مقاله ترجمه شده شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار

مشخصات محصول
قیمت:41000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M863

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Benchmarking: An International Journal

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار: شواهدی از برزیل

عنوان کامل انگلیسی:

Human competences for sustainable strategic management: evidence from Brazil

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله شناسایی چگونگی ارتباط شایستگی های انسانی با مدیریت استراتژیک پایدار (SSM) در سازمان ها می باشد.

طراحی / روش شناسی / روش: این پژوهش یک مطالعه کیفی دو مرحله ای است: اول، یک مرحله نظری توسعه یافته است که منجر به ارائه یک پیشنهاد برای نقش شایستگی های انسانی در پایداری سازمانی شده است. دوم، یک مرحله تجربی که شامل مطالعات موردی دو شرکت برزیلی  بزرگ با جهت گیری پایدارگرا  می باشد. داده ها از مصاحبه ها و گزارش های شرکت ها جمع آوری شد. نویسندگان از نرم افزار Atlas.ti برای تحلیل محتوای موضوعی استفاده کردند.

یافته ها: با وجود اهمیت شایستگی های انسانی در SSM، نویسندگان شواهدی مبنی بر عدم توسعه ی این مفهوم ،یافتند، حتی برای شرکت هایی که دارای پایداری مستحکمی بودند. شایستگی های انسانی یک نیاز برای SSM کارآمد است.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: عناصر موجود در یک سازمان، که اغلب از آنها به عنوان عناصر رفتار سازمانی و انسانی یاد می شود، می توانند بر پویایی روابط داخلی مورد انتظار بین شایستگی های انسانی و مدیریت پایداری، علاوه بر عوامل موثر در این تحقیق، تاثیر بگذارد.

اصالت / ارزش: به طور کلی، مطالعاتی قابل استناد هستند که روابط بین شایستگی های سازمانی، شایستگی های انسانی و استراتژی های سازمانی را تعدیل و تقویت می کنند. با این وجود، این روابط به اندازه کافی محکم نیستند از آن جهت که آنها باید در هر دو ادبیات و گفتمان متعارف متخصصان بیان شوند.

کلیدواژگان: پایداری سازمانی، مدیریت شایستگی ها، شایستگی های انسانی، مدیریت استراتژیک پایدار

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to identify how human competences are associated with sustainable strategic management (SSM) within organisations.

Design/methodology/approach: This is a qualitative study in two phases: first, a theoretical phase is developed, resulting in a proposal for the role of human competences in organisational sustainability; second, an empirical phase including instrumental case studies of two large, sustainability-oriented Brazilian companies. Data were obtained from interviews and companies’ reports. The authors used Atlas.ti software to perform the thematic content analysis.

Findings: Despite the importance of human competences in SSM, the authors find evidence that this concept has not been developed, even for companies with a consolidated position in sustainability. Human competences are a requirement for effective SSM.

Research limitations/implications: Coexisting elements within an organisation, often referred to as elements of organisational and human behaviour, can influence the dynamics of the expected interrelationships between human competences and sustainability management, in addition to the influencing factors presented in this study.

Originality/value: In general, studies advocate that the relationships among organisational competences, human competences and organisational strategies must be aligned and reinforced. Nevertheless, these relationships are not that solid as they should be as stated in both the literature and the conventional discourse of practitioners.

Keywords: Organizational sustainability, Competences management, Human competences, Sustainable strategic management

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد