مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: رابطه ی مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 747 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M77

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: رابطه ی مشاوره مشتری:  یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

عنوان انگلیسی:

Consultant-client relationship: one of the secrets to effective organizational change?

چکیده فارسی:

هدف-هدف این مقاله بررسی ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی در روابط مشاوره ی مشتری و اثر مشارکت هرکدام بر فرآیند تغییر سازمانی می باشد.

طرح/روش کار/رویکرد- نویسندگان،دو مطالعه منظور بدست آوردن اطلاعات روشن طراحی کردند، که ماهیت هر دو صورت کمی و کیفی [بررسی] می شود.مطالعه ۱ متشکل از مصاحبه یک به یک نیمه ساختار یافته انجام شده از جفت های مشتریان و مشاوران است[یک مشتری و یک مشاور].مطالعه ۲ طراحی شد برای مطالعه کمی و مطالعه ۱ را بطور مستقیم گسترش می دهد. نمونه انجام شده در بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ که تشکیل شده از گروه های داخل سازمان ، تحت فرآیند تغییر سازمانی است که در آن مشاوران خارجی قرار گرفتند.

یافته ها-نویسندگان بطور کلی دریافتند که سطح بالای از تعهد به تغییر ،تاثیر مثبتی بر اجرای موفقیت آمیز تغییر سازمانی دارد.همچنین سطح بالای از اعتماد دوجانبه در روابط مشاوره ی مشتری نتیجه سطوح بالای از تعهد مشتری به فرآیند تغییر می باشد. و سرانجام، تعهد مشاور به تغییر بخش واسط ،در رابطه بین اعتماد و اجرای موفق آمیز تغییر سازمانی می باشد.

ابتکار/ ارزش- این مقالهبه بررسیارتباط بینسطوحفردی و سازمانی در پیگیری پروسههایتغییر سازمانیو تلاش برایروشنکردناین ارتباط دارد.

کلیدواژه ها- مدیریت تغییر ،مدیریت مشاوره، رفتار سازمانی، اعتماد، عملکرد سازمانی

مقدمه

در عرصه آشفته بازار جهانی و همچون در داخل قلمرو سازمانی ، یکی از ابزارهای برای تنظیم سازمان براساس عملکرد پیچیده ، فرآیند ساختار سازمانی می باشد که برخی از آن شامل :مشارکت با مشاوران خارج از سازمان است که دراغلب مواردبه دلیل  قرار گرفتن آنها درسازمان های  معتدد با توجه به برخی عوامل سازمانی ، سیاسی وعوامل فردی این مشاوران خارجی چشم انداز گسترده تر و عمیق تری به پیچیدگی عوامل محیطی دارند . ، اما همکاری با مشاوران خارجی ساده نمی باشد(فینچ من ،۱۹۹۹). این در حالی است  که سازمان  ها برای مقابله با پیشرفت تدریجی آشفتگی اقتصادی ، تکنولوژی ، اجتماعی عوامل محیطی تلاش می کنند وبطور فزاینده ای کارکنانشان رابا تغییرات انطباق می دهند(استنلی و همکاران ،۲۰۰۵) بنابراین هر عاملی که  کمککند به  تغییر سازمانی  می تواند مهم باشد .

درسازمانهای امروزی فرآیندهای تغییر سازمانی زیادی رخ نمی دهد (کوتر۱۹۹۵).پتگرو (۱۹۹۰) تغییر سازمانی را نتیجه دگرگونی دوپدیده ،  محتوایی و فرآیندی تعریف کرد. یکی از مهم ترین عناصر مهم در فرآیند تغییر،اندازه گیری نتایج کارهای انجام شده است . یعنی موفق شدن در تغییرات سازمانی به عوامل گوناگونی وابسته است،اعم از عوامل خارجی وداخلی ، عوامل فرایند گرا مانند سرعت وکیفیت(پتگرو و همکاران،۲۰۰۱)و عوامل نتیجه گرا مانند نتایج کسب وکاروبهبود عملکردسازمانی می باشد(سزاموسی،داگسبوری). وقتی که یک نوآوری برای تغییر سازمان شروع می شود ،  صرف نظر از بخش صنعت ، سازمان تمایل دارد مشاوران  رادر جهت کمک  به آنها درپیاده سازی موفق فرآیند سازمانی استخدام کنند(آپلبوم و استید،۲۰۰۵). چرا که عوامل متعددی مانند سرعت وکیفیت ممکن است منجر به موفقیت فرآیند تغییر سازمان پیدا شود . عامل دیگر، روابط اجتماعی می باشد که یک رابطه دوجانبه مثبت بین مشتریان  وعوامل تغییرات خارجی است مانند مشاوران ، مشاوره در  فرآیند تغییر مهم است وجای تعجب نیست که رویدادهای سازمانی ( یعنی فرآیند تغییر) نقطه شروعی برای واکنش عاطفی  می باشد(ویزس و کروپان زانو،۱۹۹۶) که دراین مورد رابطه بین مشتریان ومشاوران دارای یک  دیدگاه شخصی  است که درمیان دیگران براساس اعتماد ساخته نشده است  (آپلبوم و استید،۲۰۰۵). نقش اعتماد درروابط  مشترک بین شرکت ها یکی از اصول اساسی مهم می باشد . (زاهر و همکاران ،۱۹۹۸) این رویکرد ممکن است بخشی از دیدگاه جامع روابطدو  جانبه  بین اشخاص و سازمان ها باشد . این نشان می دهد که به منظور موفق شدن نوآوری تغییر سازمانی باید دو عامل خرد ( فردی ) وکلان ( سازمانی ) با هم ترکیب کرد .