مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات

دسته بندی:

قیمت: 23000 تومان

تعداد نمایش: 840 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H251

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات: نقش شدت تکنولوژی و صنایع

عنوان انگلیسی:

Institutional ownership and information transparency: Role of technology intensities and industries

چکیده فارسی:

افشاء اطلاعات، یک عمل لازم در حاکمیت شرکتی محسوب می شود؛ شفافیت اطلاعات، نقش بسیار مهمی را در حاکمیت شرکتی، در حوزه ی اقتصاد دانش محور ایفا می نماید. نقص در شفافیت، می تواند منجر به اختلال، اطلاعات نادرست، و عدم اطمینان گردد. ما با مد نظر قرار دادن این مسئله، عواملی که بر شفافیت اطلاعات شرکتی بر حسب دو بُعد، تاثیرگذار هستند را بررسی کردیم: شدت تکنولوژی و مالکیت نهادی. ما با جمع اوری اطلاعات در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ از یک نمونه ی دارای ۱۳۹۱ شرکت عمومی ارزیابی شده توسط سیستم رتبه بندی شفافیت و افشاء اطلاعات (ISTRS) ، متوجه شدیم که افزایش در مالکیت نهادی داخلی برای شرکت های دارای صنایع با تکنولوژی پیشرفته، منتهی به ارتقاء شفافیت اطلاعاتی در سال جاری خواهد شد. همچنین متوجه شدیم که شرکت هایی با مالکیت نهادی خارجی و شرکت های دارای تکنولوژی پیشرفته و شدت توسعه و تحقیق زیاد، می توانند باعث ارتقاء و بهبود در شفافیت شرکتی شوند. به علاوه، ما این مسئله را که آیا شفافیت شرکتی در صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته، زمانی که سهامداران شرکتی یا نهادی-دولتی در ارتباط با حاکمیت شرکتی هستند، به صورت منفی تحت تاثیر قرار می گیرد یا خیر، را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج به دست آمده، حاکی از آن بودند که سهام داران نهادی، اعمال حاکمیت شرکتی را به خوبی بهبود بخشیده که به تدریج، در مسیر توسعه ی تکنولوژی پیشرفته، ارتقاء خواهد یافت.

واژگان کلیدی: شفافیت اطلاعات، مالکیت نهادی، نظارت نهادی، شدت پژوهش و توسعه

مقدمه

یک چارچوب حاکمیت شرکتی خوب، می بایست از افشاء به موقع و دقیق تمامی مسائل مادی مربوط به شرکت، از جمله وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت، و حاکمیت شرکت، اطمینان داشته باشد ما با در نظر گرفتن چارچوب حاکمیت شرکتی و ویژگی های دانش فنی، اثرات مشترک شدت تحقیق و توسعه، و چهار دسته از مالکیت نهادی در ارتباط با شفافیت اطلاعات شرکتی برای سه دسته از صنایع (یعنی فن آوری پیشرفته، فن آوری متوسط، فن آوری سنتی) و سه دسته از شرکت ها (یعنی دولتی، گروهی و مدیریتی) در طول یک دوره ی نمونه برداری از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ را بررسی نمودیم.

استدلال طرفداران «قیمت گذاری اختیارات آسیایی»، بدین گونه است که شرکت های هدایت گشته توسط موسسات دولتی، عملکرد بهتری را بر حسب متاثر ساختن روند توسعه ی اقتصادی و توزیع درآمد، بالاخص در صنایع و سرویس های ابداعی دانش محور، دارا هستند (لی، ۲۰۰۳). کشورهای آسیایی، دارای حکومت های سنتی هستند که اختیارات زیادی در حوزه های مختلفی را دارا هستند. آیا سازمان های دولتی تاثیرگذار در امور تجاری شرکت های دارای تکنولوژی پیشرفته، بر شفافیت شرکتی، اثر دارند؟ در مقابل، اصل جامعیت با پیروی از دموکراسی تایوان و کره، ادعا می کند که تجربه ی آسیایی به هیچ وجه یک تجربه ی استثنایی نمی باشد. بازارهای سهام در تایوان، بازارهای plate-form هستند که با اثر سرایت بین المللی، به صورت برجسته ای تحت تاثیر قرار می گیرند. انتظار می رود نوسانات قیمت سهام، علائم فعالیت های سرمایه گذاری های روزافزون خارجی را به عنوان یک عامل حیاتی در نوسان بازارهای سرمایه نمایش دهد. آیا مالکیت نهادی خارجی، تاثیر برجسته ای را بر کیفیت افشاء شرکت ها در بازارهای سهام plate-form دارد؟ پژوهش های پیشین، تفاسیر ناسازگاری را برای شواهد ادغام شده راجع به تاثیر مالکیت نهادی، ارائه داده اند. از آن جا که هر کدام از دسته های مالکیت نهادی، اثرات رقابتی مختلف خود را بر عدم تقارن اطلاعات دارا می باشند، مشخص نیست که تعمیم نتایج پژوهش های پیشین به دیگر ذینفعان نهادی، امکان پذیر است یا خیر.

