مقاله ترجمه شده :  معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 145 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۱

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R55

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود

عنوان انگلیسی:

SENSE OF PLACE AS AN ATTITUDE: LAKESHORE OWNERS ATTITUDES TOWARD THEIR PROPERTIES

چکیده فارسی:

فرصت های موجود برای ارزیابی معنای مکان (احساس نسبت به مکان)(SOP) هنوز برای تعدادی از تفسیرهای مختلف باز هستند و برخی از آنها در تحقیقات گرایشی بخوبی انجام شده است. تئوری گرایش (Attitude) می تواند بنیانی را برای درک SOP بصورت روابط آگاهانه، موثر و ارادی با محیط های انسانی به دست دهد. در این تحقیق، معنای مکان بصورت یک ساختار چندبعدی تعریف شد که شامل موارد زیر می شود: ۱) باورهایی درباره رابطه بین خود و مکان؛ ۲) احساسات نسبت به مکان؛ ۳) انحصارطلبی رفتاری نسبت به مکان در رابطه با جایگزین های دیگر. یک معیار SOP 12 قسمتی (سازگار با یک نسخه تئوری چندبعدی) ایجاد شد و سپس در این زمینه با نمونه ای از صاحبان خانه ساحلی در ویسکونزین شمالی مورد آزمایش قرار گرفت (n= 282). تعدادی از مدلهای ارزیابی مبتنی بر ساختار گرایش، بصورت برون یابی پتانسیل اعتبار ساختار این معیار مطرح شدند. نتایج نشان دادند که معیار SOP، یک بعد عمومی و کلی از احساس نسبت به مکان را می سنجد که در افکار، احساسات و الزامات رفتاری صاحب ملک در مورد مشخصات خانه ساحلی آنها، تجلی می یابد. این بعد ارزیابی کننده کلی، بیشتر نمایانگر واکنش های مشاهده شده بود تا اینکه سه بعد تک متغیری باشد که  تفسیرهایی مرتبط با هویت مکانی، دلبستگی مکانی و بستگی مکانی دارند. غلبه فاکتور SOP بر ابعاد محدودتر در سه مدل مختلف ارزیابی، متداول بود که هر دو فاکتور کلی و خاص را درنظر می گرفت. تحقیقات بعدی در این باره، به جای اینکه حول محدوده “معنای مکان” سازماندهی گردد (همانطور که در مقالات اینگونه است)، می تواند در جهت انعکاس دقیق تر دامنه های این گرایش باشد.