ترجمه مقاله رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

مشخصات محصول
قیمت:26000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۲   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M781

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

عنوان کامل انگلیسی:

The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه کمی بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد را مورد بررسی قرار می دهد. ما قصد داریم یک سری از نکات را درباره پیامدهای فعالیت های مدیریت دانش  بر روی نوآوری و عملکرد شرکت اضافه کنیم. سازمان ها از پیامدهای واقعی مدیریت دانش، آگاهی ندارند. بر اساس بررسی ادبیات موجود، ما یک مدل تحقیقاتی را توسعه داده ایم که رابطه مثبت بین مدیریت دانش، و عملکرد و نیز تاثیر آن روی نوآوری را نشان می دهد که در نوبه خود به عملکرد شرکت نیز کمک می کند. با استفاده از داده های ۱۲۰ شرکت که عضو اتحادیه ی صنعت برق ایران هستند، این مدل به شکل تجربی مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS)، فرضیات تحقیق تایید شدند. نتایج نشان داد که فعالیت های مدیریت دانش می توانند مستقیما، نوآوری و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار داده و به به طور غیر مستقیم روی افزایش ظرفیت نوآوری تاثیر بگذارند. نشان داده شد که خلق دانش، ادغام دانش، و کاربردهای دانش می توانند نوآوری و عملکرد را تسهیل بخشند. خلق دانش اثرات مهمتری روی سرعت نوآوری، کیفیت نوآوری و کمیت نوآوری دارند در حالی که کیفیت نوآوری، خلق دانش و ادغام دانش، اثرات مهمتری روی عملکرد دارند. یافته های ارائه شده در این پژوهش می تواند به دانشگاهیان و مدیران در طراحی برنامه های مدیریت دانش برای ایجاد نوآوری، اثربخشی، کارایی و سودآوری بالاتر کمک به سزایی کنند.

واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش ، خلق دانش ، ادغام دانش ، عملکرد نوآوری

Abstract

This study examines the quantitative relationship between knowledge management, innovation, and performance. We aim to shed some light on the consequences of Knowledge Management (KM) activities on firm’s innovation and performance. Organizations are unaware of real implications of KM. According to the literature review, we develop a research model showing a positive relationship between knowledge management, and performance as well as its impact on innovation, which in turn contributes to the firm’s performance. Using data from 120 firms that are members of the Iranian Power Syndicate, this model was tested empirically.Based on the Structural Equation Model (SEM) results by Partial Least Square (PLS) method, research hypotheses were supported. Results show that KM activities impact innovation and organizational performance directly, and indirectly through an increase in innovation capability. It is found that knowledge creation, knowledge integration, and knowledge application facilitate innovation and performance. Knowledge creation has more significant effects on innovation speed, innovation quality, and innovation quantity, whereas innovation quality, knowledge creation, and knowledge integration has more significant effects on performance. Findings presented in this paper may help academics and managers in designing KM programs to achieve higher innovation, effectiveness, efficiency, and profitability.

Keywords Knowledge Management, Knowledge Creation ,Knowledge Integration ,Innovation Performance

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد