مقاله انگلیسی ترجمه شده مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۲۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۵۳    صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:CM17

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن

 

عنوان انگلیسی:

Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing

 

چکیده فارسی:

این مقاله تعاریف اصلی مربوط به قابلیت اعتماد، یعنی مفهوم کلی همانند موارد خاصی چون مشخصه های قابلیت اطمینان، امنیت، یکپارچگی، تعمیر و نگهداری و غیره را ارائه می دهد. امنیت در ارتباط با قابلیت اطمینان، دسترس پذیری و یکپارچگی می باشد. تعاریف اصلی در ابتدا داده می شود. سپس توضیحاتی در ارتباط با آن داده شده، و با تعاریف دیگری تکمیل می گردد، که تهدیدهای مرتبط با قابلیت اعتماد و امنیت، ( عیب، خطا، نقص ها)، مشخصه های آن ها، و ابزارهایی برای غلبه بر آن ها ( جلوگیری از عیب، تولرانس عیب، حذف عیب، پیش بینی عیب مد نظر قرار می گیرد. هدف تفسیر مجموعه ای از مفاهیم کلی، ارتباط در میان مجموعه گسترده ای از شرایط، و همچنین کمک برای ارتباط و همکاری در میان تعدادی از جوامع علمی و تخصصی، شامل جوامعی که تمرکزش را بر روی انواع خاصی از سیستم ها، عیب در سیستم، یا علت عیب در سیستم قرار می دهد، می باشد.

کلیدواژه- قابلیت اعتماد، امنیت، اعتماد، عیب ها، خطاها، نقص ها، آسیب پذیری، حملات، تولرانس عیب، حذف عیب، پیش بینی عیب

  1. مقدمه

هدف این مقاله ارائه تعاریف دقیقی برای مشخص کردن مفاهیم مختلفی می باشد که قابلیت اعتماد، و امنیت محاسبه و سیستم های ارتباطی  را مد نظر قرار می دهد. توضیح این مفاهیم به طور قابل توجهی، زمانی که به بحث در مورد سیستم هایی می پردازیم که ابهاماتی در مورد حد و مرزهای آن وجود دارد، مشکل می باشد. علاوه بر این، پیچیدگی سیستم ها۰ و مشخصات ان ها) به عنوان مسئله مهمی می باشد و تعیین علت احتمالی یا عواقب عیب ها می تواند یک فرایند پیچیده ای باشد و روش هایی باری جلوگیری از عیب ها از تیذیل شدن آن ها به نقص کامل وجود دارد.

قابلیت اعتماد در ابتدا به عنوان مفهوم سراسری معرفی می شود که شامل مشخصه های معمول همانند قابلیت اطمینان، امنیت، یکپارچگی، تعمیر و نگهداری و غیره می باشد. مد نظر قرار دادن امنیت نگرانی هایی را در ارتباط با قابلیت اعتماد علاوه بر دسترس پذیری و یکپارچگی ایجاد می کند. سپس این مفاهیم اصلی توضیح داده شده و با تعاریف دیگری نیز تکمیل می گردند. کاراکترهای برجسته شده زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحی تعریف می گردد، در حالی که کاراکترهایی با حروف خوابیده، جلب کردن توجه خواننده می باشد.

این مقاله تلاش دارد تا به استناد موارد مورد توافق در مورد مفاهیم در بین مشخصه های مختلف به منظور تسهیل تعاملات فنی سازنده بپردازد؛ علاوه بر این انتظار می رود که در ارتباط با ۱) استفاده آن توسط مجموعه های دیگر ( همانند سازمان های استانداردسازی) و ۲) برای اهداف آموزشی مفید باشد. نگرانی ما در ارتباط با این مفاهیم می باشد که: واژه ها دارای اهمیت خاصی می باشند زیرا ان ها مشخصا مفاهیم را مد نظر قرار داده و امکان اشتراک ایده ها و نقطه نظرات را ایجاد می کنند. مسئله مهمی که اعتقاد داریم اجماعی در مورد آن هنوز وجود ندارد، شامل سنجش قابلیت اعتماد و امنیت می باشد؛ این مسئله نیازمند جزییات بیشتری قبل از اینکه مشخصا با جنبه های دیگر طبقه بندی که در اینجا معرفی می شود، می باشد.

این مقاله ادعایی در مورد امروزی بودن آن ندارد. بنابراین با تمرکز بر روی مفاهیم، موضوعات پیاده سازی شده را که به صورت استاندارد می توان برای نمونه در [۳۰]برای ایمنی و در [۳۲] برای امنیت پیدا کرد، مد نظر قرار نمی دهیم.

قابلیت اعتماد و جوامع امنیتی مسیرهای مجزا ولی همگرا را دنبال می کنند. ۱) قابلیت اعتماد نشان می دهد که محدودیت ها در اربتاط با عیب های غیرمخرب تنها بخشی از مسئله را مد نظر قرار می دهد، ۲) امنیت نشان می دهد که تمرکز اصلی که در زمان گذشته بر روی قابلیت اعتماد قرار داده شده است می بایست با در نظر گرفتن یکپارچگی و دسترس پذیری، بیشتر شود. ( آن ها همیشه در تعاریف ارائه شدهف اما توجه زیادی را همانند قابلیت اعتماد به سمت خود نکشانده اند). هدف این مقاله در کنار هم قرار دادن رشته های مربوط به قابلیت اعتماد و امنیت بوده، اگرچه به دلایل محدودیت فضا، قابلیت اطمینان توجهی را که باید به سمت خود جلب کند، نکرده است.

آثار پیشین و اهداف آینده. منشاء این فعالیت به ستل ۱۹۸۰ بر می گردد یعنی زمانی که “کمیته مشترک مفاهیم و اصطلاحات بنیادین” توسط TC برای محاسبه تولرانس عیب IEEE CS و IFIP WG 10.4 ” محاسبات قابل اطمینان و تولرانس عیب” ایجاد شد. هقت مقاله در سال ۱۹۸۲ در جلسات ویژه FTCS-12 [21] ارائه شد و تفسیر مربوط به آن در FTCS-15 در سال ۱۹۸۵ [۴۰] ارائه شد که به عنوان یکی از پیشگامان اصلی این مقاله بوده، اما دسته بندی جزییات بسیار کمتری را، مشخصا در مورد تهدیدهای قابلیت اعتماد و مشخصات آن نشان می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد