مقاله ترجمه شده اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دسته بندی: -

قیمت: 27000 تومان

تعداد نمایش: 250 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M849

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط: مطالعه تطبیقی بین هند و نامیبیا

عنوان کامل انگلیسی:

Quality management practices in SMEs: a comparative study between India and Namibia

چکیده فارسی:

هدف: شرکت های کوچک و متوسط (SME) در حال حاضر تبدیل به بخش مهمی از اقتصاد نه تنها برای کشورهای توسعه یافته بلکه برای اقتصادهای نوظهور نیز شده اند. صرف نظر از مزایایی که می توان دریافت کرد، SMEها در اقتصادهای نوظهور هنوز خواستار پیاده سازی مدیریت کیفیت (QM) نیستند. هدف این مقاله ،با استفاده از یک مطالعه تطبیقی، درک وضعیت اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصادهای نوظهور می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای درک اقدامات مدیریت کیفیت در SME ها، رویکرد پیمایشی به کار گرفته شد. ابزار پیمایش با بررسی ادبیات پیشگام مدیریت کیفیت در SMEs طراحی شده است. نمونه ای از ۲۷۰ SME در جنوب هندوستان و ۱۸۹ SME در نامیبیا به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.

یافته ها: نرخ پاسخ کلی برای هندوستان ۱۹.۵۲ درصد و برای نامیبیا ۲۶.۴۶ درصد بود. شباهت ها و تفاوت ها در پاسخ های SME ها در هر دو کشور وجود دارد. شباهت ها از نظر اجرای محدود اقدامات QM و نیز استفاده کمتر از ابزار و تکنیک ها است. دلیل عدم اجرای آن شامل موارد ناشناخته برای نویسندگان و هزینه های بالای آموزش است. تفاوت ها به دلیل نوع بازار (SME های هندی که به یک مشتری عمده عرضه می شوند)، CSF ها و شاخص های عملکرد کسب و کار می باشد. جالب بود که دریافتیم که تعهد و مشارکت مدیریت تاثیری به عنوان CSF برای SMEها در هر دو کشور ندارد.

اصالت / ارزش: این پژوهش اولین تلاش برای ارائه یک مطالعه تطبیقی در مورد اقدامات QM در SME های کشورهای در حال توسعه است.بینش ها به اقتصادهای نوظهور کمک خواهد کرد تا سیاست های آموزشی و پرورشی را توسعه دهند و در نتیجه اجرای اقدامات مدیریت کیفیت در SMEها را تسهیل می کنند.

کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، SME، بررسی پیمایشی، مطالعه تطبیقی، ابزارها و روش ها

Abstract

Purpose: Small- and medium-sized enterprises (SMEs) have now become an important part of economy for not only developed nations but also for emerging economies. Irrespective of the benefits that can be derived, SMEs in emerging economies still lack the will to implement quality management (QM) practices. Using a comparative study, the purpose of this paper is to understand the status of QM practices in SMEs of emerging economies.

Design/methodology/approach: A survey-based approach was adopted to understand the established QM practices in the SMEs. A survey instrument was designed by reviewing the literature on QM initiatives in SMEs. A sample of 270 SMEs across Southern India and 189 SMEs in Namibia was selected through stratified random sampling technique.

Findings: The overall response rate was 19.52 percent for India and 26.46 percent for Namibia, respectively. There were similarities and differences in responses from SMEs in both countries. Similarities are in terms of limited implementation of QM practices, and also less use of tools and techniques. Reasons for not implementing include unknown to the authors, and the high cost of training. Differences emerged in the type of market (Indian SMEs catering to one major customer), CSFs and business performance indicators. It was interesting to find that management commitment and involvement do not have a major influence as CSF for SMEs in both the countries.

Originality/value: The research is the first attempt in bringing a comparative study about QM practices in SMEs from developing countries. The insights will help emerging economies to develop policies for education and training, and thus facilitate implementation of QM practices in SMEs.

Keywords: Quality management, SMEs, Survey, Comparative study, Tools and techniques