مقاله ترجمه شده تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای سبز حمایتی و رفاه کارکنان هتل

دسته بندی:

قیمت: 23000 تومان

تعداد نمایش: 350 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M893

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای سبز حمایتی و رفاه کارکنان هتل: نقش میانجی رابطه کارکنان و شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

Perceived corporate social responsibility’s impact on the well-being and supportive green behaviors of hotel employees: The mediating role of the employee-corporate relationship

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی درک شده بر روابط کارکنان و شرکت (اعتماد سازمانی، هویت سازمانی) و متعاقباً رفاه کارکنان و مشارکت آنها در رفتارهای محیط کاری سبز می پردازد. پاسخ دهندگان (۴۴۱ نفر) شامل کارکنان هشت هتل مختلف واقع در چانگشا، چین می باشند. مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم بر اعتماد، هویت، رفاه و رفتار سبز تاثیر می گذارد. اعتماد و هویت سازمانی نیز به طور مستقیم بر رفاه کارکنان و رفتار سبز تاثیر می گذارد، و رفاه کارکنان بیشتر رفتار سبز را تحریک می کند. یافته ها نشان می دهد که اعتماد و هویت سازمان، به طور جزئی، نقش میانجی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی درک شده با رفاه کارکنان و رفتار سبز را ایفا می کند. تجزیه و تحلیل میانجیگری متعددی برای افزودن بینش های بیشتر به این روابط استفاده شد. پیاده سازی نوآوری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط یک سازمان می تواند نتایج مثبتی در محل کار برای کارکنان (افزایش رفاه)، شرکت (مشارکت بیشتر در رفتارهای سبز در محیط کاری) و ارتباط بین کارکنان و شرکت (اعتماد و هویت سازمانی بیشتر) فراهم کند.

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت، اعتماد، هویت، رفاه، رفتار سبز، چین

Abstract

The study explores the influence of perceived corporate social responsibility on the employee-corporate relationship (organizational trust, organizational identification) and subsequent well-being of employees and their engagement in green workplace behaviors. Respondents (n=441) included employees from eight different hotels located in Changsha, China. Corporate social responsibility directly impacts trust, identification, wellbeing, and green behavior. Organizational trust and identification also directly influence employee well-being and green behavior, with employee well-being further driving green behavior. Findings show that both organizational trust and identification partly mediate the relationship of perceived corporate social responsibility with both employee well-being and green behavior. Multiple mediation analysis is used to add additional insights into these relationships. Implementation of corporate social responsibility initiatives by an organization may provide positive workplace outcomes for employees (increased well-being), the company (more engagement in workplace green behaviors), and the relationship between employees and the firm (greater organizational trust and identification).

Keywords: Corporate social responsibility, Trust Identification, Well-being ,Green behavior ,China