ما با استفاده از ارزیابی IDTRS از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، روابط سببی مستقیم را در بین مالکیت نهادی و شفافیت شرکتی در تایوان، که سیاست های ملی در آن جا همانند یک قطب برای صنایع فنی عمل می کنند، بررسی نمودیم. ما بر طبق وجود ویژگی های متفاوت در صنایع مختلف، خطاهای استاندارد را برای دسته بندی سطوح صنعتی، تصحیح نمودیم زیرا از آن جا که بعضی از ویژگی های خاص صنایع توسط قوانین افشاء و حسابداری مشخص می شود، احتمالا شفافیت اطلاعات و یک صنعت، لازم و ملزوم یکدیگر هستند ((De Franco, Kothari, & Verdi, 2011. به عنوان مثال، استانداردهای حسابداری در ارتباط با هزینه های توسعه و تحقیق، دارائی های ناملموس، و نقص در دارایی ها، بسیار با صنایع تکنولوژی محور مرتبط هستند. ما در ابتدا دریافتیم که شرکت ها و صنایعی که در سطوح بالاتر تکنولوژی فعالیت دارند، گرایش به دارا بودن شدت توسعه و تحقیق، و شفافیت اطلاعات بیشتر دارند. ما همچنین دریافتیم که مالکیت نهادی داخلی، به صورت مثبت با شفافیت شرکتی مرتبط است. اما در نهایت امکان دارد نقش های دوگانه ی ذینفعان و سهام داران به دنبال حداکثر منافع خود با کنترل تصمیمات مدیرانی که با منافع سهام داران در تناقض هستند، با یکدیگر مغایرت پیدا کنند. ضریب همبستگیِ مالکیت کنترل نهایی نهادی، به صورت معناداری منفی بود، که حاکی از تاثیر تنش و مغایرت دوگانه ی نقش های محتمل بر ارتباط بین شفافیت و مالکیت بود.

شدت توسعه و تحقیق در مقایسه با دیگر شاخص ها، تمایز بیشتری در شرکت های فنی صنعتی دارد. ((Hsu, Lai, & Li, 2015. ما از دسته بندی صنعت مبتنی بر توسعه و تحقیق و شدت توسعه و تحقیق یک شرکت، به عنوان عوامل فنی در جهت تعدیل پیوندهای میان شفافیت شرکتی و مالکیت نهادی استفاده نمودیم. ما در ادامه، رگرسیون های چند متغیره را برای بررسی تاثیر مالکیت بر شفافیت هر دو سطح صنعت و شرکت، اجرا کردیم. تحلیل رگرسیون ما در ارتباط با رابطه ی فوق، منتهی به چهار مورد گردید. اول؛ ما متوجه شدیم که دسته بندی صنعت تکنولوژی به طور کلی، در مقایسه با دامنه ی شدت تکنولوژی، شاخص تر است. دوم؛ افزایش در مالکیت نهادی داخلی که به شرکت های دارای تکنولوژی پیشرفته کمک می کند، باعث افزایش شفافیت اطلاعات سال جاری آنان خواهد شد، در حالی که اثرات مثبت این افزایش ها در مالکیت نهادی خارجی، به سال آینده موکول گشته است. سوم؛ شرکت های دارای شدت توسعه و تحقیق بیشتر، که در حال تجربه ی مالکیت شرکتی یا نهادی دولتی هستند، گرایش به سمت بهبود مستمر شفافیت اطلاعات خود در سال آینده دارند. و چهارم؛ با مقایسه ی تغییرات در کنترل مالکیت شرکت های دولتی و شرکت های گروهی با شرکت های مدیریتی، نمی توانیم هیچ گونه تاثیر منفی از کنترل مالکیت نهادی را بر شفافیت شرکتی مشاهده نماییم.