ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

دسته بندی:

قیمت: 34000 تومان

تعداد نمایش: 318 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M859

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate social responsibility and organizational citizenship behavior The mediating role of job satisfaction

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، بررسی تأثیر ادراکات مسئولیت اجتماعی شرکتی کارکنان (CSR) نسبت به چندین ذینفع در رفتار شهروندی سازمانی آنها (OCB) در بخش گردشگری و مهمان نوازی در ترکیه است. همچنین هدف آن بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در این روابط است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: داده ها از ۲۱۵ کارمند دفتری تمام وقت در موقعیت های شغلی غیر مدیریتی هتل ها و خدمات مسافرتی استانبول و آنتالیای ترکیه با استفاده از یک پرسشنامه خود ایفا جمع آوری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که دو مورد از چهار بعد از CSR، یعنی مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به جامعه و محیط و دولت، تاثیر قابل توجه و مثبتی بر OCB داشتند. از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارمندان تنها متغیر در میان چهار بعد ادراک CSR بود که تأثیر قابل توجه و مثبتی بر رضایت شغلی کارکنان داشت. متاسفانه نتایج تجزیه و تحلیل از نقش میانجیگری رضایت شغلی در رابطه بین ادراکات CSR و OCB پشتیبانی نمی کند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: این مطالعه به بخش گردشگری و مهمان نوازی ترکیه محدود بود. بنابراین، این یافته ها ممکن است به سایر بخش ها یا کشورها قابل تعمیم نباشد. پژوهش های آینده باید در بخش های دیگر در ترکیه و سایر کشورها انجام گیرد تا قلمرو نتایج این مطالعه گسترش یابد.

پیامدهای عملی: این مقاله نشان می دهد کارکنانی که در بخش گردشگری و مهمان نوازی فعالیت می کنند، بسیار نگران فعالیت های سازمانی، حقوقی، اجتماعی و محیط اجتماعی خود هستند که آنها را متعهد به رفتار های نقش های اضافی می کند. سازمان ها بدین وسیله توصیه شده اند که قوانین و مقررات دولتی، مقررات پایدار و فعالیت های اجتماعی و محیطی در عملکرد موثر سازمان ها و بهبود کیفیت خدمات آنها بسیار مهم است، که به نوبه خود می تواند به افزایش سود و ایجاد ارزش بلند مدت کمک کند.

اصالت / ارزش: محققین در حوزه CSR اغلب تاثیر یک بعد از CSR را بررسی می کنند. بنابراین، این مقاله به بررسی ادبیات با بررسی تأثیر ادراکات CSR  کارکنان نسبت به چندین ذینفع بر رفتار کارکنان کمک می کند. علاوه بر این، این یکی از مقالات اندکی است که تاثیر مثبت ابعاد قانونی CSR بر رفتار کارکنان را در بخش گردشگری و مهمان نوازی برجسته می کند.

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکت، رضایت شغلی، نظریه هویت اجتماعی

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to examine the effect of incumbent employees’ corporate social responsibility (CSR) perceptions toward multiple stakeholders on their organizational citizenship behavior (OCB) within the context of the tourism and hospitality sector in Turkey. It also aims to examine the mediating role of job satisfaction in these relationships.

Design/methodology/approach: Data were collected from 215 white-collar employees working full-time in non-managerial positions of hotels and travel services in Istanbul and Antalya regions of Turkey, using a self-administrated questionnaire. The research hypotheses were tested using multiple regression analysis.

Findings: The result of the study showed that two of the four CSR dimensions, namely, CSR toward society and environment and government, had a significant and positive effect on OCB. On the other hand, CSR toward employee was the only variable among the four dimensions of CSR perception that had a significant and positive effect on employee job satisfaction. The finding of the mediation analysis unfortunately failed to support the mediation effect of job satisfaction on the relationship between CSR perceptions and OCB.

Research limitations/implications: The study was limited to the Turkish tourism and hospitality sector. Thus, these findings may not be generalized to other sectors or countries. Future research should consider other sectors both in Turkey and other countries to extend the generalizability of the findings of this study.

Practical implications: This paper indicates that employees working in tourism and hospitality sector are highly concerned about their organizational, legal, societal and environmental social activities, which subsequently make them engage in extra role behaviors. Organizations are hereby advised that government law and regulation abiding, society and environmental social activities are very important in the effective functioning of the organizations and improving their service quality, which in turn can help increase their profits and long-term value creation.

Originality/value: Scholars in the area of CSR often explore the effect of a single dimension of CSR. Therefore, this paper contributes to the body of literature by examining the effect of employees’ CSR perceptions toward multiple stakeholders on employee behavior. Further, it is one of the few papers that highlights the positive effect of legal dimension of CSR on employee behavior within the context of the tourism and hospitality sector.

Keywords: Organizational citizenship behavior, Corporate social responsibility, Job satisfaction, Social identity theory