مقاله انگلیسی ترجمه شده مرور نظام مند مبانی مدیریت منابع انسانی پایدار

دسته بندی:

قیمت: 24000 تومان

تعداد نمایش: 113 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M815

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  مرور نظام مند مبانی مدیریت منابع انسانی پایدار

عنوان انگلیسی:

Systematic Literature Review on Sustainable Human Resource Management

چکیده فارسی:

این مطالعه با هدف آنالیز مدیریت منابع انسانی پایدار بر اساس آخرین پیشرفت های علمی و شناسایی عناصر کلیدی، تمایلات و شکاف موجود در تحقیقات انجام شده است. یک بررسی ادبی نظام مند با استفاده از مقالات پایگاه داده اسکوپوس از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ ،که نتیجه آن ۱۱۵ مقاله علمی بود،انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ابزار آنالیز محتوا و پردازش آماری چکیده ی مقالات با استفاده از نرم افزار Alceste 2015 انجام شد. نتایج، مقالات را به چهار دسته تقسیم کرد، که شامل ۷۴٪ از مقالات آنالیز شده است. دسته ی اول شامل مطالعات بر روی رهبری پایدار بر مبنای قدرت فردی و گروهی ، اصول، فرآیندها، اقدامات و ارزش های سازمانی آن بود . دومین  دسته شامل بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی، پایداری محیطی و عملکرد سازمانی بود. دسته سوم شامل تنش ها و پارادوکس ها بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و پایداری بود: از یک سو، مدیریت منابع انسانی باید بر کاهش هزینه ها و سودآوری شرکت ها تمرکز کند (در کوتاه مدت)؛ از سوی دیگر، اقدامات آنها باید پایداری طولانی مدت عملکرد سازمانی را فراهم کند. آخرین دسته مربوط به ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و بعدِ اجتماعیِ پایداری است، به خصوص با توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانی و ارتباط شرکت با ذینفعان آن. به این ترتیب،  هدف این مقاله کمک به مباحث موجود در زمینه مدیریت منابع انسانی پایدار ، با تحلیل آخرین پیشرفت های علمی و جهت گیری های آینده مطالعات منابع انسانی می باشد .

کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی پایدار، پایداری، مسئولیت اجتماعی، رهبری پایدار، مرور نظام مند ادبیات.

Abstract

This study aims to analyze the state-of-the-art of sustainable human resources management and to identify key elements, trends and research gaps. A systematic literature review was carried out using Scopus database, covering the period from 2001 to 2018, which resulted in a corpus of 115 scientific articles. Data analysis occurred through content analysis tools and statistical processing of the abstracts by the Alceste software, version 2015. The results showed four categories, which comprise 74% of the elementary units of the corpus analyzed. The first comprised studies on sustainable leadership, based on individual and group power and embedded in its principles, processes, practices and organizational values. The second demonstrated the relationship among human resources management, environmental sustainability and organizational performance. The third category considered the tensions and paradoxes between human resources management practices and sustainability: on the one hand, human resources management should focus on cost reduction and corporate profitability (in the short-term); on the other, their actions should provide long-term sustainability of organizational performance. The last category dealt with the link between human resources management and the social dimension of sustainability, especially with regard to organizational social responsibility and the company’s relationship with its stakeholders. In conclusion, this paper aims to contribute to the ongoing discussion on the topic of sustainable human resources management by analyzing the state of the art and future directions of human resources studies.

Keywords: Sustainable Human Resources Management, Sustainability, Social Responsibility, Sustainable Leadership, Systematic Literature Review.