداری زیست محیطی  از نظر آموزش ، و همکاری با موسسات آموزشی خارجی ، همچنان یک حوزه علمی می باشد که مورد غفلت قرار گرفته است. این نتایج منجر به پیامدهای خاصی برای مدیران منابع انسانی و موسسات آموزشی می شود. در این مقاله مسیرهایی برای تحقیقات بیشتر ارائه شده است.

واژه های کلیدی: پایداری ، مدیریت منابع انسانی پایدار ، HRM پایدار ، توسعه منابع انسانی پایدار ، صنعت ۴٫۰ ، مهندسان صنایع

Abstract

The concept of sustainability has been gaining importance and influencing the development of an approach towards employees referred to as sustainable HRM (SHRM). HR development is one of the principles of SHRM that should be implemented consistently along with other SHRM principles, which means, e.g., that the development of employees should be carried out having a long-term perspective in mind. It is crucial to acquire the so-called competencies of the future as the basis for implementing the idea of Industry 4.0.

The purpose of the article is to present the development of human potential in an organization against the background of other detailed sustainable HRM principles, to be followed by confronting the theory and the research results on the development of future competencies referring to industrial engineers in Poland as the professional group responsible for implementing the idea of cleaner production and Industry 4.0. The Author analyzed the results of three research projects based on the survey method and representative data from Eurostat and Statistics Poland.

The conducted research shows that industrial companies in Poland have more of a short-sighted perspective when it comes to developing the potential of their engineers. The HR development practices focusing only on current needs are not in line with the SHRM principles of a long-term perspective and flexibility. There is also a visible lack of employee participation in the process of making trainingrelated decisions, which is another principle of sustainable HRM. In addition, environmental sustainability remains a neglected area of knowledge in terms of training, and the cooperation with external educational institutions is low. It results in certain implications for HR managers and educational institutions. The article also presents directions for further research.

Keywords: Sustainability, Sustainable human resources management, Sustainable HRM, Sustainable HR development, Industry 4.0 ,Industrial engineers