مقاله ترجمه شده : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 320 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

(دانلودرایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M25

عنوان فارسی:

مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران

عنوان انگلیسی:

A 0-1 goal programming model for nurse scheduling

چکیده فارسی:

: در این مطالعه ، یک مدل کامپیوتری زمانبندی پرستاری ارائه شده است. این مدل به واسطه یک برنامه ۱-۰ خطی آرمانی هدایت می شود. این با برنامه بیمارستان الخرج ریاض ( در عربستان صعودی) تطبیق داده می شود تا زمانبندی دستی فعلی را بهبود دهد . مدل ایجاد شده هردوی اهداف بیمارستانی و ترجیحات پرستاران را به علاوه ی در نظر گرفتن برخی خط مشی های پیشنهاد شده که در ادبیات نشان داده می شوند ، به حساب می آورد . اهداف بیمارستانی تضمین یک خدمت مستمربا مهارتهای مناسب پرستاری و اندازه ی کارمندان را دربرمی گیرد، در حالی که از هزینه های اضافی برای اضافه کاری غیر ضروری اجتناب می ورزد . عملکرد پرستاران ، که از یک بررسی هدایت شده برمبنای هدف به منظور این مطالعه استنتاج می شود ، به طور عمده بررسی های مناسبی را در چارچوب نرخ بیکاری( off ) در شیفت های شب و آخرهفته به علاوه ی اجتناب از روزهای مجزای کاری (  on) و بیکاری (off  ) دربرمی گیرد.

مدل در یک مرحله آزمایشی برای یک دوره شش ماهه با استفاده از LINGO اجرا می شود و در نظر گرفته می شود تا به طور منطقی براساس برخی معیارهای کیفی نشان داده شده در ادبیات و براساس بازخورد به دست آمده از بررسی دوم که انجام گرفته است تا عملکرد سیستم زمانبندی را ارزیابی کند ، خوب عمل کند .

۱ . مقدمه

اهداف جدول زمانبندی پرستاران ، چندگانه است . این اهداف دربرگیرنده ی ایجاد یک رویه ی سیستماتیک برای تخصیص پرستاران به شیفت های کاری و روزهای کاری به طریقی است که  خدمت مستمر و مناسب در مراقبت از بیماران ، و ارضای خط مشی های سازماندهی جدول زمانبندی ، مانند الزامات خاص کاری درحالی که از حداقل نیروی کاری جهت اجتناب از هدر رفتن قوای انسانی استفاده می شود را تضمین کند.

مسئله پیچیده ترمی شود به واسطه ی عواملی مانند : تغییر در تقاضای بیمار ، کیفیت و تخصص پرستاران ، تشخیص بیماری بیمار ، مشخصات سازمانی ( حداقل پوشش مورد نیاز وخط مشی های روزهای بیکاری (off  ))،غیبت های غیر قابل انتظار ، تقاضاهای پرسنل برای مرخصی ها ، کشش کاری ، و الگوی کاری. به علاوه برخی از این موارد ممکن است با هم در تناقض باشند ، مانند تقاضاهای کارکنان در مقابل نیاز به متعادل کردن بار کاری.

زمانبندی پرستاری یک وظیفه ی مشکل و زمانبر است . زمانبندی باید تخصیص شیفت روز به روز هر پرستار را برای یک افق مشخص زمانی به طریقی تعیین کند که الزامات مورد نظر را ارضا کند. همچنین زمانبندی بایدبه اندازه ی کافی برای هرکس مناسب باشد و مختل کننده ی سلامتی ، خانواده و زندگی اجتماعی پرستاران نباشد .

پرستاران در سطوح مختلفی فعالیت می کنند.برخی برای اداره ی نیازهای خاصی مانند مراقبتهای ویژه و درمانهای توان بخشی آموزش دیده اند .بسته به آموزشهای شان ، افراد می توانند در موقعیت های متفاوتی مانند پرستاران ثبت نام شده (RN) ، پرستاران لیسانس کاربردی (LPN )یا کمک پرستاران (AID) خدمت کنند. در بیمارستان الخرج ریاض (RKH )،طبقه بندی پرستاران در سلسله مراتب نزولی عبارت است از : نیروی پرستاری ۱ ، نیروی پرستاری ۲ ، کمک پرستار.

در (RKH )زمانبندی پرستاران به طور دستی انجام می گیرد و تقریباٌ یک روز کاری برای سرپرستاران طول می کشید تا برنامه ی هر ماه را زمان بندی کند . انصاف در تهیه جدول زمانبندی رعایت نمی شود . در حقیقت ، برخی از جداول نمونه ، تفاوت های بسیار مهمی را در پاره ای از شیفت های کاری روز در زمانبندی های ۴ هفته ای نشان می دهند.هم چنین تعداد تعطیلات آخر هفته بیکاری (off  ) یا روزهای متوالی بیکاری (on) یک پرستار در هرسال از عدم تعادل زیادی برخوردار است .به علاوه ، عملکرد پرستاران هیچ گاه در نظر گرفته نمی شود.این اغلب ناکامی پرستاران را سبب می شود که به کار تحت استرس بالا  یا رها کردن شغلشان منجر می گردد. در هر مورد ، کیفیت خدمت پرستاری ممکن است به اندازه ی زیادی تحت تاثیر قرار گیرد. به علاوه ، از یک جدول زمانبندی دستی انتظار نمی رود که اضافه کاری را حداقل کند و از نیروی کاری پرستاری به طور کارامدی بهره برد.