مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده:اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها

مشخصات محصول
قیمت:17500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h109

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده:اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها

عنوان انگلیسی:

EFFECTS OF IMPOSING A VALUE-ADDED TAX TO REPLACE PAYROLL TAXES OR CORPORATE TAXES

مقدمه فارسی:

این مقاله به بررسی اثرات اعمال یک مالیات بر ارزش افزوده جدید در آمریکا و استفاده از درآمد حاصل از مالیات حقوق و دستمزد پائین تر و نرخهای مالیات بر درآمد شرکت ها می پردازد.ما به صورت خلاصه به  چگونگی تفاوتهای حاصل از نحوه عمل مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه اینکه چگونه موضوع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات حقوق و دستمزد و بحث درآمد شرکت ها در متفاوت بودن منابع درآمدها و راه های متفاوتی که هرنوع مالیات باعث انحراف تصمیم گیری های اقتصادی می شود می پردازد.بعد از این ما به نشان دادن برآوردهائی از اثرات درآمد از مالیات بر ارزش افزوده و کاهش در دستمزد و مالیات بر درآمد شرکت ها که مالیات بر ارزش افزوده می تواند به صورت بالقوه عامل آن باشد می پردازیم.بعد از این به بررسی چندین مدل و مبنای اولیه مالیات بر ارزش افزوده که شامل مبنای گسترده مالیاتی که تنها ۸۰% زیر سطح مصرف و همینطور موضوع مبنای محدود مالیاتی که حدود ۵۰% مصرفی است که به کاهش اثرات متقابل درامد پائین خانوارها بوسیله معافیت خانوارها و مواد غذائی مصرف شده در خانه  و موضوع هزینه های درمان نسبت آنچیزی که در حال حاضر دولت آن را تامین می کند می پردازد.همچنین ما به بررسی یک جایگزین در مبنای گسترده اعتبار مالیات بر ارزش افزوده که در ترکیب با سرانه مالیات قابل بازیافت به جای الزامات مالیاتی به عنوان روشی برای کاهش دادن هزینه های مالیات دهندگان با سطح درآمد پائین می باشیم.براوردهای صورت گرفته شده در این بررسی به صورت تجزیه و تحلیل ایستا است معنی آنها این است که فرضیات دارای پاسخ رفتاری نیستند.بحث می کنیم اما برآورد نمی کنیم که پاسخهای رفتاری بالقوه به موضوع نالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تاثیر آنها بر درآمد بوجود آمده و عملکرد اقتصادی است.اغلب به صورت خلاصه بحث می کنیم که اثرات اضافه کردن یک مالیات بر ارزش افزوده جدید بر امور اداری و نظارتی و هزینه های انجام کار چیست.مهمترین موضوع راجع به مالیات بر ارزش افزوده این است که این موضوع می تواند کاهنده یا عود کننده باشد افزایش هزین های مالیاتی به صوررت بالقوه می تواند بیشتر بر روی پرداخت کنندگان با  درآمدهای پائین باشد نسبت به پرداخت کنندگان با درامدهای بالاتر.این مقاله به ایجاد یک برآورد از اثرات کلی بوسیله گروه مهمی از درامدها در موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که در بین کارفرمایان در زمینه های اجتماعی مالیات توزیع شده است مثل موضوع مالیات بردرآمد شرکت ها و ترکیب دو نوع مالیات.

تفاوتهای موجود در مبناهای مالیاتی

توصیف مبنای مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده چگونه کار می کند؟مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش بر مصرف کنندگان است که در مراحل مختلفی جمع اوری می شود که ای نمراحل در طی فرآیند تولید است.این نوع مالیات دارای مبنائی مشترک و مشابه با مالیات بر خرده فروشی است که تنها در مرحاه فروش نهائی مبلغ مالیات آن گرفته می شود و آن هم ار مصرف کننده نهائی.در قالب نوع فاکتورهای اعتباری یا بستانکار مربوط به مالیات که در اروپا و استرالیا و نیوزلند و کانادا و جاهای دیگر (بعضی ار اوقات مربوط شدنش به عنوان درامد کلی فروش است) تمامی فروش ها در تجارت مشمول مالیات اند اما فروشندگان در قالب فاکتورها این کار راانجام می دهند یعنی درامد کلی فروش ثبت شده تجاری مالیات دهدنگان که کالا ها و خدمات را از انها می خرند.این خریداران در عوض ادعای بستانکاری نسبت به مالیات پرداخت شده برای خرید خود دارند اما آنها مالیات کلی فروش را برای ارزش کل فروش های صورت گرفته می پردازند.نتیجه ان خواهد شد که هیچ مالیات خالصی بر فروشها بین مالیات بر ارزش افزوده تجاری ثبت شده در زمانی که کل ارزش فروش نهائی برای مصرف کننده پرداخت کننده مالیات وجود نخواهد داشت.در روش تفریقی مالیات بر ارزش افزوده که بعضی از اوقات به مالیات انتقالی تجاری خوانده می شود در آمریکا تمامی اصناف پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده در تفاوت بین ارزش فروششان و ارزش خریدهایشان از اصناف دیگر می باشد.جمع مبلغ موضوع این مالیات در قالب مالیات تجاری انتقالی است اگر هیچگونه معافیت مالیاتی وجود نداشته باشد در اینصورت اغلب برابرارزش فروش به مصرف کننده نهائی است. روش تفریقی مالیات بر ارزش افزوده که در امریکا مورد بحث است ابتدا در ژاپن مورد تصویب قرار گرفت اما بیشتر کشورها از روش سیاهه یا مالیات بر روی فاکتور استفاده می کنند. طرز کار مالیات بر خرده فروشی و روش تفریق مالیات بر ارزش افزوده و روش مالیات بر ارزش افزوده موجود در بستانکاری فاکتور توصیفشان را بیشتر به صورت تولید نان می کنیم (جدول شماره ۱).در این مثال در نبود مالیات کشاورزی که گندم را می کارد انرا به ۳۰۰ به آسیابان می فروشد.این آسیابان گندم آرد شده تولید می کند.و بعد از این آنرا به نانوا به قیمت ۷۰۰ می فروشد.بعد از این نانوا آنرا می پزد و به مشتری ۱۰۰۰ می فروشد.حالا فرض کنید که دولت به میزان ۱۰% مالیات بر فروش اعمال کند اگر از روش …استفاده شود در این مراحل برخی از معافیت های مالیاتی وجود دارد و در نهایت به میزان ۱۰۰ از نانوا مالیات گرفته می شود.اگر از روش …استفاده شود انگاه کشاورز به میزان ۳۰ مالیات می پردازد و بعد به آسیابان ۳۳۰ تا می فروشد.در عوض آسیابان در این حالت ۴۰ مالیات می پردازد یعنی بر مبنای ۴۰۰ که حاصل مالیات بر ارزش افزوده است و بعد از این به میزان ۷۷۰ تا به نانوا می فروشد مبلغی که نانوا از فروشنده نهائی می گیرد به میزان ۱۰۷۰ است بعلاوه ۳۰ تا مالیات ۳۰۰ که حاصل اختلاف بین فروش و خرید او می باشد.در این حالت نیز مشاهده می شود که ۱۰۰ مالیات حاصل می شود که مشابه روش قبل است.روش …اغلب منجر به نتیجه یکسان می شود اما طریقه محاسبه آن متفاوت است به صورتی که کشاورز ۳۰ مالیات برای ۳۰۰ محصول خروجی اش می پردازد و ۳۳۰ برای آسیابان تمام می شود یعنی یم صورت حساب مالیاتی ۳۰ دارد و اسیابان ۷۰ برای ۷۷۰ رشد در محصول می پردازد اما بعد از این وجه نقدی که در صوررت حساب می آید ۳۰ تاست بنابراین می توان گفت که ۴۰ خالص مالیات پرداختی اش است.نانوا ۱۰۰ مالیات پرداختی اش است برای فروش اما رقم مورد ادعایش ۷۰ می باشد که برای خالص پرداختی ۳۰ می باشد.بنابراین دوباره خالص مالیات پرداختی ۱۰۰ می باشد و مشتری ۱۰۰۰ برای محصول می پردازد که بودن مالیات نیز ۱۰۰۰ خواهد بود.در حالیکه …و…مشابه به نظر می رسند اما مکانیسم کارکرد آنها متفاوت است انهم در زمانی که تجار و مصرف کننده نهائی معاف از مالیات هستند.برای مثال برای معافیت مصرف کننده نان در روش …تمام چیزی که مورد فرض است معاف است برای فروش نانوا به خاطر اینکه کشاورز و آسیابان هر دو مالیاتی نمی پردازند (جدول شماره ۲).براساس روش …کشاورز آسیابان و نانوا همگی تمایل دارند که معاف از مالیات باشند در واقع معافیت در خرده فروشی هنوز در جائی است که مالیات در مراحل ابتدائی پرداخت می شود و تنها برای مصرف کننده ۳۰ از ۱۰۰ که افزایش در قیمت است.در مقایسه با روش …مالیات بر ارزش افزوده کشاورز و آسیابان از مالیات پرداختن معاف اند حذف کردن مالیات از کالای نهائی تکمیل شدنش بوسیله نانوا در نرخ صفر است به این معنی که نه تنها مالیاتی نمی پردازد اما هنوز در مورد ۷۰ مدعی است که مربوط به بستانکاری مالیات است که در مراحل ابتدائی تولید این اتفاق می افتد.سه روش جمع اوری مالیات اغلب دارای الزامات متفاوتی هستند اگر یک فروشنده دارای یک سیستم مالیات بر فروش باشد حتی در شرایط وضع کردن معافیت ها و یا بوسیله کاستی در گزارشات معاملات (جدول شماره ۳).معاف کردن نانوا از مالیات باعث کاهش مالیات ۱۰۰ در روش …می شود اما تنها ۳۰ در هر دو روش می شود.در روش تفریقی بهائی را که نانوا می خرد در ادامه انعکاس مالیات پرداختی توسط کشاورز و آسیابان است.در روش صورت حساب بستانکاری نانوا ۱۰۰ از مبلغ را دارای معافیت است اما اگر او را دخیل ندانیم نانوا نمی تواند مدعی ۷۰ باشد که قبل از این آنرا پرداخت کرده است بنابراین مجددا ذخیره مالیاتی می شود ۳۰٫معاف کردن کشاورز هیچ اثری بر مالیات بر خرده فروشی ندارد و همینطور روش صورت حساب مالیات بر ارزش افزوده.در موضوع مالیات بر خرده فروشی کشاورز در حال حاضر معاف از مالیات است.در روش صورت حساب بستانکاری مالیات کشاورز بیشتر از ۳۰ مالیات پرداخت نمی کند و بعد از این اسیابان به میزان ۳۰ بیشتر صورت حساب مالیاتی دریافت نمی کند و ۷۰ پرداخت می کند به جای اینکه به دولت ۴۰ پرداخت کند.در عوض آسیابان ۷۰ صورت حساب مالیاتی قبول می کند از طرف نانوا در مقابل ۱۰۰ مالیات مورد ادعایش بنابراین بازهم ۱۰۰ مالیات کلی است که باید پرداخت شود اگرچه در حال حاضر اسیابان ۷۰ به دولت پرداخت می کند و کشاورز هیچ مبلغی پرداخت نمی کند.در روش تفریق مالیات بر ارزش افزوده اگر بخواهیم مقایسه کنیم ۳۰ مالیات مربوط به کشاورز نمی شود و به عنوان بهای پائین تر کالا برای مصرف کننده نهائی در نظر گرفته می شود.معاف کردن اسیابان از مالیات اثری بر مالیات بر خرده فروشی ندارد اما اثرات بسیار متفاوت در روش تفریق و روش صورت حساب اعتباری نوعی از مالیات بر ارزش افزوده هستند .در موضوع روش تفریقی ۴۰ مالیات ذخیره شده توسط اسیابان در جهت پائین بودن قیمت صرف می شود که برای مصرف کننده نهائی است.اگرچه در روش مالیات صورت حساب بستانکاری معاف کردن آسیابان از مالیات باعث بوجود امدن کل مالیات پرداختی توسط مشتریان می شود.فبل از این آسیابان ۴۰ ذخیره مالیاتی داشت اما از این به بعد هیچ نوع مالیاتی در قالب صورت حساب به نانوا پرداخت نمی کند که باید برای ۱۰۰۰ کل فروش خود مالیات پرداخت کند

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد