مقاله ترجمه شده رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی، روابط گمشده

دسته بندی:

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 464 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M862

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   PSU Research Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی، روابط گمشده: یک تحلیل تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

Relationship between human resource management practices, ethical climates and organizational performance, the missing link: An empirical analysis

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی (استخدام و گزینش) و عملکرد سازمانی (OP) از طریق نقش میانجی از محیط اخلاقی (EC) در سازمان های آموزشی نیجریه است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: داده های کمی از ۱۸۱ سازمان آموزشی که توسط مدیر اجرایی  ارائه شده جمع آوری شد؛ و از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار  SmartPLS برای آزمون رابطه ها و اثر میانجی  EC ها استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد EC ها در روابط بین اقدامات HRM (استخدام و گزینش) و عملکرد سازمانی نقش میانجی قوی دارند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: سیاست گذاران و مدیران در سازمان های آموزشی باید تصمیم گیری های مناسب را برای اتخاذ اقدامات موثردر نظر بگیرند و اقدامات مدیریت منابع انسانی مبتنی بر عملکرد که می تواند رفتار اخلاقی کارمندان و سازمان را تشویق و خلق کند،اجرا کنند. از طریق پذیرش و استفاده از این اقدامات، سازمان های آموزشی می توانند عملکرد سازمانی را بهبود بخشند.

پیامدهای عملی: این مطالعه به درک ارتباط بین HRM و OP با شفاف کردن روابط میان این متغیرها ،کمک می کند. همچنین یافته های این مطالعه در مورد رابطه ی اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی به یک رشته و زمینه متفاوت، یعنی موسسات آموزشی، تعمیم داده شده است.

اصالت / ارزش: این مطالعه با استفاده از ادغام EC به عنوان میانجی بین اقدامات HRM و OP، حوزه ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع را توسعه داده است.

کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی،اقدامات مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمانی، محیط اخلاقی، نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the influence of human resource management (HRM) practices, (recruitment and selection) and organizational performance (OP) through mediation role of ethical climates (ECs) in Nigerian educational agencies.

Design/methodology/approach: Quantitative data were collected from 181 educational agencies represented by director of administration; SmartPLS-SEM was used in testing the relationship, as well as testing the mediating effect of ECs.

Findings: The results revealed strong support for the mediating role of ECs on the relationship between HRM practice (recruitment and selection) and OP.

Research limitations/implications: Policy makers and executives in educational agencies need to consider making appropriate decision in terms of effectively adopt and implement performance-based HRM practices that can encourage and create ethical behavior of employees’ and within organization. Through the adoption and utilization of these practices, educational agencies can enhance OP.

Practical implications: This study contributes to the understanding of the relationship between HRM and OP by clarifying a pathway between these variables. This study also generalizes consistent findings on the HRM practices and OP relationship to a different discipline and context, i.e. educational agencies.

Originality/value: This study adds to the domain of resource-based view by incorporating EC as a mediator between HRM practices and OP.

Keywords: Human resource management, HRM practices, Organisational performance, Ethical climates, Resource based view theory