مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت در میان فاصله گذاری اجتماعی در طول بحران کرونا: کشورهای  درحال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته

مشخصات محصول
قیمت:49000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H594

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  مسئولیت اجتماعی شرکت در میان فاصله گذاری اجتماعی در طول بحران کرونا: کشورهای  درحال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate Social Responsibility Amid Social Distancing During the COVID-19 Crisis: BRICS vs. OECD Countries

چکیده فارسی:

در این مقاله مدیریت فعلی شرکت ها در بازارهای در حال توسعه (کشورهای BRICS) با بازارهای توسعه یافته (کشورهای OECD) مقایسه می شود. تأثیر دوران جدید مدیریت شرکت های اجتماعی با در نظر گرفتن فاصله گذاری اجتماعی به دلیل پاندمی COVID-19 بر رشد اقتصادی بازارهای در حال ظهور مشخص شده و از مدیریت شرکت ها در بازارهای توسعه یافته متمایز گشته است. این مقاله به شناخت و روشن شدن بهتر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در شرایط بحران اقتصادی در مقایسه با شرایط موجود در هنگام پاندمی COVID-19 کمک می کند. این مطالعه استدلال های علمی در مورد امکان حل بحث های مهم در مورد مزایا (رشد کیفیت زندگی ، افزایش رقابت پذیری کسب و کار) و هزینه های (محدودیت رشد اقتصادی ، استفاده غیر تجاری از سود و افزایش قیمت کالاها و خدمات) تولید و مصرف داخلی را ارائه می کند. در بلند مدت ، اقدامات مالی مسئولانه، تمام سرمایه گذاری ها را برمی گرداند و به کشورها امکان می دهد تا بهتر با یک بحران کنار بیایند. این تحقیق دیدگاه جدیدی از مسئولیت اجتماعی شرکت را به منظور سنجش مدیریت بحران ارائه می دهد. این موضوع منعکس کننده ی مزایای آن در زمان فاصله  گذاری اجتماعی در شرایط پاندمی COVID-19 است. نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشورهای نوظهور از طریق عوامل داخلی (رویکرد انجام تجارت یا فرهنگ سازمانی) ، و حتی شاید از طریق عوامل خارجی (وضعیت بازار ، مقررات دولت و آگاهی مصرف کننده) ، از پیش تعیین نشده است. این شرایط، پیچیدگی بالای تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشورهای در حال توسعه را اثبات می کند. در شرایط فاصله گذاری اجتماعی – به دلیل پاندمی COVID-19 – مسئولیت اجتماعی شرکت به سطح جدیدی می رسد.  یکی از گسترده ترین نمودهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته تبدیل کارآفرینی به صورت فعالیت از راه دور می باشد. این موضوع موجب فراهم سازی اشتغال از راه دور برای کارگران و خرید آنلاین کالا و خدمات برای مصرف کنندگان شده است.

واژه های کلیدی: مدیریت شرکت ، نهادینه سازی ، مسئولیت شرکت ، بازارهای نوظهور ، فاصله گذاری اجتماعی ، COVID-19

Abstract                                                                     

This paper compares today’s corporate management in developing markets (BRICS countries) vs. developed markets (the OECD countries). The influence of determining a new social corporate management season considering social distancing amid the COVID-19 pandemic on emerging markets’ economic growth is ascertained and set apart from corporate management in developing markets. This paper helps clarifying and better understanding the role of corporate social responsibility in the conditions of an economic crisis against the background of the COVID-19 pandemic. This work provides scientific arguments that allow solving critical discussions regarding the advantages (growth of quality of life, an increase of business’s competitiveness) and costs (limitation of economic growth, non-commercial use of profit, and increased price for goods and services) of domestic production and consumption. In the long-term, responsible financial practices return all investments and allow countries to better cope with a crisis. The research supplies a new view of corporate social responsibility as a measure of crisis management. It reflects its advantages at a time of social distancing in the conditions of the COVID-19 pandemic. The institutionalization of corporate social responsibility in emerging countries is not predetermined by internal factors (approach to doing business or organizational culture), if not by external factors (market status, state regulation, and consumer awareness). These circumstances prove the high complexity of strengthening corporate social responsibility in developing countries. In the conditions of social distancing – due to the COVID-19 pandemic – corporate social responsibility goes to a new level. In both developing and developed countries, one of the most widespread manifestations of corporate social responsibility is the entrepreneurship’s transition to the remote form of activities. This envisages the provision of remote employment for workers and the online purchase of goods and services for consumers.

Keywords: Corporate Management, Institutionalization, Corporate Responsibility, Emerging Markets, Social Distancing, COVID-19

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد