مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط

مشخصات محصول
قیمت:11000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M428

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط

عنوان انگلیسی:

An overview of contemporary ethnic entrepreneurship studies: themes and relationships

چکیده فارسی:

 

هدف: هدف از این مطالعه کنکاش درباره شرایط مطالعات کارآفرینی قومی معاصر از سال ۱۹۹۹تا ۲۰۰۸ می باشد تا یک ساختارمنطقی از پژوهش های کارآفرینی قومی و به منظور ایجاد دیدگاه هایی برای پژوهش های آینده درباره این موضوع ارائه نماید.

طراحی/روش شناسی/رویکرد: این مطالعه داده های ارجاعی از SSCI، نتایج حاصل از مجموع ۴۰۳ مقاله مجلات و۱۸۶۵۶ منبع ارجاع شده را جمع آوری کرده است. سپس با استفاده از تحلیل ارجاعات همزمان  این مطالعه محورهای اصلی پژوهش درمتون کارآفرینی قومی در سال های ۱۹۹۹تا ۲۰۰۸ را شناسایی می کند.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که مطالعات کارآفرینی قومی معاصر در اطراف محورهای کلیدی گروه بندی شده است و عمده پژوهش هایشان از اقتصادهای متمایز ، شرکت های قومی، و درونی سازی اجتماعی به پژوهش هایی درباره کارآفرینان مهاجر، شبکه های مهاجران و کارآفرینان فراملی تغییر جهت داده است.

مفاهیم/محدودیت های پژوهش: با توجه به قابلیت های تحلیل ارجاعات و ارجاعات هم زمان،  این مطالعه تغییرات پارادایم های مطالعات کارآفرینی قومی را برجسته می کند و توسعه پژوهش های کارآفرینی قومی را دنبال می کند و سپس دیدگاه های مهم درباره آینده پژوهش های کارآفرینی قومی شامل کارآفرینان فراملی، پالایش نظری و توسعه نظری درباره کارآفرینی قومی همچنین فرهنگ قومی و کارآفرینی، ارائه می دهد. همچنین محدودیت های استفاده از داده های SSCI مورد بحث قرار می گیرد.

اصالت/اعتبار: درمقابل تعداد زیاد مطالعات انجام شده درباره کارآفرینی قومی نسبتاً توجه کمتری به ساختار منطقی این موضوع شده است. این مطالعه به پژوهشگران یک روش جدید از برجسته کردن محورهای کلیدی و روابط آنها با کارآفرینی قومی، جهت کمک کردن به شاغلین و دانشگاهیان به درک بهتر از مطالعات کارآفرینی قومی معاصر، ارائه می کند.

کلید واژه ها: تحلیل ارجاعات همزمان، مطالعات کارآفرینی، کارآفرینی قومی، شبکه دانش، ساختار منطقی، سیستم کارآفرینی، پژوهش

با گسترش روزافزون جهانی شدن اقتصاد دنیا و مقیاس بزرگ نیروی کار مهاجر در سراسر جهان، سال های گذشته یک نیاز نوظهور برای درک کارآفرینی قومی و نیروهای محرک برای فعالیت های آن ها مشاهده شده است(Chen & Tan,2009; Down,2010; Drori et al,2009). مطالعات دراین موضوع نوظهور دانشگاهی ادبیات قابل توجهی از کارآفرینی نژادی و فعالیت های کارآفرینانه مهاجران تولید کرده است (Bagwell,2000; McPherson,2008; Panayiotopoulos,2008; Rusinovic, 2008).تلاش های زیادی برای کنکاش درمتون کارآفرینی قومی به منظور کمک به درک بهتر موضوعات مرتبط با پژوهش و سهم آن ها در توسعه پژوهش های کارآفرینی قومی انجام گرفته است(Low & McMillan,1988).اگرچه مطالعات اخیردرباره کارآفرینی قومی معاصر اندک است وروشن نیست چگونه کارآفرینی قومی معاصرتوسعه یافته است، وضعیت جاری مطالعات کارآفرینی قومی چیست، ومحورهای اصلی پژوهش و روابط آن ها چه هست. هدف این مطالعه پل زدن بین این فاصله توسط کنکاش وضعیت مطالعات کارآفرینی قومی معاصر در سال های ۱۹۹۹تا ۲۰۰۸است و مضافا تفاوت های محورهای پژوهش ها در توسعه کارآفرینی قومی را برجسته می کند.

به علاوه درحالیکه کارآفرینی قومی خود را به عنوان یک رشته دانشگاهی تثبیت کرده است، یک موضوع نوظهور از مطالعه احتمالاً تثبیت آن یک فرایند کندی بوده است زیرا پژوهشگران کارآفرینی قومی ترجیح می دهند کار خود را در نشریات رشته های تثبیت یافته تر چاپ کنند. دیگر عامل مهم که توسعه این رشته را به عنوان یک موضوع مستقل کاهش می دهد به درجه بالای تعامل موضوع با دیگر رشته ها در نتیجه درجه بالای بین رشته ای بودنش برمی گردد. این هم پوشانی مرزهای کارآفرینی قومی را محو می کند و درنتیجه مدل نظری متمایزش و ابزارهای تحلیلی نامناسب به دیگر موضوعات رقابتی نسبت داده می شود. شرکت در پژوهش های کارآفرینی قومی با توجه به منابع محدود، بارورسازی متقابل ایده ها درباره کارآفرینی قومی بسیار مشکل حاصل خواهد شد. بنابراین مروری از پژوهشهای کارآفرینی قومی معاصربه منظور درک بهتر اینکه چگونه پژوهش های کارآفرینی قومی استنتاج می شود و پتانسیل مسیرهای پژوهش آن در آینده چیست به شدت مورد نیاز می باشد.

این مطالعه به ارائه یک اجمال از محورهای مهم پژوهش درپژوهش های کارآفرینی قومی درسال های ۱۹۹۹تا ۲۰۰۸می پردازد و سپس یک ابزار کاربردی برای پژوهشگران جهت یکپارچه کردن مطالعات درباره فعالیت های کارآفرینانه قومی ارائه می کند. تحلیل ارجاعات و ارجاعات هم زمان به عنوان روش اصلی شناسایی شبکه نامحسوس دانش در متون کارآفرینی قومی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نتایج این مطالعه قادر خواهد بود پژوهش های کارآفرینی قومی را توسط یک نقشه منحصربه فرد برای بررسی مقالات منتشره مرتبط با کارآفرینی قومی و یک نگاشت اصولی و هدفمند از محورهای پژوهش مختلف و روابط در توسعه پژوهش های کارافرینی قومی، ارائه دهد.

مطالعات متون دانشگاهی: تحلیل ارجاعات و ارجاعات هم زمان

تعداد زیادی تکنیک می تواند برای مطالعه یک بدنه از متون استفاده شود.  رایجترین آن بازنگری ساده متن است که به موجب آن یک رویکرد ذهنی برای ساختاردهی مطالعات اولیه استفاده می شود که اغلب منجر به مباحثات بیشتر شده تا ارائه راه حل های مناسب در مطالعات خاص دانشگاهی. اهداف و تکنیک های کمی اخیرا بسیار فراگیر شده اند با پایگاه های داده دسترس برخط بیشتر برای تحلیل ارجاعات و ارجاعات هم زمان و برای مرور سیستماتیک در بررسی شبکه دانش نامحسوس در فرایند ارتباطات دریک موضوع معین (Pilkington & Teichert,2006; Ma et al.,2008). این تکنیک ها به دلیل هدف گرا و غیردست وپاگیر بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته اند(Garfield,1979; Pilkington & Teichert,2000).دربین روش های گوناگون توسعه یافته در سه دهه گذشته تحلیل ارجاعات و ارجاعات هم زمان ابتدایی ترین و رایج ترین روش های استفاده برای کمی کردن فرایند ارتباطات دانشگاهی بوده است. مرتون ۱۹۷۹،ادعا کرد “شاخص بندی ارجاعات یک استاندار برای کتاب شناسی علمی برای بیشتر ازیک دهه بوده است اما توانمندی هایش برای پژوهش های جامعه شناسی و تاریخی هنوز تماما” تشخیص داده نشده است”. دریک رشته دانشگاهی مشخص، نوعا” پژوهشگران به شبکه های غیررسمی که بر پرسش های مشترک در روش های متداول تمرکز دارند  (Price,1963) درمیان  شبکه ها ایده یک پژوهشگرو نتایجش ممکن است توسط پژوهشگر دیگر انتخاب، بررسی، توسعه و پالایش گردد. بنابراین سیر تبادلات بین اعضاء دراین شبکه ها،که توسط شبکه های ارجاعات نشان داده میشود، ساختار منطقی از موضوع را بیان می کند. وقتی پژوهشگری کارهای قبلی پژوهشگر دیگری را ذکر می کند، تحلیل ارجاعات و ارجاعات هم زمان یک ابزار برای مستند سازی این فرایند ارائه می کند. تحلیل ارجاعات و ارجاعات هم زمان بر اساس فرضیه ای است که نویسندگان مقالاتی راکه باعث توسعه پژوهش هایشان میشود درمقاله خود ذکر می کنند. متعاقبا مقالاتی با ارجاعات بیشتراحتمالا تاثیر بیشتری نسبت به مقالات کمتر ارجاع شده داشته اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد