مقاله ترجمه شده : مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۸  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R68

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت: چگونه ساختارهای هدف کلاس درس بر خلاقیت از طریق انگیزه های خود مختار تاثیر می گذارد؟

عنوان انگلیسی:

A model of contextual and personal motivations in creativity:How do the classroom goal structures influence creativity viaself-determination motivations?

چکیده فارسی:

مطالعات قبلی نشان داد که ساختارهای هدف در کلاس درس نقش مهمی در فرایند یادگیری و نتیجه گیری دانش آموز ایفا می کند؛ البته، دانش کمی در مورد ارتباط بین ساختاره هدف کلاس درس و خلاقیت وجود دارد. هدف این مطالعه مشخص کردن این موضوع می باشد که آیا _و چگونه_ ساختارهای هدف کلاس درس بر خلاقیت تاثیر می گذارد. به ویژه، ما مدلی تئوری ایجاد کردیم که شامل ساختارهای هدف کلاس، انگیزه های با عزم خودی، و خلاقیت می شد؛ علاوه بر این، ما این مساله را آزمایش کردیم که این مدل چقدر می تواند با داده های مشاهده شده تناسب داشته باشد، و سپس ما ارتباط بین این سه متغیر را بررسی کردیم. داده ها در مورد این سه متغیر از ۹۱۳ دانش آموز دبیرستانی تایوانی (۴۶۳ دختر) جمع آوری گردید، و تمام ابزارهای آزمون گیری درون حوزه ریاضی قرار داشتند. ما از مدل سازی معادله ساختاری برای بررسی داده ها استفاده کردیم. نتایج نشان داد که مدل تئوری توسط داده های جمع آوری شده مورد تایید قرار گرفت و مدل تناسب مدلی کلی راضی کننده ای داشت و تناسب ساختار درونی مدل نیز خوب بود. در ابتدا، ما یافتیم که ساختار روش یادگیری هدف انگیزه خودمختار افراد را شکل می دهد و به صورت مثبت بر خلاقیت تاثیر می گذارد. دوم اینکه، ساختار دوری گزیدن از عملکرد هدف انگیزه کنترل شده افراد را شکل داد و بر خلاقیت آنها تاثیری نداشت. در انتها، ساختارهای روش های –اجتناب و عملکرد- یادگیری هدف فقط هنگامی که آنها انگیزه خودمختار افراد را شکل دهند، تاثیر مستقیمی بر تولید واگرا _نوع خاصی از خلاقیت_ داشت. بنابراین، ما پیشنهاد می کنیم که ساختارهای هدف کلاس می تواند انواع مختلف انگیزه خود عزم افراد را شکل دهد و بنابراین به صورت غیر مستقیم بر خلاقیت دانش آموز تاثیر بگذارد. علاوه بر این، روش یادگیری ساختار هدف کلاس درسی می باشد که بیشتری تاثیر را بر خلاقیت از طریق انگیزه خودمختار ایجاد می کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد