مقاله ترجمه شده تغییر الگو در مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت: کووید-۱۹

مشخصات محصول
قیمت:52000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1361

نام ناشر (پایگاه داده): aimspress

نام مجله:   Green Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تغییر الگو در مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت: کووید-۱۹

عنوان کامل انگلیسی:

Paradigm shift in the concept of corporate social responsibility: COVID-19

چکیده فارسی:

هدف این مقاله آنالیز توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) بین دو دوره فوق بحرانی که جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده است، یعنی رکود بزرگ و پاندمی کووید-۱۹ می باشد. مفهوم CSR از اقدامات بشردوستانه به فعالیت های سازمانی نظام مند و تعامل فشرده با ذینفعان بر اساس منافع اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با هدف توسعه اقتصادی بلندمدت پایدار و رفاه عمومی بسط یافته است. با گسترش سریع کووید-۱۹ در سراسر جهان، شرکت ها با چالش انتقال به یک شرایط جدید مواجه شده اند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که فعالیت‌های CSR بدون توجه به سطح توسعه کشور، در سراسر جهان توسط شرکت‌ها به عنوان پاسخی به کووید-۱۹اجرا می‌شوند. شرکت‌هایی که سال‌ها تجربه CSR دارند، نسبت به جوامع و مردم خود مسئولانه عمل می‌کنند. مفهوم CSR هنوز در حال تکامل است، اما هدف اصلی در هر مرحله از توسعه یکسان است – یعنی کمک به ایمنی و رفاه عمومی. نتایج نشان می‌دهد ، شرکت‌هایی که در این مقاله بررسی شده‌اند، از طریق فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی حتی در دوره بحران به اجرای اهداف CSR کمک می‌کنند.

واژه‌های کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR); واکنش های شرکت؛ پاندمی کووید-۱۹، چالش ها؛ فعالیت های مسئولیت اجتماعی؛ ذینفعان

Abstract 

The purpose of the paper is to analyse the development of the concept of corporate social responsibility (CSR) between two the most drastic crisis periods that have shaken the world society, i.e., the Great Depression and the COVID-19 pandemic. The concept of CSR has expanded from its perception as philanthropic actions to the systematic corporate activities and intensive interaction with stakeholders based on social, economic, and environmental interests aimed at long-term sustainable economic development and public welfare. With the rapid spread of the COVID-19 around the world, the companies have faced the challenge of moving to a new environment. Our findings suggest that CSR activities are implemented by the companies around the world as a response to the COVID-19, regardless of the country’s level of development. The companies with many years of CSR experience act responsibly towards their communities and society. The concept of CSR is still evolving, but the main goal remains the same at any stage of development—to contribute to public safety and well-being. The results show that the companies, analysed in the paper, contribute to the implementation of CSR goals through socially responsible activities even in the crisis period.

Keywords: corporate social responsibility (CSR); corporate responses; the COVID-19 pandemic; challenges; socially responsible activities; stakeholders

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد