مقاله انگلیسی با ترجمه تجزیه و تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت و تصمیم گیری در یک زنجیره تامین از طریق یارانه دولتی

مشخصات محصول
قیمت:24000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۸

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M812

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۹ :  تجزیه و تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت و تصمیم گیری در یک زنجیره تامین از طریق یارانه دولتی

عنوان انگلیسی:

Corporate social responsibility and decision analysis in a supply chain through government subsidy

چکیده فارسی:

با توسعه اقتصادی سریع، مسائل اجتماعی مرتبط با آن، بیشتر از قبل برجسته تر شده است. نحوه ی موثر تشویق شرکت ها به مسئولیت اجتماعی بیشتر (CSR) و حفظ توسعه پایدار جامعه، یک وظیفه فوری برای مدیران و پژوهشگران برای حل مسائل اجتماعی است. با توجه به مسائل تصمیم گیری زنجیره تامین تحت سلطه خرده فروشان با درنظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت  تحت یارانه دولتی، بر اساس تکنیک تجزیه و تحلیل مبتنی بر بازی ، ما یک مدل بازی استاکلبرگ سه مرحله ای را تشکیل می دهیم که شامل دولت، خرده فروشان برتر و تامین کنندگان است. و از آن برای تحلیل تصمیمات بهینه با یارانه دولتی یا بدون یارانه دولتی، استفاده می کنیم و به بررسی تأثیر یارانه دولتی بر سود اعضای زنجیره تامین، سطح تلاش مسئولیت اجتماعی شرکت و رفاه اجتماعی در زنجیره تأمین تحت سلطه ی  خرده فروشان، و تعیین رابطه بین نرخ یارانه دولتی بهینه و سطح مسئولیت اجتماعی شرکت می پردازیم. نتایج ما نشان می دهد که سطح تلاش بیشتر، تاثیر مثبت بیشتری بر سود تمام اقدامات زنجیره تامین دارد. در مقایسه با یارانه های غیر دولتی، طیف مشخصی از یارانه های دولتی می تواند اعضای زنجیره تامین را به انجام مسئولیت اجتماعی شرکت و بهبود عملکرد کلی زنجیره تامین و رفاه جامعه سوق دهد.

کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)؛ زنجیره تامین پایدار؛ یارانه دولتی؛ بازی سه مرحله ای، رفاه اجتماعی

Abstract

With rapid economic development, related social issues have become more prominent than before. How to effectively encourage enterprises to undertake more corporate social responsibility (CSR) and maintain the sustainable development of society has become an urgent task for managers and researchers to resolve. With respect to decision problems of a retailer-dominated supply chain considering CSR under government subsidy, based on game analysis technology, we establish a three-stage Stackelberg game model that consists of the government, a dominant retailer and n suppliers, and exploit it for analyzing the optimal decisions either with or without government subsidy, and explore the impact of the government subsidy on the profits of the members of the supply chain, the CSR effort level and social welfare in the retailer-dominated supply chain, and determine the relationship between the optimal government subsidy rate and CSR level. Our results show that the higher the effort level is, the more positive effect on the profits the whole supply chain experiences. Compared with those situations under non-government subsidies, a certain range of government subsidies can promote the supply-chain members to undertake CSR and improve overall performance of the supply chain and the welfare of the society.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد