مقاله ترجمه شده رویکردهای منابع انسانی بین المللی برای راهبری پاندمی COVID-19

مشخصات محصول
قیمت:41000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1094

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Journal of International Business Studies

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  رویکردهای منابع انسانی بین المللی برای راهبری پاندمی COVID-19: مفاهیمی برای تحقیق و اقدام در آینده

عنوان کامل انگلیسی:

International HRM insights for navigating the COVID-19 pandemic: Implications for future research and practice

چکیده فارسی:

ما اهمیت تحقیقات موجود در زمینه تجارت بین المللی (IB) و به طور خاص مطالعات در زمینه مدیریت منابع انسانی بین المللی (IHRM) را برای حل چالش های پاندمی COVID-19 نشان می دهیم. تصمیم گیرندگان در شرکت های چند ملیتی اقدامات مختلفی را برای کاهش اثرات پاندمی انجام داده اند. در بیشتر موارد ، این اقدامات به نوعی به مدیریت فاصله گذاری و تجدید نظر در مرزبندی ها ، چه در سطح کلان و چه در سطح شرکت ، مربوط می شوند. از زمان معرفی رشته IB به عنوان یک حوزه جدید و مشروع تحقیقات علمی ، مدیریت فاصله گذاری و تجدیدنظر در مرزبندی ها مرکز توجه اصلی در تحقیقات IB بوده است. همه گیری کووید ۱۹ منجر به افزایش مشکلات فاصله گذاری های مرزی (به عنوان مثال ، در نتیجه ممنوعیت سفر و کاهش حمل و نقل بین المللی) می شود،  و همچنین اغلب چالش های جدیدی برای ایجاد فاصله گذاری در داخل شرکت برای کارکنانی که در یک مکان مستقر هستند ، تحمیل می کند. تحقیقات قبلی IHRM مشکلات ارائه شده ناشی از فاصله گذاری را  از نظر انتخاب کارمند ، آموزش ، پشتیبانی ، بهداشت و ایمنی ، و همچنین رهبری و همکاری مجازی، برجسته کرده اند. بیشتر این تفکرات برای حل چالش های فاصله گذاری های مرتبط با همه گیری قابل استفاده هستند. موارد کنونی و شدید فاصله گذاری فیزیکی نیازی به افزایش فاصله گذاری روانی ندارند، و همچنین به برخی شرکت ها بینشی در مورد مزایای پیش بینی نشده نیروی کار مجازی – نوعی نیروی کار که به احتمال زیاد  بر “نرمال های جدید” جهان پس از COVID تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد. تحقیقات موجود IHRM بینش های کاربردی را برای شرایط امروزی ارائه می دهد ، اما همچنان شکاف های دانش قابل توجهی وجود دارد. با نگاه به جلو ، ما سه حوزه برای تحقیقات آینده IHRM ارائه می دهیم: مدیریت تحت عدم قطعیت ، تسهیل کارهای بین المللی و حتی جهانی و تعریف مجدد عملکرد سازمانی.

Abstract

We show the relevance of extant international business (IB) research, and more specifically work on international human resources management (IHRM), to address COVID-19 pandemic challenges. Decision-makers in multinational enterprises have undertaken various types of actions to alleviate the impacts of the pandemic. In most cases these actions relate in some way to managing distance and to rethinking boundaries, whether at the macro- or firm-levels. Managing distance and rethinking boundaries have been the primary focus of much IB research since the IB field was established as a legitimate area of academic inquiry. The pandemic has led to increased cross-border distance problems (e.g., as the result of travel bans and reduced international mobility), and often also to new intra-firm distancing challenges imposed upon previously co-located employees. Prior IHRM research has highlighted the difficulties presented by distance, in terms of employee selection, training, support, health and safety, as well as leadership and virtual collaboration. Much of this thinking is applicable to solve pandemic-related distance challenges. The present, extreme cases of requisite physical distancing need not imply equivalent increases in psychological distance, and also offer firms some insight into the unanticipated benefits of a virtual workforce – a type of workforce that, quite possibly, will influence the ‘new normal’ of the post-COVID world. Extant IHRM research does offer actionable insight for today, but outstanding knowledge gaps remain. Looking ahead, we offer three domains for future IHRM research: managing under uncertainty, facilitating international and even global work, and redefining organizational performance.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد