مقاله ترجمه شده آمادگی فناوری شرکت های B2B و ظرفیت مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد پایداری اجتماعی

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۷   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1548

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  آمادگی فناوری شرکت های B2B و ظرفیت مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد پایداری اجتماعی

عنوان کامل انگلیسی:

Technology readiness of B2B firms and AI-based customer relationship management capability for enhancing social sustainability performance

چکیده فارسی:

این مطالعه با بررسی تجربی تأثیر آمادگی فناوری شرکت‌های بنگاه به بنگاه (B2B) بر ظرفیت فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی (AI-CRM) و در نهایت، بر عملکرد ارتباطی و عملکرد پایداری اجتماعی، به ادبیات موجود کمک می کند. ما از داده های مربوط به ۲۱۷ نمونه استفاده کرده و عملکرد پایداری اجتماعی شرکت را بررسی می کنیم. با استفاده از مدل دیدگاه ظرفیت پویا، دریافتیم که آمادگی فناوری یک شرکت B2B رابطه مثبتی با ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و AI-CRM دارد. ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز با ظرفیت AI-CRM رابطه مثبت و معناداری دارد. عملکرد ارتباطی شرکت های B2B با عملکرد پایداری اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد. یافته کلیدی این مطالعه این است که ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک شرکت B2B بین آمادگی فناوری و ظرفیت AI-CRM نقش میانجی ایفا می کند. علاوه بر این، پویایی صنعت ارتباط بین ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت AI-CRM را تعدیل می کند.

کلید واژه ها:B2B،هوش مصنوعی، آمادگی فناوری شرکت، دیجیتالی سازی، ظرفیت  CRM،عملکرد ارتباطی

Abstract

This study contributes to the extant literature by empirically investigating the influence of Business-to-Business (B2B) firms’ technology readiness on information technology capability and artificial intelligence-based customer relationship management (AI-CRM) and finally, on relationship performance and social sustainability performance. We leverage primary data from 217 samples and examine the firm’s social sustainability performance. Drawing on the paradigm of dynamic capability view, we found that a B2B firm’s technology readiness has a positive relationship with information and communication technology and AI-CRM capability. Information and communication technology capability also has a positive and significant relationship with AI-CRM capability. B2B firms’ relationship performance has a significant and positive relationship with social sustainability performance. A key finding of this study is that a B2B firm’s information and communication technology capability mediates between technology readiness and AI-CRM capability. Additionally, industry dynamism also moderates the link between information and communication technology capability and AI-CRM capability.

Keywords: B2B, Artificial Intelligence, Firm Technology Readiness, Digitalization, CRM-Capability, Relationship Performance

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد