مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 811 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M18

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی ترجمه شدهمدیریت:  ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره یافته­ هایی از یک کشور در حال توسعه

عنوان انگلیسی:

The relationship between employee involvement, partnership management and supply performance: Findings from a developing country

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله بررسی ارتباطات بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان در صنعت خودروسازی تایلند است.

طرح/روش­شناسی/رویکرد-ابزار اندازه­گیری این مقاله برای مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان براساس بررسی گسترده ای از  ادبیات تحقیق بکارگرفته و توسط متخصصان، اعتبارشان تأیید شد. ابزار اندازه­گیری نیز به­طور آزمایشی بررسی شدند. داده­ها از طریق فنون آماری متفاوت به منظور تضمین روائی و پایائی در قالب مدل­سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. مدل مفروض ازطریق تحلیل مسیر آزمون شد.

یافته­ها-مطالعه به این نتیجه رسید که مقیاس­های مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان دارای روایی و پایایی در صنعت خودروی تایلند می­باشد. مشارکت کارمند نه­تنها تأثیر مثبت و مستقیمی بر مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان دارد بلکه تأثیر مثبت و غیرمستقیم قابل ملاحظه­ای بر عملکرد زنجیره­ی یک سازمان به واسطه­ی مدیریت مشارکتی دارد.

کاربردها/ محدودیت­های تحقیق-توزیع پرسشنامه­های کاغذی نمونه راحتی [۱] بودند. اگرچه، داده­ها از ۲۱۱ شرکت جمع­آوری شد، تنها ۱۹% آن­ها بیشتر از یک پاسخ را ارائه دادند. تحقیق آینده بهتر است از روش­های نمونه­گیری تصادفی مختلفی استفاده کند و دلایل و روش­های بهبود نرخ پایین پاسخگویی چندگانه را بررسی کند.

کاربردهای عملی– نتایج این مطالعه برای مدیران در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه که مایل به بهبود مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره از مجرای مشارکت کارمندان می­باشد، مورد استفاده است.

اصالت/ارزش– این مطالعه یکی از اولین­هایی است که ارتباط میان مشارکت کارمند داخلی، مدیریت مشارکتی خارجی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان را در صنعت خودروسازی یک کشور تازه صنعتی شده مانند تایلند بررسی می­کند. این مطالعه را می­توان در تحقیقات آینده مرتبط با مفهوم جدید مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بکاربرد.

واژگان کلیدی- مشارکت [۲] کارمندان، مشارکت[۳] ، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره، مدیریت کیفیت زنجیره تأمین، خودروسازی تایلند.

۱-مقدمه

مدیریت زنجیره تأمین (SCM) و مدیریت کیفیت جامع (TQM)، چارچوب    های منحصربه    فردی را به منظور توسعه مشارکت از طرف تمامی ذینفعان تجاری فراهم می    آورند. این دو مفهوم در راستای مسیرهای مشابه تکامل یافتند و اختلافشان در درجه    ی مشارکت ذینفعان است. هر دوی این مفاهیم در پاسخ به الزام توسعه استراتژی    های تاکتیکی برای عملیات تولیدی ( لجستیک برای SCM و بازرسی برای TQM) ظهور کردند و سپس به سوی  کسب هم    افزائی از طریق یکپارچه    سازی کلیه شرکاء وابسته از جمله تمامی عملیات داخلی و شرکاء تجاری خارجی گسترانده شدند. SCM بیشتر بر ارتباطات شرکاء تجاری خارجی تمرکز دارد، در حالی    که TQM تأکید بیشتری بر مشارکت داخلی توسط کارمندان دارد زمانی    که این دو را به    طورهمزمان بکار می    گیریم، تشابه در یکپارچگی نهایی و اختلاف در تمرکز اولیه آن    ها منجر به هم-افزایی یا تناقص می    شود و تحقیقات بیشتری جهت جستجوی این کاربردها نیاز است.

هدف این مطالعه بررسی روابط میان مشارکت کارمند داخلی در TQM، مدیریت شریک خارجی در SCM و عملکرد زنجیره    ی یک سازمان است. صنعت خودروسازی تایلند در این مقاله  مطالعه شد، چرا که زنجیره تأمین بسیار پیچیده و فعالی در SCM و TQM دارد. هم    چنین، یکی از صنایع رقابتی جهانی تایلند محسوب می شود.