مقاله ترجمه شده مدیریت رفتار سازمانی از طریق مباحث مشاوره گروهی به عنوان تلاشی برای پیشگیری از رادیکالیسم

مشخصات محصول
قیمت:33000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1080

نام ناشر (پایگاه داده): IICET

نام مجله:   Jurnal Konseling dan Pendidikan

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ : مدیریت رفتار سازمانی از طریق مباحث مشاوره گروهی به عنوان تلاشی برای پیشگیری از رادیکالیسم (تندروی سیاسی)

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational behavior management through group counseling discussions as a radicalism preventive effort

چکیده فارسی:

Lembaga dakwah kampus (LDK) یا سازمان Da’wah در دانشگاه به عنوان یک تشکل دانشجویی متمرکز بر تعالیم اسلامی شناخته می شود. این تحقیق از رویکرد توصیفی استفاده می کند. به طور کلی ، این مطالعه رفتار رادیکالیسم و ​​مدیریت رفتار سازمانی در بین دانشجویان عضو LDK در دانشگاه IAIN Curup و تأثیر فعالیت های مشاوره گروهی بر رادیکالیسم و ​​مدیریت رفتار سازمانی را توصیف می کند. ابزار سنجش رادیکالیسم در این مطالعه استفاده از پرسشنامه بسته است ، پرسشنامه بر اساس یک ساختاری شبکه ای از طریق تعیین متغیرها ، زیر متغیرها و شاخص های تحقیق بر اساس یک نظریه ساخته شده است. این مطالعه می خواهد آثار مدیریت رفتار سازمانی را از طریق بحث های مشاوره گروهی به عنوان یک تلاش پیشگیرانه رادیکالیسم در سازمان Da’wah  در IAIN Curup ببیند. علاوه بر این ، یافته ها نشان می دهد که رفتار رادیکالیسم در میان اعضای سازمان  Da’wah  ، کاملاً افراطی است.. پویش های گروهی که در بحث های مشاوره گروهی اتفاق می افتد به خوبی نشان از تعصب مذهبی و انسجام دانشجویان در بحث ها دارد. در نهایت رفتار رادیکالیسم و مدیریت رفتار سازمانی قبل از انجام فعالیت های مباحث مشاوره گروهی ، همان رفتار رادیکالیسم و مدیریت رفتار سازمانی پس از بحث های مشاوره گروهی نیست.

کلید واژه: مشاوره گروهی ، مدیریت سازمانی ، رادیکالیسم

Abstract

Lembaga dakwah kampus (LDK) or Da’wah organization in campus as a student organization that concentrates on the Islamic teaching. This research uses a descriptive approach. In general, this study describes the behavior of radicalism and organizational behavior management among students of LDK members in IAIN Curup and the effect of group counseling activities on radicalism and organizational behavior management. To measure radicalism in this study is to use a closed questionnaire, the questionnaire was arranged based on the lattice that has been made based on theory by determining variables, sub variables and indicators of research. The researcher wanted to see the management of organizational behavior through the Group Counseling Disscussions as a radicalism preventive effort at Da’wah organization in IAIN Curup. Moreover, the findings show that, among the Da’wah organization’s members, radicalism it indicates that the behavior of radicalism in the category is quite radical. Group dynamics that occur in group counseling discussions are also good as seen from the enthusiasm and cohesiveness of students in discussions. The radicalism behavior and organizational behavior management before being given group counseling discussion activities are not the same as radicalism behavior and organizational behavior management after group counseling discussions.

Keywords: Group Counseling; Organizational Management; Radicalism

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد