مقاله ترجمه شده توسعه مدل قصد کارآفرینی اجتماعی: نقش امنیت مالی ادراک شده

مشخصات محصول
قیمت:72000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1582

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   New England Journal of Entrepreneurship

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  توسعه مدل قصد کارآفرینی اجتماعی: نقش امنیت مالی ادراک شده

عنوان کامل انگلیسی:

Advancing the model of social entrepreneurial intention: the role of perceived financial security

چکیده فارسی:

هدف – اگرچه در زمینه اهمیت مسائل مالی برای کارآفرینان اجتماعی مطالعات کمی وجود دارد با این حال مطالعات در مورد میزان تأثیر انگیزه مالی بر قصد راه‌اندازی یک شرکت اجتماعی جدید مبهم هستند. علاوه بر این، تحقیقات قبلی نشان می دهد که قصد راه اندازی یک شرکت جدید به شدت به زمینه اجتماعی که شرکت در آن فعالیت می کند بستگی دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی مدل اصلی قصد کارآفرینی اجتماعی (SEI) که توسط هاکرتس (۲۰۱۷) توسعه یافته در یک زمینه اجتماعی متفاوت انجام شده است. علاوه بر این، این مطالعه یک معیار جدید ( امنیت مالی درک شده)  برای SEI پیشنهاد می کند.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این مطالعه از دو مقیاس اندازه‌گیری و نمونه‌های مختلف (n=436 و ۲۴۱) در یک کشور در حال توسعه برای اعتبارسنجی مدل و پیشنهاد یک معیار جدید، یعنی امنیت مالی درک‌شده برای SEI استفاده کرد. علاوه بر این، نویسندگان از مدل معادله حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیه ها استفاده کردند.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که خودکارآمدی کارآفرینانه اجتماعی، حمایت اجتماعی درک شده و امنیت مالی درک شده به طور مستقیم SEI را پیش بینی می کنند. این عوامل بیشتر رابطه بین تجربه قبلی و SEI را میانجیگری می کنند. در نتیجه، مدل هاکرتس گسترش می یابد.

نوآوری/ارزش – این مطالعه امنیت مالی درک شده را به عنوان معیاری قوی برای پیش بینی SEI مطرح می کند، در نتیجه نشان می دهد که یک کارآفرین اجتماعی می‌تواند با نگرانی‌های مالی بالقوه همچنان انگیزه راه¬اندازی شرکت اجتماعی را داشته باشد.

کلیدواژه ها: امنیت مالی، خودکارآمدی، انگیزه های اجتماعی، حمایت اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، قصد کارآفرینی اجتماعی

Abstract

Purpose – Although few studies indicate that financial concerns matter to social entrepreneurs, the literature is unclear about the extent to which a financial motive affects the intention to start a new social enterprise. Moreover, prior research suggests that the intention to start a new enterprise heavily depends on the societal context in which the enterprise operates. Therefore, this study aims to examine the seminal model of social entrepreneurial intention (SEI) developed by Hockerts (2017) in a different social context; additionally, it proposes a new antecedent of SEI – perceived financial security.

Design/methodology/approach – This study used two different measurement scales and samples (n5436 and 241) in a developing country to validate the model and propose a new antecedent, i.e. the perceived financial security, of SEI. Furthermore, the authors employed the partial least square-structural equation model to test the hypotheses.

Findings – The results demonstrate that social entrepreneurial self-efficacy, perceived social support and perceived financial security directly predict SEI; they further mediate the relationship between prior experience and SEI. Consequently, the model by Hockerts is extended.

Originality/value – This study established perceived financial security as a strong antecedent of SEI, thereby offering a novel insight that a social entrepreneur can be motivated by potential financial concerns.

Keywords: Financial security, Self-efficacy, Social motives, Social support, Social entrepreneurship, Social entrepreneurial intention

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد