مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات به منظور کسب مزیت رقابتی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:       ۳۶  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M317

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات به منظور کسب مزیت رقابتی

عنوان انگلیسی:

Product architecture, organizational capabilities and IT integration for competitive advantage

چکیده فارسی:

شرکت ها به خوبی دریافته اند که دلالت های استراتژیک طراحی محصولات با کیفیت موجب می شود کارآیی هزینه های کل بهبود یابد. طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) ماورای نقش کلاسیک خود به عنوان ابزار طراحی محصول، اینک به ابزار رقابت شرکت ها تبدیل شده است. هنوز کلیه قابلیت های سیستم فناوری اطلاعات شناخته نشده است، به خصوص کاربرد الگوهای سه بعدی در طراحی سیستم ها بوسیله کامپیوتر، که ممکن است به واسطه قابلیت های سازمانی این توانایی ها نیز شناسایی شوند. در این مقاله الگوی پیکربندی یک سیستم فناوری اطلاعات و الگوهای کاربردی طراحی بوسیله کامپیوتر مورد بررسی قرار می گیرند. نوع شناسی پیکربندی سیستم فناوری اطلاعات بر مبنای ۱- میزان یکپارچگی طراحی به کمک کامپیوتر میان مونتاژ کنندگان و عرضه کنندگان و ۲- ساختار اطلاعات طراحی محصول استوار است. ساختار محصول چهار شرکت الکترونیک نشان می دهد که یکپارچه سازی اطلاعات بواسطه توانایی های سازمان نسبت به سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار است. یافته ها نشان می دهد یک شرکت کره ای که دارای سطح یکپارچگی فناوری اطلاعات بالاتری است نسبت به دو شرکت ژاپنی در بازار عملکردی بهتری دارد و موفق تر است. در این بررسی دیدگاه های ارزشمندی در مورد تاثیر استراتژی یکپارچه سازی تکنولوژی اطلاعات مطرح می شود که به مزیت رقابتی در بازارهای جهانی منجر می شود.

واژگان کلیدی : توانایی های سازمانی، سبک تولید، کاربرد طراحی کامپیوتری، یکپارچه سازی اطلاعات، اثربخشی سیستم فناوری اطلاعات، تولیدکنندگان، صنعت الکترونیک ژاپنی و کره ای

۱-مقدمه

بسیاری از محققان آی تی توجه خود را به توانمند سازی نقش های آی تی در فرآیندهای تجاری، تاثیر آن بر نتایج سازمانی، و توزیع آن در فرصتهای تجاری معطوف کرده اند (دامنپورت ۲۰۰۰). حتی سالها پس از سرمایه گذاریهای عظیم در زیربنای اقتصادی سیستم آی تی، بسیاری از شرکتهای ژاپنی هنوز نتوانسته اند از نتایج مالی و اقتصادی دلخواه خود بهره مند شوند (پارک ۲۰۰۴). هشتاد درصد هزینه های کل تولید در میان مراحل طراحی مفهوم و مرحله تولید مشخص میشوند (بایی ۲۰۰۳). توجه استراتژیک بسیاری از شرکتها به سمت کشف میزان اثربخشی آی تی در زمینه ساختار محصول و توانایی های شرکتها معطوف شده است (فوجیموتو ۲۰۰۶a). در حال حاضر طراحی های سه بعدی کامپیوتری، تنها ابزار طراحی محصول نیستند بلکه به هسته قابلیتهای استراتژیک تبدیل شده اند (فوجیموتو ۲۰۰۶، کو ۲۰۰۳، تاکدا ۲۰۰۰، تن و وندرمبس ۲۰۰۶).

بررسی الگوهای کاربردی طراحی به کمک کامپیوتر سیستمها در صنایع اتوموبیل ژاپن و صنایع الکترونیک این کشور تفاوتهای قابل توجهی را نشان میدهد. کارخانه جات مهم اتومبیل سازی ژاپن از سیستمهای یکپارچه توسعه محصول استفاده میکنند که منعکس کننده وابستگی شدید میان عرضه کنندگان میباشد (کلارک و فوجیموتو ۲۰۰۱). بسیاری از عرضه کنندگان غالباً برای سازندگان اصلی محصولات خود سیستمهای طراحی به کمک کامپیوتر مشابهی استفاده میکنند. به عبارت دیگر مشتریان سازندگان محصولات الکترونیک خود را با بخش توسعه محصول هماهنگ میسازند زیرا میزان وابستگی میان بخشهای مختلف عرضه کنندگان تقریباً ناچیز است. اکثر عرضه کنندگان محصولات الکترونیک (در حدود ۷۰ درصد) از سیستم های طراحی به کمک کامپیوتر مناسب کار خود استفاده می کنند. فرآیندهای توسعه محصولات جدید بازتاب یکپارچگی میان مونتاژ کنندگان و عرضه کنندگان است، تفاوتهایی کهخ به آنها اشاره شد نشان دهنده الگوهای متمایز کاربرد سیستمهای آی تی در این دو صنعت است. بنابراین اجرای موثر آی تی نیازمند استراتژی متناسب با ساختار تولیدات موسسه و فرآیندها ی سازمانی نوآور میباشد. در غیر این صورت توانای های بالقوه آی تی در سایه سیستم سازمانی مدفون خواهد شد.

۲-        سبک تولید و طراحی سه بعدی کامپیوتری

۱-۲- سبک ساختار تولید

بطور کلی سبک فرآیند تولید، یک نگاشت کلی است که کارکردهای محصول را پیش فرض سازی کرده و از طریق فرآیندهای ضروری، سطوح و بخشهای مشترک آنها را توزیع میکند که به این ترتیب اطلاعات ضروری و ایجاد فرصتهای ارزشمند تقسیم شده و مورد قبول قرار میگیرد (فوجیموتو ۲۰۰۳). به عبارت دیگر باید گفت سبک تولید، مجموعه ای از مفاهیم محوری است که تمامی بخشهای اصلی تولید را در ارتباز با یکدیگر قرار میدهد. انتخاب سبک، دستورالعملهای مهمی را تعیین میکند که عبارتند از ۱- چگونه به کارکرد دلخواه محصول دست یابیم ۲- چگونه تولید را بین بخشهای مختلف تقسیم کنیم و ۳- چگونگی طراحی سطوح مشترک بخشها (فوجیموتو ۲۰۰۳).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد