مقاله ترجمه شده یک مطالعه برجسته در مورد اثر تمایلی: یک مرور نظام مند

مشخصات محصول
قیمت:49000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H922

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Qualitative Research in Financial Markets

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  یک مطالعه برجسته در مورد اثر تمایلی: یک مرور نظام مند

عنوان کامل انگلیسی:

A study of prominence for disposition effect: a systematic review

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی اثر تمایلی سرمایه گذاران از طریق بررسی مقالات پژوهشی در حوزه مالی رفتاری می باشد. زمانی که سرمایه گذاران احتمال تحقق زیان را محتمل می دانند و به سرعت به دنبال تحقق سود می باشند، پدیده اثر تمایلی رخ می دهد. این مقاله نظریه‌های مختلفی را که در طول سال‌ها تکامل یافته‌اند و پدیده اثر تمایلی را توضیح می دهند را بررسی و تفسیر می کند. این نظریه ها شامل رفتار سرمایه گذاران فردی، سرمایه گذاران نهادی و مدیران صندوق سرمایه گذاری مشترک است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – نویسندگان از ادبیات موجود در مقالات مختلفی که اثر تمایلی را در بازار واقعی یا بازار فرضی مطالعه کرده‌اند، استفاده کرده‌اند. این مقاله شامل ادبیات مربوط به یک دوره ۴۰ ساله است، یعنی از مقاله دیل، ۱۹۷۷، با موضوع فروش زیان قابل قبول مالیاتی، تا آخرین مقاله، سوریا و همکاران (۲۰۱۷). برخی از نویسندگان در مطالعه خود از نسبت PGR-PLR برای محاسبه اثر تمایلی استفاده کرده اند. با این حال، برخی از نویسندگان از آزمون تی،آنوا، ضریب همبستگی، انحراف استاندارد، رگرسیون و غیره به عنوان ابزاری برای یافتن اثر تمایلی استفاده کرده‌اند.

یافته‌ها – اثر تمایلی می‌تواند برای انواع مختلف سرمایه‌گذاران فردی، سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک متفاوت بشد. سرمایه‌گذاران فردی تا حد زیادی مستعد اثر تمایلی هستند و متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، تجربه، پیچیدگی سرمایه‌گذار نیز بر وقوع این اثر تأثیر می‌گذارند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران نهادی و مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک ممکن است تحت تأثیر اثر تمایلی قرار بگیرند یا  نگیرند.

مفاهیم عملی – شناخت دقیق اثر تمایلی به سرمایه گذاران، مؤسسات مالی و سیاست گذاران کمک می کند تا تأثیر نامطلوب این سوگیری در بازار سهام را کاهش دهند. این مقاله توضیح مفصلی در مورد اثر تمایلی و تأثیرات آن بر سرمایه گذاران ارائه می دهد. مطالعه اثر تمایلی در زمینه بازار سرمایه هند ناکافی است.

مفاهیم اجتماعی – سرمایه گذاران و جامعه به طور کلی می توانند بینش هایی در مورد علل و تأثیرات اثر تمایلی که برای ایجاد تصمیمات سرمایه گذاری صحیح مفید خواهد بود، به دست آورند.

نوآوری/ارزش – این مقاله ۱۱ دلیل برای وقوع اثر تمایلی که توسط نویسندگان مختلف بیان شده است، را بررسی کرده است. این مقاله همچنین تأثیر اثر تمایلی در تصمیم گیری سرمایه گذاران مختلف را برجسته می کند.

واژه‌های کلیدی: نظریه چشم‌انداز، حسابداری ذهنی، سرمایه‌گذاران نهادی، نسبت PGR-PLR

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to study the disposition effect that is exhibited by the investors through the review of research articles in the area of behavioral finance. When the investors are hesitant to realize the losses and quick to realize the gains, this phenomenon is known as the disposition effect. This paper explains various theories, which have been evolved over the years that has explained the phenomenon of disposition effect. It includes the behavior of individual investors, institutional investors and mutual fund managers.

Design/methodology/approach – The authors have used the existing literatures from the various authors, who have studied the disposition effect in either real market or the experimental market. This paper includes literature over a period of 40 years, that is, Dyl, 1977, in the form of tax loss selling, to the most recent paper, Surya et al. (2017). Some authors have used the PGR-PLR ratio for calculating the disposition effect in their study. However, some authors have used t-test, ANNOVA, Correlation coefficient, Standard deviation, Regression, etc., as a tool to find the presence of disposition effect.

Findings – The effect of disposition can be changed for different types of individual investors, institutional investors and mutual funds. The individual investors are largely prone to the disposition effect and the demographic variables like age, gender, experience, investor sophistication also impact the occurrence of the disposition effect. On the other side, the institutional investors and mutual funds managers may or may not be affected by the disposition effect.

Practical implications – The skilled understanding of the disposition effect will help the investors, financial institutions and policy-makers to reduce the adverse effect of this bias in the stock market. This paper contributes a detailed explanation of disposition effect and its impacts on the investors. The study of disposition effect has been found to be insufficient in the context of Indian capital market.

Social implications – The investors and society at large can gains insights about causes and influences of disposition effect which will be helpful to create sound investment decisions.

Originality/value – This paper has complied the 11 causes for the occurrence of disposition effect that are found by the different authors. The paper also highlights the impact of the disposition effect in the decisionmaking of various investors.

Keywords: Prospect theory, Mental accounting, Institutional investors, PGR-PLR ratio

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد