مقاله ترجمه شده موضوعات مدیریت دانش در چارچوب مدل تعالی EFQM

دسته بندی:

قیمت: 32000 تومان

تعداد نمایش: 233 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: مفهومی (Conceptual paper)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1088

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   International Journal of Quality & Reliability Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  موضوعات مدیریت دانش در چارچوب مدل تعالی EFQM

عنوان کامل انگلیسی:

Knowledge management issues in the EFQM excellence model framework

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله معرفی دانش به عنوان یک منبع استراتژیک کلیدی در مدل تعالی EFQM می باشد. این مطالعه همچنین آنالیز می کند که آیا مدل EFQM به ایجاد زمینه مناسب برای مدیریت دانش موفق (KM) کمک می کند یا خیر. همچنین تبیینی از هم افزایی بین دو رویکرد مدیریت ، با هدف دستیابی به مزایای رقابتی پایدار در درون سازمان ها ، ارائه شده است.

طراحی / روش / رویکرد – یک مرور ادبی و یک آنالیز محتوا انجام شده است که نشان می دهد چگونه نسخه فعلی مدل EFQM ، جنبه های اصلی سیستم های مدیریت دانش (KMS) و روند آن را در نظر می گیرد. همچنین ، روابط و هم افزایی بین هر دو رویکرد مدیریت در نظر گرفته شده است: مدیریت کیفیت و مدیریت دانش.

یافته ها – پس از تجزیه و تحلیل دقیق موضوعات KM در مدل EFQM ، هم افزایی و اجزاء مکمل کلیدی بین هر دو چارچوب مدیریت ارزیابی شد. شواهدی از این که چگونه ادغام هر دو چارچوب، یک ظرفیت پویا را تشکیل می دهند که می تواند موجب دستیابی سازمان ها به مزایای رقابتی پایدار شود ، ارائه شده است.

پیامدهای عملی – یک بررسی جامع از اجزاء مرتبط با KM که در مدل EFQM وجود دارد ،ارائه شده است. علاوه بر این ، به شرکت ها دستورالعمل هایی ارائه می شود تا بتوانند دانش خود را از طریق مدلی شناخته شده و توسعه یافته  در حوزه کسب و کار مدیریت کنند.

ابتکار / ارزش – این تحقیق اولین آنالیز محتوایی اجزاء فرآیند و KMS موجود در کل ساختار مدل EFQM را توسعه می دهد. علاوه بر این ، نشان داده شده است که چگونه ادغام تعالی و مدیریت دانش ظرفیت پویایِ مبتنی بر بهبود مستمر ، نوآوری و یادگیری را برای سازمان ها تشکیل می دهد.

  کلید واژه ها مدیریت دانش ، ظرفیت های پویا ، مدل EFQM ، مدیریت تعالی

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to identify knowledge as a key strategic resource within the EFQM excellence model. The study also analyses whether the EFQM model helps to create an adequate context for successful knowledge management (KM). A description is given of the synergies between both management approaches, with the purpose of reaching sustainable competitive advantages within organizations.

Design/methodology/approach: A literature review and a content analysis are carried out which show how the current version of the EFQM model includes the key aspects of the knowledge management systems (KMS) and its process. Also, the relationships and synergies between both considered management approaches are analyzed: quality management and KM.

Findings: After a detailed analysis of KM issues in the EFQM model, important synergies and complementary elements are appreciated between both management frameworks. Evidence is given of how the integration of both frameworks constitutes a dynamic capability that can lead organizations to attain sustainable competitive advantages.

Practical implications: An exhaustive review is given of the elements related to KM present in the EFQM model. In addition, companies are offered guidelines to be able to manage their knowledge through a model that is recognized and widespread in the business sphere.

Originality/value: The research develops the first content analysis of the process elements and KMS present in the whole structure of the EFQM model. Furthermore, it is shown how the integration of excellence and KM constitutes a dynamic capability for organizations based on continuous improvement, innovation and learning.

Keywords Knowledge management, Dynamic capabilities, EFQM model, Excellence management