مقاله ترجمه شده رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی

مشخصات محصول
قیمت:81000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H881

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Persian Gulf Journal of Scientific Research

پرسشنامه: دارد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی: شواهد تونس

عنوان کامل انگلیسی:

The working relationship between internal and external auditors and the moral courage of internal auditors: Tunisian evidence

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی ارتباط همکاری بین حسابرسان داخلی و خارجی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی برای گزارش تقلب مدیریت در کشور تونس می باشد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – داده‌ها از ۱۶۳ حسابرس داخلی شاغل در شرکت‌های تونس جمع‌آوری شده و از مدل معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای آزمون فرضیه مبنی بر تأثیر همکاری بین حسابرسان داخلی و خارجی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی استفاده می‌شود.

یافته‌ها – نتایج این مطالعه تأثیر مثبت رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی برای گزارش تقلب و رفتارهای غیراخلاقی مدیریت را تایید می کند.

دستاوردهای عملی – نتایج گزارش شده، آگاهی قانون گذاران تونس را برای تدوین قوانین افزایش می دهد که منجر به بهبود همکاری بین حسابرسان داخلی و خارجی شده و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی را تقویت می کند و در پی آن تقلب را محدود کرده و عملکرد سازمانی را در کشور تونس بهبود می بخشد.

نوآوری/ارزش – این مقاله یکی از شکاف های مهم تحقیقاتی در زمینه مطالعات حسابرسی داخلی و شجاعت اخلاقی را با آشکار کردن این نکته که رفتار شجاعانه حسابرسان داخلی را می توان با ابزارهای خاصی مانند رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی تقویت کرد، رفع می کند.

کلمات کلیدی: حسابرسان داخلی، حسابرسان خارجی، روابط کاری، شجاعت اخلاقی، تقلب، تونس

Abstract

Purpose – This paper aims to examine the association between the working relationship between internal and external auditors and the moral courage of internal auditors to report management fraud in the Tunisian setting.

Design/methodology/approach – Data are gathered from 163 internal auditors working in Tunisian companies and a partial least squares–structural equation model (PLS-SEM) is used to test the hypothesis regarding the effect of the cooperation between internal and external auditors on internal auditors’ moral courage.

Findings – The results of this study provide strong empirical support for the positive impact of the working relationship between internal and external auditors on internal auditors’ moral courage to report management fraud and unethical behaviors.

Practical implications – The reported results increase the awareness of Tunisian regulators to enact regulations that strengthen the collaboration between internal and external auditors to promote internal auditors’ moral courage and then limit fraud and improve organizational performance in the Tunisian setting.

Originality/value – This paper fills one of the major research gaps in internal audit and moral courage research streams by revealing that the courageous behavior of internal auditors can be fostered by specific means efficacy such as the working relationship between internal and external auditors.

Keywords: Internal auditors, External auditors, Working relationship, Moral courage, Fraud, Tunisia

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد